h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

งานวิจัย รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ3 (บ้านท่าช้าง)


     นายอุดม ธรรมมา เสนอผลงานการวิจัย


     ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัย : นายอุดม ธรรมมา ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 3) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใชในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จํานวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 40 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 36 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณครู 2) แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 3) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มี ตอรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการสอนของครู 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีตอรูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) พบว่า 1) ครูส่วนมากมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน อยู่ในระดับปานกลาง สวนมากมีประสบการณจากการปฏิบัติในการฝก อบรม ลักษณะการทําวิจัยเปนการทำเพื่อแกปญหาการเรียนรูของนักเรียนมากที่สุด และเห็นวา จะชวยใหนักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดานสาเหตุของการไมทําการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน นั้น พบวา ส่วนมากไมมีความรูเรื่องที่จะทําวิจัย ตองการใหมีการฝกปฏิบัติจริง โดยการแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแก้ ปญหาในการจัดการเรียนการสอน 2) รูปแบบในการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ผูทรงคุณวุฒิสวนมากจะใชการประชุมชี้แจง เพื่อสรางความ เขาใจกอนที่จะใหครูเขาอบรมปฏิบัติการ หรือศึกษาเอกสารงานการพัฒนาครู ทั้งนี้จะมีการสรางความตระหนักและใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาครู ที่มีผลตอความกาวหนาดานวิชาชีพ และ ประโยชนที่จะเกิดกับนักเรียนที่ครูรับผิดชอบ จากนั้นจึงใหครูปฏิบัติจริงในชั้นเรียน สําหรับกระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูนั้น มีการนํากระบวนการวิจัยมาประยุกตใชตามสถานการณ์ ผลที่เกิดจากการพัฒนาครู ปรากฏผลใน 3 ดาน คือ ดานความรู้ ความเข้าใจ ดานประโยชนที่ครู สถานศึกษาและนักเรียนไดรับ และดานคุณลักษณะที่เกิดตอครูนักวิจัย 2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สรุปไดวา ครูต้องการใหมีการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยใช้วงจร PAOR มี 4 ขั้นคือ 1) ขั้นการวางแผนร่วมกัน (Planning) โดยการศึกษาเอกสาร ตัวอยางงานวิจัย 2) ขั้นการอบรมปฏิบัติการ (Acting) 3) ขั้นการปฏิบัติการใน หองเรียนและสังเกตผล (Observing) 4) ขั้นการสะท้อนผลความรู้ ด้วยการประเมินผลเพื่อพัฒนา (Reflegting) 3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) พบว่า 3.1 ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดานปริมาณและรูปแบบการวิจัย ครูสามารถทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ครบทุกคน วัตถุประสงคของการวิจัย สวนมากทําเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู ลักษณะงานวิจัยสวนใหญ่ทําคนเดียวหรือวิจัยเดี่ยวตามสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ เป้าหมายประชากรหรือตัวแปรที่ต้องศึกษาเปนนักเรียนรายคนหรือกลุ่มย่อย และรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนรายงานแบบไมเปนทางการ/วิจัยแผนเดียว ดานคุณภาพของงานวิจัย (1) ดานรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน วงรอบที่ 1 มีคุณภาพในระดับพอใช วงรอบที่ 2 มีคุณภาพพัฒนาขึ้นในระดับดี (2) ดานผลการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนรู โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพอยูในระดับที่พัฒนาขึ้นจากวงรอบที่ 1 มีระดับพอใช้ ในวงรอบที่ 2 มีคุณภาพพัฒนาขึ้นในระดับดี (3) ดานการประยุกตใช้ผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน ภาพรวมมีระดับคุณภาพอยูในระดับที่พัฒนาขึ้นจากวงรอบที่ 1 มีระดับพอใช้ ในวงรอบที่ 2 มีระดับดี เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ดานแลว พบวา คุณภาพผลงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพอยูในระดับที่พัฒนาขึ้นจากวงรอบที่ 1 มีระดับพอใช้ ในวงรอบที่ 2 มีระดับดี เช่นเดียวกัน 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า 1) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยภาพรวม ครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนของครูอันเนื่องมาจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 27 พฤษภาคม 2558 เปิดอ่าน: 1373 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107