"; $i++; } ?>
ที่ ชื่อผู้ใช้ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
"; echo $i ; echo ""; echo $objResult['Username'] ; echo ""; echo $objResult['Name']; echo ""; echo $objResult['School_name']; echo "
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107