h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562

การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


     นายอุดม ธรรมมา เผยแพร่ผลการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียร


     

ชื่อเรื่อง                  การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
                                โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ประเมิน              นายอุดม  ธรรมมา
ตำแหน่ง             ผู้อำนวยการโรงเรียน    วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา        โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ปี พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

                การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  จังหวัดชัยภูมิครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อประเมินองค์ประกอบด้านต่างๆ ของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  จังหวัดชัยภูมิได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนและด้านผลผลิต

กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวมเป็น จำนวน 114 คน โดยวิธีการเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้มี ลักษณะเป็นแบบสอบถาม

ผลการประเมิน พบว่า

                1. ด้านบริบท ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า บริบทของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  จังหวัดชัยภูมิในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                2. ด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  จังหวัดชัยภูมิในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการ ของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  จังหวัดชัยภูมิในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                4. ด้านผลผลิต ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีความคิดเห็นก่อนดำเนินโครงการสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  จังหวัดชัยภูมิในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

                 ความคิดเห็นต่อผลผลิต หลังดำเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

                 

 ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 27 พฤษภาคม 2558 เปิดอ่าน: 491 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107