h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการประเมินตามสภาพจริง ด้วยการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้


     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการประเมินตามสภาพจริง ด้วยการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้ และศึกษาความพึงพอใจของครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินตามสภาพจริง ที่มีต่อการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่


     

บทคัดย่อ

           พัทธนันท์  พูนประสิทธิ์  :  การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการประเมินตามสภาพจริงด้วยการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้.    ปีที่พิมพ์  2556.

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการประเมินตามสภาพจริง  ด้วยการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้ และศึกษาความพึงพอใจของครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินตามสภาพจริง ที่มีต่อการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2555 ที่สมัครใจเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินตามสภาพจริง ด้วยการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้ จำนวน 30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) คู่มือการนิเทศครูด้านการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้หลักการจัดการความรู้   (2) คู่มือการประเมินตามสภาพจริง (ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน (Rubrics)) (3) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูด้านการประเมินตามสภาพจริง เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังได้รับการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้ (4) แบบประเมินความสามารถครูในการปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริง ประกอบด้วย ได้แก่ แบบประเมินโดยศึกษานิเทศก์  แบบประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา และแบบประเมินตนเองของครู และ(5) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศโดยใช้หลักกาiจัดการความรู้ โดยการเก็บข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลโดยตรงกับครูที่สมัครใจเข้ารับการนิเทศ  แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test dependent)  ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้

                1.  ผลการพัฒนาเอกสารเพื่อใช้พัฒนาสมรรถนะครูด้านการประเมินตามสภาพจริง  ด้วยการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้  พบว่า คู่มือการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้ และคู่มือการประเมินตามสภาพจริง (เกณฑ์การประเมิน (Rubrics))  โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 

                 2. ผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการประเมินตามสภาพจริง  ด้วยการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงของครู พบว่า ครูมีคะแนนเฉลี่ยหลังได้รับการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้

                 3. ผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการประเมินตามสภาพจริง  ด้วยการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้  ด้านความสามารถการปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริงจากการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้   โดยภาพรวมจากการประเมินโดยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูประเมินตนเอง มีความสามารถอยู่ในระดับ มาก

                 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินตามสภาพจริงด้วยการนิเทศโดยใช้หลักการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุดส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 08 กรกฎาคม 2556 เปิดอ่าน: 1258 ครั้ง ไอพี:: 10.0.10.52 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107