ที่ ชื่อผู้ใช้ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1nisaนิสา อินพลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
2bang1206ศิริพร โนนดอนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
3jonasนายสมศักดิ์ ชินขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
4aeychanniยุวลักษณ์ โรมบรรณสพป.ชัยภูมิ เขต 3
5julaphornจุฬาพร ชั้นขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
6noina2524สุวรรณี ชนะชัยสพป.ชัยภูมิ เขต 3
7chanoknanชนกนันท์ จันทะดวงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
8thananyaธนัญญา สูบโคกสูงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
9jariyaจริยา รัตนพิทักษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
10supasitนายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
11eggderน.ส.สุดารัตน์ สีมาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
12arpornอาภรณ์ อ่อนวงษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
13matseecpm3มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
14Suphisaraศุภิสรา ระโยธีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
15wechpisitเวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
16kittyสมคิด เรือนทองบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)
17ananyapondอนัญพร คำบุญเรืองบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)
18tle17นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
19thanayutธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
2036030005นายสุริยา ชาตรีบ้านท่าแตง
21RoteRungไพโรจน์ รุ่งนภาไพรบ้านเดื่อ
22preeyatikปรียา เหล็กมาบ้านเดื่อ
23Namphetน้ำเพชร เฉลิมบ้านสำโรงโคก
243360600642536ประภาพร ชาลีเครือจัตุรัสวิทยานุกูล
25neawsikarinนายศิขรินทร์ โชติจันทร์จัตุรัสวิทยานุกูล
26teerasakธีระศักดิ์ พลนาคูบ้านมะเกลือโนนทอง
27kitนายกิตติ คู่ชัยภูมิบ้านมะเกลือโนนทอง
28nontongศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านมะเกลือโนนทอง
29Yingchutiนางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
30Tawinนายถวิล บุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
31banchawan01นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
32rungnapaนางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
33chayanitชญานิษฐ์ แนวสุภาพบ้านขามราษฎร์นุกูล
34ontbankokกิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านโนนคร้อ
351369900296627กิตติภูมิ สนิทไทยบ้านโนนคร้อ
36plernเพลินพิศ แสงสว่างบ้านใหม่นาดี
37chavee10นางฉวี พรามจรบ้านนา
38plernpitเพลินพิศ แสงสว่างบ้านนา
391360600011084รุ่งนภา เวิดสูงเนินบ้านหนองลูกช้าง
403360600609245สุจิตรา สิทธิไทยบ้านงิ้ว
41benchawanเบญจวรรณ ทรวงจะโปะบ้านงิ้ว
423360101462061อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
43anucha2061อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
443360101210894บรรพต ทองเกิดบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
451409900939390วิทวัส หมวกแสงบ้านห้วยยาง
4636030022นายบุญมี อินทจรบ้านห้วยยาง
47chatchaiฉัตรชัยบ้านดอนละนาม
48mosomgศราวุฒิ รินลาบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
49ekkachaiนายเอกชัย เลิศบัวบานกันกงบ้านลี่สามัคคี
501419900347204นายดูษฎี บุญแสนแผนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
51wongsathorนายวงศธร วีระณรงค์บ้านส้มป่อย
52nonchuekชัชวาลย์ เบ้าสมศรีบ้านโนนเชือก
533360600857532นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
541360600098830ธีราพร อ่อนชัยบ้านหนองม่วง
55supinyaนางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
56ananนายอานันท์ บำเหน็จบ้านห้วยบง
5736030032นางจริยา อุบลรัตน์บ้านห้วย
5836030033นางสาวเสาวลักษณ์ ทัดสันเทียะบ้านหนองโดน
5936030034อมรรัตน์ ชาลีเครือบ้านยางเครือ
60supaporn24นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะบ้านร้านหญ้า
6136030035ธีระวัฒน์ นาห้วยบ้านร้านหญ้า
6236030036นางสาวชลธิชา จุลละนันทน์บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
63surasakนายสุรศักดิ์ โง่นแก้วบ้านโนนฝาย
64juthamardจุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
65lumpook_shนารีบ้านหนองลุมพุก
66nantawan somponณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
67sukanlaya seanสุกัลยา แสงชนะบ้านทามจาน
68jagapatนายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยชุมชนบัวบานสามัคคี
691369900042951อรทัย บำรุงชุมชนบัวบานสามัคคี
70khonongนายคนอง ไทยประสงค์บ้านโคกโต่งโต้น
71sudaนางสาวสุดา จรแก้วบ้านโคกโต่งโต้น
72narongritณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านโคกโต่งโต้น
73satitaสาธิตา​ เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
74krupansatitaนางสาวสาธิตา เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
75banjanศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
761360600032243บังอร พงษ์อุดมบ้านหนองไผ่ล้อม
77aeknatthaponว่าที่ ร.ต.นัฐพล หงษ์มาลาบ้านหนองไผ่ล้อม
7836030051กังวาร สำราญรมย์บ้านเกาะมะนาว
79Duangjaiนางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนาจอมแก้ววิทยา
80ict031นายนฤเบศ ฦๅชาโคกเพชรวิทยาคาร
81100186วาสนา ประทุมวงค์โคกเพชรวิทยาคาร
82tawatนายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
83bansubyang61มัทธิรา ฦๅชาบ้านซับยาง
84sununนายสุนันท์ กอโพธิ์ศรีบ้านหนองตะครอง
85Pornpromนางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
86pratyaปรัชญา กาญจนวณิชย์ปากจาบวิทยา
87janjiเจนจิรา บุตรเพชรบ้านโคกสะอาด
88Nongmai_SpicyPhitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
89patcharawadee.0พัชราวดี พรหมราษฎร์โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
90Supanuchนางสาวศุภนุช ดวงหาคลังบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
9136030065นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสบ้านหนองตะไก้
92Manasichaมนสิชาชุมชนชวนวิทยา
93100159นางสาวอำพร มณฑาบ้านเสลาประชารัฐ
94boontisaบุญฐิสา นพคุณบ้านเสลาประชารัฐ
95phatthaภัทรนันท์ สว่างเนตรหินตั้งพิทยากร
96Titimaนางสาวฐิติมา ผิวสุพนธ์หินตั้งพิทยากร
97Jaroon Arsachanนายจรูญ อาสาชนาบ้านห้วยทราย
981103100209599กิตติยา ปิ่นน้อยบ้านห้วยทราย
99sukunya37นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
100sukunyaนางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
101bandasakนายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
102seksanเสกสรรค์ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
103siamสยาม ไพสันเทียะบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
1043360700406893วรรณทนา มุกขุนทดบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
1053360700180666นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์บ้านกลอยสามัคคี
106Jirasudaนางสาวจิรสุดา วิชาจารย์หนองกกสามัคคี
107Nattananณัฏฐนันท๋ สลักคำชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
108amorntepอมรเทพ ไชโยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
1091036100164นายนภัสรพี ปาปะไพบ้านหนองผักแว่น
1101036100165นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ บ้านทองคำพิงวิทยา
111beerwinner999ณธกร ภาโนมัยบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
1121036100175นายภัทรพลวัฒน์ ชาลีวงษ์หัวสระวิทยา
113pongpuhtพงษ์พัฒน์ ผดุงจิตรเขาดินพิทยารักษ์
114kritจักรกริช พัดพานบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
115jutamat00000จุฑามาศ ดีน้อยบ้านหนองดง
116Nongpradrooศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
11736030088ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
118wilaiwanวิลัยวัลย์ บุตรวงษ์บ้านละหานค่าย
119etppนายจตุพล ไกรใหญ่บ้านตะลอมไผ่
120mitjigนายชญาณ์เกียรติ โคตรฮุยบ้านตะลอมไผ่
121anoagอนงค์ สิงสุพันธ์บ้านหนองจาน
1221360800042960รุ่งนภา ประทุ่มแสงบ้านหนองจาน
123nopparat4243นายนพรัตน์ มุกดาบ้านโคกสะอาด
124pongkhunphetธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
125thirawanถิรวรรณ พิทักษ์บ้านวังตะเฆ่
126piriyaพิริยะ ศรีปัญญาบ้านวังตะเฆ่
127uraiwanนางสาวอุไรวรรณ เต็งชัยภูมิบ้านวังกะทะ
12836030100นางสาวสุพรรษา นากแก้วบ้านหัวสะพาน
12936030101สระศักดิ์ อนันตะเสนบ้านวังอ้ายจีด
130Siripatchaนายศิริภัทร จ่าไธสงบ้านสำนักตูมกา
131natkrittaณัฐกฤตา เกิดโชคบ้านท่าโป่ง
132audi7tpนายจรูญ ดีสมบัติบ้านท่าโป่ง
133kwan.ictนางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์บ้านท่าโป่ง
134SurasakMuangthaสุรศักดิ์ ม่วงทาบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
13536030107นางสาวกฤษณา ปาทาบ้านท่าศิลา
136jeab1402นางปริญญา เคล้าโนนคร้อบ้านหนองตานา
137sc36030108นายอาทิตย์บ้านหนองตานา
138kannika_gunกรรณิการ์ บุตรครบุรีบ้านโสกปลาดุก
139natthayaนางสาวนาถยา สิงสุพันธ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
140Natsathonณัฐษธน สรสิทธิ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
141natthayasingนางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านหัวหนอง
142natthaya1987นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านปากค่ายช่องแมว
143nongjodนายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านหนองโจด
144pl2ennนายธีรพงศ์ บุญประจักษ์ชุมชนบ้านห้วยแย้
1451360900046924นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำชุมชนบ้านห้วยแย้
146naynae79นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนินบ้านหนองกองแก้ว
147satriratสตรีรัตน์ สิทธิเวชบ้านห้วยยางดี
148colomone2นายณัฐวุฒิ ศุภมาตย์บ้านแจ้งใหญ่
149TDREAMนางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้วบ้านแจ้งใหญ่
150supapornนางสุภาภรณ์ เพิ่มพรบ้านใหม่สามัคคี
151Krittaphas62นายกฤตภาส จันณรงค์บ้านน้ำลาด
1521411400186018ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานีบ้านนาประชาสัมพันธ์
153sirikwanนางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจบ้านนาประชาสัมพันธ์
154krupondวุฒิชัย ใจเที่ยงบ้านวังตาท้าว
155army2010นายนนธวัฒน์ จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
15636030126จิราพรรณ สว่างรุ่งบ้านหัวสะพาน
1571450600184387ปฐวี วงศ์คำสิงห์หินฝนวิทยาคม
158kruthana21ธนพงศ์ ดีเลิศบ้านโคกสะอาด
15936030129สุจิตรา ศรีช้างสารบ้านโคกสะอาด
160Tudsanee นางสาวกนกพรรณ อภัยออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
1611369900191892นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำบ้านวังอ้ายคง
162phongsit kulpayพงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
163phongsitพงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
164panupongburanaนายภาณุพงศ์ บูรณะบ้านวังตาเทพ
1653300900599008ภุชชงค์วังโพธิ์สว่างศิลป์
166putchongนายภุชชงค์ บุกสันเทียะวังโพธิ์สว่างศิลป์
167anusaraนางสาวอนุสรา จำนงค์บุญวังโพธิ์สว่างศิลป์
168vanidaกาญจนาวดี กองแก้มบ้านไร่พัฒนา
169ratchapanนางสาวรัชพรรณ หล้าดาบ้านโคกกระเบื้องไห
17036030137กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์บ้านหนองใหญ่
171treerat123นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
172tr123นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
173ponruk kugrsungพลรักษ์ คู่กระสังข์บ้านโนนสวรรค์
17436030140นรวพรบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
175jaruwatนางสาวจารุวัตร ฐานมั่นบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
17636030142นที เลิศคอนสารบ้านสะพานหิน
1773811นางสาวชลธิชา ธนกิตตินันท์บ้านสะพานหิน
178samittaศมิษฐา ก้อนภูธรบ้านโป่งนกพิทยา
179pongnokJabjit seesangบ้านโป่งนกพิทยา
18036030144นางพรทิพย์ งามประเสริฐบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
181sittisakนายสิทธิศักดิ์ เกณพลบ้านสะพานยาว
182bumbimนางสาวนรกมล บุญศรีบ้านสะพานยาว
183Ann06รุ่งอรุณ วรรณภาสบ้านศิลาทอง
184weirณัฐปภัสร์ น้อยโนนทองบ้านศิลาทอง
185tumeowชุตินันท์บ้านศิลาทอง
186bungwianwittayaกรองแก้ว ขวัญพูนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
187Ratสุรีรัตน์บ้านไทรงาม
188Parichatนางสาวปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
189Potjapornนางสาวพจพร แก้วหนองแดงบ้านวังมน
19036030151นางสาวจตุพร ชาขุนทดซับถาวรพัฒนา
191prykfนายอัครเดช ทาณรงค์บ้านยางเกี่ยวแฝก
192teeraphol21นายธีรพล พิลาธรรมบ้านซับหมี
193HGschoolวรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
194HG123456วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
195bump0730นายปัณณวิชญ์ โชคโคกกรวดอนุบาลเทพสถิต
196Ibugjo1993นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาดบ้านดงลาน
197narumonนฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
198aomampนฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
199Aomjaiอ้อมใจ อุ่นอุพันธ์บ้านซับไทร
200yt1234สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
201casanovaสิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
202atitayaนางอาทิตยา ปราณีตบ้านประดู่งาม
203tanakitธนกฤต กระจ่างศรีชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
204nongjabokสิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อมบ้านหนองจะบก
205makokngamนางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
206makokngam12นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
207sonthayaนายสนธยา เจริญกุลบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
208thadtawanธัชตะวัน ถาดวิจิตรบ้านวังคมคาย
209theboy1940อลงกรณ์ ก้อนทองร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
2103560100930522นายสงกรานต์ คำภูบ้านหนองดินดำ
21136030175พรรณชาติ ชูสอนบ้านขี้เหล็ก
212pijakพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษบ้านหนองขาม
2133360600223878พัชราพรรณ เคนสันเทียะบ้านหนองขาม
21436030177มยุรี นรินทร์รัมย์บ้านหนองแขม
215siriwanนางสาวศิริวรรณ พาผลบ้านโกรกกุลา
216kanlayaนางสาวกัลยา อุปะสุขินบ้านโกรกกุลา
217Sirinartศิรินาถบ้านสามหลักพัฒนา
218Benjamapronเบญจภมาภรณ์ คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
219Taneon2018พิษณุรักษ์ ปานสันเทียะตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
220Pond20นางสาวศิรินธร โคตาตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
221pimolsakนายพิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
222Supattraนางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
22336030183นายทรงพล นันทพลบ้านหนองตอ
224donplosuksaสุธีนันต์ ศรีแก้วดอนเปล้าศึกษา
225siripornศิริพร พิลึกบ้านโสกคร้อ
226konraphutกรภัทร ชัยสงค์บ้านหนองผักชี
22736030187นางสาววาสนา พงษ์ประเทศบ้านบะเสียว
228Nongchimschoolนางสาวทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
229nongchim2018ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
230Thodsaporn123ทศพรบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
23136030189นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสซับใหญ่วิทยาคม
232inazumaนายปิยวัฒน์ ยศคำลือบ้านวังพง
233phongrakนางสาวผ่องรักษ์ โคจำนงค์บ้านบุฉนวน
234Yaowalakเยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
2353360200358628พัชราภรณ์ โพธิ์งามบ้านตลุกคูณพัฒนา
236Yaowalak prabjoเยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
23736030198นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านหนองนกเขียน
23836030199ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
239sopilaเวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังกุง
240Duangkamonนางสาวดวงกมล มอญจัตุรัสบ้านวังกุง
241puangpayomนางสาวพวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
242Thirawatนายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐบ้านโป่งเกต
243apisitนายอภิสิทธิ์ แสนตันบ้านวังขอนสัก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107