ที่ ชื่อผู้ใช้ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1supasitนายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
2bang1206ศิริพร โนนดอนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
3noina2524สุวรรณี ชนะชัยสพป.ชัยภูมิ เขต 3
4eggderน.ส.สุดารัตน์ สีมาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
5jonasนายสมศักดิ์ ชินขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
6chanoknanชนกนันท์ จันทะดวงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
7arpornอาภรณ์ อ่อนวงษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
8aeychanniยุวลักษณ์ โรมบรรณสพป.ชัยภูมิ เขต 3
9Suphisaraศุภิสรา ระโยธีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
10wechpisitเวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
11kittyสมคิด เรือนทองบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)
12tle17นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
13thanayutธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
1436030005นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านท่าแตง
15RoteRungไพโรจน์ รุ่งนภาไพรบ้านเดื่อ
16preeyatikปรียา เหล็กมาบ้านเดื่อ
17Namphetน้ำเพชร เฉลิมบ้านสำโรงโคก
183360600642536ประภาพร ชาลีเครือจัตุรัสวิทยานุกูล
19neawsikarinนายศิขรินทร์ โชติจันทร์จัตุรัสวิทยานุกูล
20nontongศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านมะเกลือโนนทอง
21teerasakธีระศักดิ์ พลนาคูบ้านมะเกลือโนนทอง
22Yingchutiนางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
23Tawinนายถวิล บุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
24banchawan01นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
25chayanitชญานิษฐ์ แนวสุภาพบ้านขามราษฎร์นุกูล
26ontbankokกิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านโนนคร้อ
27plernเพลินพิศ แสงสว่างบ้านใหม่นาดี
28chavee10นางฉวี พรามจรบ้านนา
29plernpitเพลินพิศ แสงสว่างบ้านนา
301360600011084รุ่งนภา เวิดสูงเนินบ้านหนองลูกช้าง
313360600609245สุจิตรา สิทธิไทยบ้านงิ้ว
323360101462061อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
33anucha2061อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
343360101210894บรรพต ทองเกิดบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
351409900939390วิทวัส หมวกแสงบ้านห้วยยาง
36chatchaiฉัตรชัยบ้านดอนละนาม
37mosomgศราวุฒิ รินลาบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
38ekkachaiนายเอกชัย เลิศบัวบานกันกงบ้านลี่สามัคคี
391419900347204นายดูษฎี บุญแสนแผนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
40wongsathorนายวงศธร วีระณรงค์บ้านส้มป่อย
41nonchuekชัชวาลย์ เบ้าสมศรีบ้านโนนเชือก
423360600857532นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
43ananนายอานันท์ บำเหน็จบ้านห้วยบง
4436030034อมรรัตน์ ชาลีเครือบ้านยางเครือ
45supaporn24นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะบ้านร้านหญ้า
46surasakนายสุรศักดิ์ โง่นแก้วบ้านโนนฝาย
47juthamardจุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
48lumpook_shนารีบ้านหนองลุมพุก
49nantawan somponณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
50sukanlaya seanสุกัลยา แสงชนะบ้านทามจาน
51jagapatนายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยชุมชนบัวบานสามัคคี
52narongritณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านโคกโต่งโต้น
53krupansatitaนางสาวสาธิตา เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
54banjanศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
55aeknatthaponว่าที่ ร.ต.นัฐพล หงษ์มาลาบ้านหนองไผ่ล้อม
5636030051กังวาร สำราญรมย์บ้านเกาะมะนาว
57Duangjaiนางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนาจอมแก้ววิทยา
58ict031นายนฤเบศ ฦๅชาโคกเพชรวิทยาคาร
59tawatนายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
60bansubyang61มัทธิรา ฦๅชาบ้านซับยาง
61Pornpromนางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
62pratyaปรัชญา กาญจนวณิชย์ปากจาบวิทยา
63janjiเจนจิรา บุตรเพชรบ้านโคกสะอาด
64patcharawadee.0พัชราวดี พรหมราษฎร์โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
65Supanuchนางสาวศุภนุช ดวงหาคลังบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
6636030065นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสบ้านหนองตะไก้
67Manasichaมนสิชาชุมชนชวนวิทยา
68boontisaบุญฐิสา นพคุณบ้านเสลาประชารัฐ
69phatthaภัทรนันท์ สว่างเนตรหินตั้งพิทยากร
70Jaroon Arsachanนายจรูญ อาสาชนาบ้านห้วยทราย
71sukunyaนางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
72bandasakนายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
73seksanเสกสรรค์ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
74siamสยาม ไพสันเทียะบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
753360700180666นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์บ้านกลอยสามัคคี
76Jirasudaนางสาวจิรสุดา วิชาจารย์หนองกกสามัคคี
77Nattananณัฏฐนันท๋ สลักคำชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
78amorntepอมรเทพ ไชโยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
791036100164นายนภัสรพี ปาปะไพบ้านหนองผักแว่น
801036100165นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ บ้านทองคำพิงวิทยา
81beerwinner999ณธกร ภาโนมัยบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
821036100175นายภัทรพลวัฒน์ ชาลีวงษ์หัวสระวิทยา
83pongpuhtพงษ์พัฒน์ ผดุงจิตรเขาดินพิทยารักษ์
84kritจักรกริช พัดพานบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
85jutamat00000จุฑามาศ ดีน้อยบ้านหนองดง
8636030088ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
87wilaiwanวิลัยวัลย์ บุตรวงษ์บ้านละหานค่าย
88mitjigนายชญาณ์เกียรติ โคตรฮุยบ้านตะลอมไผ่
89anoagอนงค์ สิงสุพันธ์บ้านหนองจาน
90nopparat4243นายนพรัตน์ มุกดาบ้านโคกสะอาด
91pongkhunphetธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
92piriyaพิริยะ ศรีปัญญาบ้านวังตะเฆ่
93thirawanถิรวรรณ พิทักษ์บ้านวังตะเฆ่
94uraiwanนางสาวอุไรวรรณ เต็งชัยภูมิบ้านวังกะทะ
9536030100นางสาวสุพรรษา นากแก้วบ้านหัวสะพาน
9636030101สระศักดิ์ อนันตะเสนบ้านวังอ้ายจีด
97Siripatchaนายศิริภัทร จ่าไธสงบ้านสำนักตูมกา
98kwan.ictนางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์บ้านท่าโป่ง
99natkrittaณัฐกฤตา เกิดโชคบ้านท่าโป่ง
10036030107นางสาวกฤษณา ปาทาบ้านท่าศิลา
101jeab1402นางปริญญา เคล้าโนนคร้อบ้านหนองตานา
102kannika_gunกรรณิการ์ บุตรครบุรีบ้านโสกปลาดุก
103Natsathonณัฐษธน สรสิทธิ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
104natthayaนางสาวนาถยา สิงสุพันธ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
105natthayasingนางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านหัวหนอง
106natthaya1987นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านปากค่ายช่องแมว
107nongjodนายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านหนองโจด
108pl2ennนายธีรพงศ์ บุญประจักษ์ชุมชนบ้านห้วยแย้
109naynae79นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนินบ้านหนองกองแก้ว
110satriratสตรีรัตน์ สิทธิเวชบ้านห้วยยางดี
111TDREAMนางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้วบ้านแจ้งใหญ่
112supapornนางสุภาภรณ์ เพิ่มพรบ้านใหม่สามัคคี
113Krittaphas62นายกฤตภาส จันณรงค์บ้านน้ำลาด
1141411400186018ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานีบ้านนาประชาสัมพันธ์
115krupondวุฒิชัย ใจเที่ยงบ้านวังตาท้าว
116army2010นายนนธวัฒน์ จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
11736030126จิราพรรณ สว่างรุ่งบ้านหัวสะพาน
1181450600184387ปฐวี วงศ์คำสิงห์หินฝนวิทยาคม
119kruthana21ธนพงศ์ ดีเลิศบ้านโคกสะอาด
120Tudsanee นางสาวทัศนีย์ รักสุภาพออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
1211369900191892นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำบ้านวังอ้ายคง
122phongsit kulpayพงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
123phongsitพงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
124panupongburanaนายภาณุพงศ์ บูรณะบ้านวังตาเทพ
125anusaraนางสาวอนุสรา จำนงค์บุญวังโพธิ์สว่างศิลป์
1263300900599008ภุชชงค์วังโพธิ์สว่างศิลป์
127ratchapanนางสาวรัชพรรณ หล้าดาบ้านโคกกระเบื้องไห
12836030137กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์บ้านหนองใหญ่
129tr123นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
130ponruk kugrsungพลรักษ์ คู่กระสังข์บ้านโนนสวรรค์
13136030140นรวพรบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
132jaruwatนางสาวจารุวัตร ฐานมั่นบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
13336030142นที เลิศคอนสารบ้านสะพานหิน
134samittaศมิษฐา ก้อนภูธรบ้านโป่งนกพิทยา
135pongnokJabjit seesangบ้านโป่งนกพิทยา
13636030144นางพรทิพย์ งามประเสริฐบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
137sittisakนายสิทธิศักดิ์ เกณพลบ้านสะพานยาว
138bungwianwittayaกรองแก้ว ขวัญพูนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
139Ratสุรีรัตน์บ้านไทรงาม
140Parichatนางสาวปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
141Potjapornนางสาวพจพร แก้วหนองแดงบ้านวังมน
14236030151นางสาวจตุพร ชาขุนทดซับถาวรพัฒนา
143prykfนายอัครเดช ทาณรงค์บ้านยางเกี่ยวแฝก
144teeraphol21นายธีรพล พิลาธรรมบ้านซับหมี
145HGschoolวรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
146HG123456วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
147bump0730นายปัณณวิชญ์ โชคโคกกรวดอนุบาลเทพสถิต
148Ibugjo1993นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาดบ้านดงลาน
149aomampนฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
150narumonนฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
151Aomjaiอ้อมใจ อุ่นอุพันธ์บ้านซับไทร
152casanovaสิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
153atitayaนางอาทิตยา ปราณีตบ้านประดู่งาม
154tanakitธนกฤต กระจ่างศรีชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
155nongjabokสิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อมบ้านหนองจะบก
156makokngamนางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
157makokngam12นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
158sonthayaนายสนธยา เจริญกุลบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
159thadtawanธัชตะวัน ถาดวิจิตรบ้านวังคมคาย
160theboy1940อลงกรณ์ ก้อนทองร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
1613560100930522นายสงกรานต์ คำภูบ้านหนองดินดำ
16236030175พรรณชาติ ชูสอนบ้านขี้เหล็ก
1633360600223878พัชราพรรณ เคนสันเทียะบ้านหนองขาม
16436030177มยุรี นรินทร์รัมย์บ้านหนองแขม
165kanlayaนางสาวกัลยา อุปะสุขินบ้านโกรกกุลา
166Sirinartศิรินาถบ้านสามหลักพัฒนา
167Taneon2018พิษณุรักษ์ ปานสันเทียะตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
168Supattraนางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
16936030183นายทรงพล นันทพลบ้านหนองตอ
170donplosuksaสุธีนันต์ ศรีแก้วดอนเปล้าศึกษา
171siripornศิริพร พิลึกบ้านโสกคร้อ
172konraphutกรภัทร ชัยสงค์บ้านหนองผักชี
17336030187นางสาววาสนา พงษ์ประเทศบ้านบะเสียว
174nongchim2018ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
1753360200358628พัชราภรณ์ โพธิ์งามบ้านตลุกคูณพัฒนา
176Yaowalak prabjoเยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
177Yaowalakเยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
17836030198นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านหนองนกเขียน
179puangpayomนางสาวพวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
180Thirawatนายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐบ้านโป่งเกต
181apisitนายอภิสิทธิ์ แสนตันบ้านวังขอนสัก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107