h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเรืองฤทธิ์ หิตะปิตะนันต์ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา


     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการ(เกม)เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการ(เกม)เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ทำวิจัย        นายเรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์

ปีที่ทำ             พ.ศ. 2556

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการ(เกม)เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80 / 80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการ(เกม)เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการ(เกม)เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จำนวน 32คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดำเนินการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เดือนพฤศจิกายน –  กุมภาพันธ์  ผู้วิจัยเป็นผู้สอน ด้วยตนเองใช้เวลาทดลอง 15 ชั่วโมง โดยก่อนทำการทดลองวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนใช้เวลา 20 นาที และทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาใช้เวลา 1 ชั่วโมง ภายหลังการทดลองทำการทดสอบนักเรียนด้วย แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาด้วยแบบทดสอบฉบับเดิม โดยใช้เวลานอกเวลาทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.แบบฝึกทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการ(เกม)เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เล่ม 2. แผนการจัดการเรียนรู้15แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการ(เกม)เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน30 ข้อ4.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการ(เกม)เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 10  ข้อสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที(t-test dependent) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1.       แบบฝึกทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการ(เกม)เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีประสิทธิภาพ  81.63 / 82.50

2.       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการ(เกม)เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

3.       ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการ(เกม)เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ส่งข่าวโดย : กาญจนาวดี กองแก้ม   เมื่อวันที่ : 20 มีนาคม 2557 เปิดอ่าน: 1816 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107