h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสู่คนดีศรีโคกแสว โรงเรียนบ้านโคกแสว


     ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสู่คนดีศรีโคกแสว โรงเรียนบ้านโคกแสว ผู้ประเมิน นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแสว ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2555


     

ชื่อเรื่อง          การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสู่คนดีศรีโคกแสว

                      โรงเรียนบ้านโคกแสว 

ผู้ประเมิน      นายวุฒิพงศ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์

ตำแหน่ง        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแสว

ปีที่ศึกษา       ปีการศึกษา  2555

 

บทคัดย่อ

                การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสู่คนดีศรีโคกแสว โรงเรียน

บ้านโคกแสว ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ

การประเมินแบบ  CIPP  Model  ประกอบด้วย 1)การประเมินด้านบริบท  2)ด้านปัจจัยนำเข้า 

3)ด้านกระบวนการดำเนินงาน  4)ด้านผลผลิต และ 5)ด้านผลกระทบ โดยมีกิจกรรมหลัก 

9 กิจกรรมที่สนองพฤติกรรมเชิงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน                

                กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนบ้านโคกแสว  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 61 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นแบบสอบถาม จำนวน 5  ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

                ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

  1. ด้านบริบท  พบว่า มีความสอดคล้องในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพและความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน โครงการเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน  และโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

 2. ด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่า มีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  โดยครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน          8 ประการ ของนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ให้ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ  และวิธีการและกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสู่คนดีศรีโคกแสว

    3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่า มีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

โดยการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสู่คนดีศรีโคกแสว  การร่วมกันกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมในการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสู่คนดี ศรีโคกแสว และการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

                  4. ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสู่คนดีศรีโคกแสว 

มีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

                    4.1 พฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน  8 ประการในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยนักเรียนแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ประนีประนอม ไม่ใช้พฤติกรรมความรุนแรง มาโรงเรียนทันเวลาและไม่ขาดเรียน รักษาความสะอาดบริเวณรับประทานอาหารและกวาดพื้นโรงอาหารของโรงเรียน มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่เห็นแก่ความยากลำบาก   สุภาพ เรียบร้อย   มีสัมมาคารวะต่อ ครู  พ่อแม่  ผู้ปกครอง     ไม่เอาทรัพย์สินสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนและใช้อุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัวอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

                    4.2 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

สู่คนดีศรีโคกแสว  พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยความร่วมมือของครูและชุมชนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน    8 ประการสู่คนดีศรีโคกแสว  นักเรียนมีความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและการนำกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสู่คนดีศรีโคกแสวไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5.             ด้านผลกระทบ  พบว่า มีผลกระทบในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยโรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธาและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามากขึ้น  นักเรียนมีความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  สมาชิกในครอบครัว/ชุมชนมีความรัก  ห่วงใยเอาใจใส่บุตรหลานมากขึ้นและครู  บุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคีในการปฏิบัติงานมากขึ้น

 

 ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน: 2721 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107