ที่ ชื่อผู้ใช้ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1supasitนายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
2eggderน.ส.สุดารัตน์ สีมาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
3arpornอาภรณ์ อ่อนวงษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
4matseecpm3มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
5bang1206ศิริพร โนนดอนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
6jonasนายสมศักดิ์ ชินขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
7aeychanniยุวลักษณ์ โรมบรรณสพป.ชัยภูมิ เขต 3
8่่julaphornจุฬาพร ชั้นขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
9noina2524สุวรรณี ชนะชัยสพป.ชัยภูมิ เขต 3
10chanoknanชนกนันท์ จันทะดวงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
11thananyaธนัญญา สูบโคกสูงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
12wechpisitเวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
13Suphisaraศุภิสรา ระโยธีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
14kittyสมคิด เรือนทองบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)
15thanayutธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
16tle17นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
1736030005นายสุริยา ชาตรีบ้านท่าแตง
18preeyatikปรียา เหล็กมาบ้านเดื่อ
19RoteRungไพโรจน์ รุ่งนภาไพรบ้านเดื่อ
20Namphetน้ำเพชร เฉลิมบ้านสำโรงโคก
21neawsikarinนายศิขรินทร์ โชติจันทร์จัตุรัสวิทยานุกูล
223360600642536ประภาพร ชาลีเครือจัตุรัสวิทยานุกูล
23teerasakธีระศักดิ์ พลนาคูบ้านมะเกลือโนนทอง
24nontongศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านมะเกลือโนนทอง
25Yingchutiนางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
26Tawinนายถวิล บุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
27banchawan01นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
28rungnapaนางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
29chayanitชญานิษฐ์ แนวสุภาพบ้านขามราษฎร์นุกูล
30ontbankokกิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านโนนคร้อ
311369900296627กิตติภูมิ สนิทไทยบ้านโนนคร้อ
32plernเพลินพิศ แสงสว่างบ้านใหม่นาดี
33chavee10นางฉวี พรามจรบ้านนา
34plernpitเพลินพิศ แสงสว่างบ้านนา
351360600011084รุ่งนภา เวิดสูงเนินบ้านหนองลูกช้าง
363360600609245สุจิตรา สิทธิไทยบ้านงิ้ว
37benchawanเบญจวรรณ ทรวงจะโปะบ้านงิ้ว
38anucha2061อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
393360101210894บรรพต ทองเกิดบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
403360101462061อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
4136030022นายบุญมี อินทจรบ้านห้วยยาง
421409900939390วิทวัส หมวกแสงบ้านห้วยยาง
43chatchaiฉัตรชัยบ้านดอนละนาม
44mosomgศราวุฒิ รินลาบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
45ekkachaiนายเอกชัย เลิศบัวบานกันกงบ้านลี่สามัคคี
461419900347204นายดูษฎี บุญแสนแผนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
47wongsathorนายวงศธร วีระณรงค์บ้านส้มป่อย
48nonchuekชัชวาลย์ เบ้าสมศรีบ้านโนนเชือก
493360600857532นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
50ananนายอานันท์ บำเหน็จบ้านห้วยบง
5136030032นางจริยา อุบลรัตน์บ้านห้วย
5236030033นางสาวเสาวลักษณ์ ทัดสันเทียะบ้านหนองโดน
5336030034อมรรัตน์ ชาลีเครือบ้านยางเครือ
54supaporn24นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะบ้านร้านหญ้า
5536030035ธีระวัฒน์ นาห้วยบ้านร้านหญ้า
5636030036นางสาวชลธิชา จุลละนันทน์บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
57surasakนายสุรศักดิ์ โง่นแก้วบ้านโนนฝาย
58juthamardจุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
59lumpook_shนารีบ้านหนองลุมพุก
60nantawan somponณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
61sukanlaya seanสุกัลยา แสงชนะบ้านทามจาน
62jagapatนายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยชุมชนบัวบานสามัคคี
631369900042951อรทัย บำรุงชุมชนบัวบานสามัคคี
64khonongนายคนอง ไทยประสงค์บ้านโคกโต่งโต้น
65sudaนางสาวสุดา จรแก้วบ้านโคกโต่งโต้น
66narongritณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านโคกโต่งโต้น
67satitaสาธิตา​ เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
68krupansatitaนางสาวสาธิตา เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
69banjanศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
701360600032243บังอร พงษ์อุดมบ้านหนองไผ่ล้อม
71aeknatthaponว่าที่ ร.ต.นัฐพล หงษ์มาลาบ้านหนองไผ่ล้อม
7236030051กังวาร สำราญรมย์บ้านเกาะมะนาว
73Duangjaiนางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนาจอมแก้ววิทยา
74ict031นายนฤเบศ ฦๅชาโคกเพชรวิทยาคาร
75100186วาสนา ประทุมวงค์โคกเพชรวิทยาคาร
76tawatนายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
77bansubyang61มัทธิรา ฦๅชาบ้านซับยาง
78Pornpromนางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
79pratyaปรัชญา กาญจนวณิชย์ปากจาบวิทยา
80janjiเจนจิรา บุตรเพชรบ้านโคกสะอาด
81Nongmai_SpicyPhitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
82patcharawadee.0พัชราวดี พรหมราษฎร์โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
83Supanuchนางสาวศุภนุช ดวงหาคลังบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
8436030065นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสบ้านหนองตะไก้
85Manasichaมนสิชาชุมชนชวนวิทยา
86boontisaบุญฐิสา นพคุณบ้านเสลาประชารัฐ
87100159นางสาวอำพร มณฑาบ้านเสลาประชารัฐ
88phatthaภัทรนันท์ สว่างเนตรหินตั้งพิทยากร
89Titimaนางสาวฐิติมา ผิวสุพนธ์หินตั้งพิทยากร
901103100209599กิตติยา ปิ่นน้อยบ้านห้วยทราย
91Jaroon Arsachanนายจรูญ อาสาชนาบ้านห้วยทราย
92sukunyaนางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
93sukunya37นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
94bandasakนายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
95seksanเสกสรรค์ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
963360700406893วรรณทนา มุกขุนทดบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
97siamสยาม ไพสันเทียะบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
983360700180666นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์บ้านกลอยสามัคคี
99Jirasudaนางสาวจิรสุดา วิชาจารย์หนองกกสามัคคี
100Nattananณัฏฐนันท๋ สลักคำชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
101amorntepอมรเทพ ไชโยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
1021036100164นายนภัสรพี ปาปะไพบ้านหนองผักแว่น
1031036100165นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ บ้านทองคำพิงวิทยา
104beerwinner999ณธกร ภาโนมัยบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
1051036100175นายภัทรพลวัฒน์ ชาลีวงษ์หัวสระวิทยา
106pongpuhtพงษ์พัฒน์ ผดุงจิตรเขาดินพิทยารักษ์
107kritจักรกริช พัดพานบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
108jutamat00000จุฑามาศ ดีน้อยบ้านหนองดง
10936030088ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
110Nongpradrooศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
111wilaiwanวิลัยวัลย์ บุตรวงษ์บ้านละหานค่าย
112mitjigนายชญาณ์เกียรติ โคตรฮุยบ้านตะลอมไผ่
113etppนายจตุพล ไกรใหญ่บ้านตะลอมไผ่
114anoagอนงค์ สิงสุพันธ์บ้านหนองจาน
115nopparat4243นายนพรัตน์ มุกดาบ้านโคกสะอาด
116pongkhunphetธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
117piriyaพิริยะ ศรีปัญญาบ้านวังตะเฆ่
118thirawanถิรวรรณ พิทักษ์บ้านวังตะเฆ่
119uraiwanนางสาวอุไรวรรณ เต็งชัยภูมิบ้านวังกะทะ
12036030100นางสาวสุพรรษา นากแก้วบ้านหัวสะพาน
12136030101สระศักดิ์ อนันตะเสนบ้านวังอ้ายจีด
122Siripatchaนายศิริภัทร จ่าไธสงบ้านสำนักตูมกา
123kwan.ictนางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์บ้านท่าโป่ง
124natkrittaณัฐกฤตา เกิดโชคบ้านท่าโป่ง
125audi7tpนายจรูญ ดีสมบัติบ้านท่าโป่ง
126SurasakMuangthaสุรศักดิ์ ม่วงทาบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
12736030107นางสาวกฤษณา ปาทาบ้านท่าศิลา
128sc36030108นายอาทิตย์บ้านหนองตานา
129jeab1402นางปริญญา เคล้าโนนคร้อบ้านหนองตานา
130kannika_gunกรรณิการ์ บุตรครบุรีบ้านโสกปลาดุก
131natthayaนางสาวนาถยา สิงสุพันธ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
132Natsathonณัฐษธน สรสิทธิ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
133natthayasingนางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านหัวหนอง
134natthaya1987นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านปากค่ายช่องแมว
135nongjodนายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านหนองโจด
1361360900046924นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำชุมชนบ้านห้วยแย้
137pl2ennนายธีรพงศ์ บุญประจักษ์ชุมชนบ้านห้วยแย้
138naynae79นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนินบ้านหนองกองแก้ว
139satriratสตรีรัตน์ สิทธิเวชบ้านห้วยยางดี
140TDREAMนางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้วบ้านแจ้งใหญ่
141colomone2นายณัฐวุฒิ ศุภมาตย์บ้านแจ้งใหญ่
142supapornนางสุภาภรณ์ เพิ่มพรบ้านใหม่สามัคคี
143Krittaphas62นายกฤตภาส จันณรงค์บ้านน้ำลาด
1441411400186018ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานีบ้านนาประชาสัมพันธ์
145sirikwanนางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจบ้านนาประชาสัมพันธ์
146krupondวุฒิชัย ใจเที่ยงบ้านวังตาท้าว
147army2010นายนนธวัฒน์ จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
14836030126จิราพรรณ สว่างรุ่งบ้านหัวสะพาน
1491450600184387ปฐวี วงศ์คำสิงห์หินฝนวิทยาคม
150kruthana21ธนพงศ์ ดีเลิศบ้านโคกสะอาด
15136030129สุจิตรา ศรีช้างสารบ้านโคกสะอาด
152Tudsanee นางสาวทัศนีย์ รักสุภาพออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
1531369900191892นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำบ้านวังอ้ายคง
154phongsitพงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
155phongsit kulpayพงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
156panupongburanaนายภาณุพงศ์ บูรณะบ้านวังตาเทพ
1573300900599008ภุชชงค์วังโพธิ์สว่างศิลป์
158putchongนายภุชชงค์ บุกสันเทียะวังโพธิ์สว่างศิลป์
159anusaraนางสาวอนุสรา จำนงค์บุญวังโพธิ์สว่างศิลป์
160vanidaกาญจนาวดี กองแก้มบ้านไร่พัฒนา
161ratchapanนางสาวรัชพรรณ หล้าดาบ้านโคกกระเบื้องไห
16236030137กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์บ้านหนองใหญ่
163tr123นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
164treerat123นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
165ponruk kugrsungพลรักษ์ คู่กระสังข์บ้านโนนสวรรค์
16636030140นรวพรบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
167jaruwatนางสาวจารุวัตร ฐานมั่นบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
1683811นางสาวชลธิชา ธนกิตตินันท์บ้านสะพานหิน
16936030142นที เลิศคอนสารบ้านสะพานหิน
170samittaศมิษฐา ก้อนภูธรบ้านโป่งนกพิทยา
171pongnokJabjit seesangบ้านโป่งนกพิทยา
17236030144นางพรทิพย์ งามประเสริฐบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
173sittisakนายสิทธิศักดิ์ เกณพลบ้านสะพานยาว
174bumbimนางสาวนรกมล บุญศรีบ้านสะพานยาว
175tumeowชุตินันท์บ้านศิลาทอง
176Ann06รุ่งอรุณ วรรณภาสบ้านศิลาทอง
177weirณัฐปภัสร์ น้อยโนนทองบ้านศิลาทอง
178bungwianwittayaกรองแก้ว ขวัญพูนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
179Ratสุรีรัตน์บ้านไทรงาม
180Parichatนางสาวปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
181Potjapornนางสาวพจพร แก้วหนองแดงบ้านวังมน
18236030151นางสาวจตุพร ชาขุนทดซับถาวรพัฒนา
183prykfนายอัครเดช ทาณรงค์บ้านยางเกี่ยวแฝก
184teeraphol21นายธีรพล พิลาธรรมบ้านซับหมี
185HGschoolวรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
186HG123456วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
187bump0730นายปัณณวิชญ์ โชคโคกกรวดอนุบาลเทพสถิต
188Ibugjo1993นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาดบ้านดงลาน
189narumonนฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
190aomampนฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
191Aomjaiอ้อมใจ อุ่นอุพันธ์บ้านซับไทร
192casanovaสิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
193yt1234สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
194atitayaนางอาทิตยา ปราณีตบ้านประดู่งาม
195tanakitธนกฤต กระจ่างศรีชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
196nongjabokสิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อมบ้านหนองจะบก
197makokngam12นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
198makokngamนางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
199sonthayaนายสนธยา เจริญกุลบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
200thadtawanธัชตะวัน ถาดวิจิตรบ้านวังคมคาย
201theboy1940อลงกรณ์ ก้อนทองร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
2023560100930522นายสงกรานต์ คำภูบ้านหนองดินดำ
20336030175พรรณชาติ ชูสอนบ้านขี้เหล็ก
2043360600223878พัชราพรรณ เคนสันเทียะบ้านหนองขาม
205pijakพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษบ้านหนองขาม
20636030177มยุรี นรินทร์รัมย์บ้านหนองแขม
207kanlayaนางสาวกัลยา อุปะสุขินบ้านโกรกกุลา
208Sirinartศิรินาถบ้านสามหลักพัฒนา
209Benjamapronเบญจภมาภรณ์ คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
210Taneon2018พิษณุรักษ์ ปานสันเทียะตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
211pimolsakนายพิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
212Supattraนางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
21336030183นายทรงพล นันทพลบ้านหนองตอ
214donplosuksaสุธีนันต์ ศรีแก้วดอนเปล้าศึกษา
215siripornศิริพร พิลึกบ้านโสกคร้อ
216konraphutกรภัทร ชัยสงค์บ้านหนองผักชี
21736030187นางสาววาสนา พงษ์ประเทศบ้านบะเสียว
218nongchim2018ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
219Thodsaporn123ทศพรบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
22036030189นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสซับใหญ่วิทยาคม
221phongrakนางสาวผ่องรักษ์ โคจำนงค์บ้านบุฉนวน
222Yaowalakเยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
2233360200358628พัชราภรณ์ โพธิ์งามบ้านตลุกคูณพัฒนา
224Yaowalak prabjoเยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
22536030198นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านหนองนกเขียน
22636030199ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
227puangpayomนางสาวพวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
228Thirawatนายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐบ้านโป่งเกต
229apisitนายอภิสิทธิ์ แสนตันบ้านวังขอนสัก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107