สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
กลับหน้าหลัก
ลำดับ
หน่วยงาน/โรงเรียน
สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
รวมทั้งหมด
1
บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
0
0
0
2
บ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)
0
0
0
3
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
0
0
0
4
บ้านร่วมมิตร
4
0
4
5
บ้านท่าแตง
8
0
8
6
บ้านเดื่อ
0
0
0
7
บ้านสำโรงโคก
17
1
18
8
จัตุรัสวิทยานุกูล
132
0
132
9
บ้านมะเกลือโนนทอง
17
0
17
10
บ้านสำโรงทุ่ง
11
0
11
11
บ้านหลุบงิ้ว
0
0
0
12
บ้านสระสี่เหลี่ยม
1
0
1
13
บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
2
0
2
14
บ้านขามราษฎร์นุกูล
4
0
4
15
บ้านโนนคร้อ
63
0
63
16
บ้านใหม่นาดี
15
1
16
18
บ้านนา
0
0
0
19
บ้านหนองลูกช้าง
0
0
0
20
บ้านงิ้ว
48
0
48
21
บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
214
1
215
22
บ้านห้วยยาง
10
0
10
23
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
12
0
12
24
บ้านดอนละนาม
0
0
0
25
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
67
0
67
26
กันกงบ้านลี่สามัคคี
13
0
13
27
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
0
0
0
28
บ้านส้มป่อย
119
0
119
29
บ้านโนนเชือก
15
0
15
30
บ้านหนองม่วง
20
0
20
31
บ้านห้วยบง
62
1
63
32
บ้านห้วย
7
0
7
33
บ้านหนองโดน
20
0
20
34
บ้านยางเครือ
0
0
0
35
บ้านร้านหญ้า
7
0
7
36
บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
0
0
0
37
บ้านโนนฝาย
0
0
0
39
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
35
0
35
40
บ้านหนองลุมพุก
20
0
20
41
บ้านโสกรวกหนองซึก
0
0
0
42
บ้านหนองโสน
0
0
0
43
บ้านทามจาน
5
0
5
44
ชุมชนบัวบานสามัคคี
62
1
63
45
บ้านโคกโต่งโต้น
59
0
59
47
บ้านหนองบัวใหญ่
45
0
45
48
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
0
0
0
49
บ้านหนองไผ่ล้อม
1
0
1
50
บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
0
0
0
51
บ้านเกาะมะนาว
50
0
50
52
จอมแก้ววิทยา
10
0
10
53
โคกเพชรวิทยาคาร
33
0
33
54
โคกสำราญราษฎร์อำนวย
0
0
0
55
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
1
0
1
56
บ้านซับยาง
6
0
6
57
บ้านหนองตะครอง
0
0
0
58
ปากจาบวิทยา
20
0
20
59
บ้านโคกสะอาด
0
0
0
60
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
11
0
11
61
บ้านโปร่งมีชัย
0
0
0
62
บ้านกุดตาลาด
0
0
0
63
โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
52
0
52
64
บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
107
1
108
65
บ้านหนองตะไก้
48
0
48
66
ชุมชนชวนวิทยา
101
0
101
67
บ้านเสลาประชารัฐ
23
0
23
68
หินตั้งพิทยากร
0
0
0
69
บ้านห้วยทราย
39
0
39
71
บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
16
0
16
72
บ้านตาล
16
0
16
73
วังกะอาม
31
0
31
75
บ้านหนองอีหล่อ
4
0
4
76
บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
27
1
28
77
บ้านกลอยสามัคคี
0
0
0
78
หนองกกสามัคคี
10
0
10
79
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
40
0
40
80
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
87
0
87
81
บ้านหนองผักแว่น
0
0
0
82
บ้านทองคำพิงวิทยา
35
1
36
83
บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
3
0
3
84
หัวสระวิทยา
34
0
34
85
เขาดินพิทยารักษ์
10
0
10
86
บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
33
6
39
87
บ้านหนองดง
22
0
22
88
หนองประดู่วิทยา
18
0
18
89
บ้านโคกแสว
0
0
0
90
บ้านละหานค่าย
17
0
17
91
บ้านตะลอมไผ่
7
0
7
92
บ้านหนองจาน
0
0
0
93
บ้านโคกสะอาด
45
0
45
95
โป่งขุนเพชร
67
0
67
96
บ้านดอนกอก
22
0
22
98
บ้านวังตะเฆ่
173
1
174
99
บ้านวังกะทะ
37
1
38
100
บ้านหัวสะพาน
2
0
2
101
บ้านวังอ้ายจีด
66
0
66
102
บ้านสำนักตูมกา
40
0
40
103
บ้านท่าโป่ง
110
0
110
104
บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
0
0
0
105
บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
0
0
0
106
บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
3
0
3
107
บ้านท่าศิลา
8
0
8
108
บ้านหนองตานา
49
0
49
109
บ้านโสกปลาดุก
9
0
9
110
ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
42
0
42
111
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
29
0
29
112
บ้านหัวหนอง
24
0
24
113
บ้านปากค่ายช่องแมว
1
0
1
114
บ้านหนองโจด
44
0
44
115
ชุมชนบ้านห้วยแย้
38
0
38
116
บ้านหนองกองแก้ว
26
0
26
117
บ้านห้วยยางดี
0
0
0
118
บ้านห้วยไฮ
1
0
1
119
บ้านแจ้งใหญ่
0
0
0
120
บ้านใหม่สามัคคี
1
0
1
121
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
0
0
0
122
บ้านน้ำลาด
0
0
0
123
บ้านนาประชาสัมพันธ์
68
2
70
124
บ้านวังตาท้าว
13
0
13
125
บ้านเสลี่ยงทอง
1
0
1
126
บ้านหัวสะพาน
0
0
0
127
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
0
0
0
128
หินฝนวิทยาคม
20
0
20
129
บ้านโคกสะอาด
3
0
3
130
ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
3
0
3
131
บ้านวังอ้ายคง
10
0
10
132
วังใหม่พัฒนา
45
0
45
133
บ้านวังตาเทพ
0
0
0
134
วังโพธิ์สว่างศิลป์
8
0
8
135
บ้านไร่พัฒนา
81
0
81
136
บ้านโคกกระเบื้องไห
14
0
14
137
บ้านหนองใหญ่
11
0
11
138
บ้านโนนสำราญ
139
0
139
139
บ้านโนนสวรรค์
12
0
12
140
บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
0
0
0
141
บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
0
0
0
142
บ้านสะพานหิน
24
0
24
143
บ้านโป่งนกพิทยา
37
0
37
144
บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
0
0
0
145
บ้านสะพานยาว
18
0
18
146
บ้านศิลาทอง
12
0
12
147
บ้านบุ่งเวียนวิทยา
1
0
1
148
บ้านไทรงาม
1
0
1
149
ซับมงคลวิทยา
9
0
9
150
บ้านวังมน
39
0
39
151
ซับถาวรพัฒนา
0
0
0
152
บ้านโคกไค
24
0
24
153
บ้านยางเกี่ยวแฝก
24
0
24
155
บ้านซับหมี
0
0
0
157
บ้านห้วยเกตุ
8
0
8
158
บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
0
0
0
159
อนุบาลเทพสถิต
46
0
46
161
บ้านดงลาน
7
0
7
162
บ้านช่องสำราญ
0
0
0
163
บ้านซับไทร
0
0
0
164
บ้านยางเตี้ยโคกรัง
18
0
18
165
บ้านประดู่งาม
0
0
0
166
ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
88
1
89
167
บ้านหนองจะบก
20
0
20
168
บ้านโนนมะกอกงาม
7
0
7
169
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
153
1
154
170
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี
0
0
0
171
บ้านวังคมคาย
23
0
23
172
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
3
0
3
174
บ้านหนองดินดำ
15
0
15
175
บ้านขี้เหล็ก
19
0
19
176
บ้านหนองขาม
2
0
2
177
บ้านหนองแขม
0
0
0
178
บ้านโกรกกุลา
0
0
0
179
บ้านสามหลักพัฒนา
0
0
0
180
ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
52
0
52
181
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
3
0
3
182
รังงามวิทยา
3
0
3
183
บ้านหนองตอ
15
0
15
184
ดอนเปล้าศึกษา
0
0
0
185
บ้านโสกคร้อ
0
0
0
186
บ้านหนองผักชี
8
0
8
187
บ้านบะเสียว
2
0
2
188
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
84
0
84
189
ซับใหญ่วิทยาคม
31
0
31
191
บ้านซับเจริญสุข
23
0
23
192
บ้านวังพง
15
0
15
193
บ้านบุฉนวน
20
0
20
194
บ้านโนนสะอาด
0
0
0
195
บ้านตลุกคูณพัฒนา
9
0
9
197
บ้านเขื่อนลั่น
2
0
2
198
บ้านหนองนกเขียน
1
0
1
199
บ้านซับใหม่
23
0
23
200
บ้านวังกุง
21
0
21
201
บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์
0
0
0
202
บ้านท่ากูบ
7
0
7
203
บ้านโป่งเกต
0
0
0
204
บ้านวังขอนสัก
0
0
0
205
บ้านท่าชวน
7
2
9
206
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
2019
1
2020
207
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
29
0
29