h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง


     การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง


     

ชื่อเรื่อง                  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านโคกแฝก

                                ดอนทะยิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ผู้ประเมิน              นายธีระศักดิ์  พลนาคู

ตำแหน่ง                ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

สังกัด                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ปีที่พิมพ์                                พ.ศ. 2556

 

บทคัดย่อ

 

  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ผลการประเมินจะเป็นสารสนเทศสำหรับนำไปพัฒนาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู จำนวน 4 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนจำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน       41 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                  ผลการประเมินพบว่า

                       ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน สรุปผลการประเมินเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดังต่อไปนี้

 

 

1. ด้านบริบท โดยภาพรวมมีผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นการสร้างเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านให้แก่นักเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการจากครู นักเรียน และชุมชน โรงเรียนประชุมชี้แจ้งเป้าหมาย วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ และเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการอ่านเพื่อการเรียนรู้

2. ด้านปัจจัยนำเข้า  โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม มีอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ บุคลากรมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีความสะดวกด้านการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์และ เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม มีสภาพของหนังสือ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี เร้าความสนใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และบุคลากรที่จัดโครงการมีความรู้ในเรื่องการจัด กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

3. ด้านกระบวนการ  โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบกิจกรรม การประสานการจัดกิจกรรมระหว่างครู นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน และที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อรับทราบแนวทางและร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายรูปแบบ ด้วยความประหยัด จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. ด้านผลผลิต  โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ทั้งในด้านคุณภาพครู คุณภาพผู้บริหาร คุณภาพนักเรียน และคุณภาพโรงเรียน และด้านนิสัยรักการอ่าน

5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ควรศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่างการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดงบประมาณ วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ประสานขอความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชน/องค์กรต่างๆ มากยิ่งขึ้น มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค้นหาได้รวดเร็ว มีหนังสือใหม่ ๆ และเพียงพอสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่าน และมีกิจกรรมที่นักเรียนสนุกสนานและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น

 

 ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน: 6263 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107