h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

ผลงานทางวิชาการระดับอนุบาล จัดทำโดยนางสาวศิริขวัญ มีชัย


     งานวิจัยเรื่อง "กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะลีลาประกอบเพลง เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย"     

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะลีลาประกอบเพลง

       คู่มือเเละชุดกิจกรรม เรื่อง "การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะลีลาประกอบเพลงเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2"  จัดทำขึ้นเพื่อ ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายของเด็กระดับอนุบาลปีที่ 2 (5-6ขวบ)ซึ่งเป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กกำลังเจริญเติบโต เด็กต้องการความรัก ความเอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิด  กระบวนการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง  ก่อให้เกิดกระบวนการคิด  การวิเคราะห์  สร้างจินตนาการส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการศึกษาให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีคุณภาพ  สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผลการวิจัย ดังนี้

               การศึกษาการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว และจังหวะลีลาประกอบเพลงเพื่อพัฒนาทักษะด้าน

ร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะลีลาประกอบเพลงเพื่อพัฒนาความพร้อมทางร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการพัฒนาการทักษะทางด้านร่างกาย  ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะลีลาประกอบเพลงเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา  2557 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะลีลาประกอบเพลง ชั้นอนุบาลปีที่ 2  2)ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะลีลาประกอบเพลง  พัฒนาทักษะด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2      3) แบบทดสอบการพัฒนาการทักษะทางด้านร่างกาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบการพัฒนาการทักษะทางด้านร่างกาย ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า 

1. จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะลีลาประกอบเพลง เพื่อพัฒนาความพร้อมทางร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีคะแนนเต็มรวมระหว่างกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ (E1) 85.3   และคะแนนผลการทดสอบการพัฒนาพัฒนาการทักษะทางด้านร่างกายหลังจัดกิจกกรมคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย (E2)  81.3 ซึ่ง มีประสิทธิภาพ  (E1/E2) เท่ากับ  85.3/81.3  และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                 2. นักเรียนมีคะแนนการทดสอบการพัฒนาการทักษะทางด้านร่างกาย ก่อนจัดกิจกรรม เฉลี่ยเท่ากับ 19.9 (S.D.=2.4) คะแนนการทดสอบการพัฒนาการทักษะทางด้านร่างกาย หลังจัดกิจกรรม เฉลี่ยเท่ากับ 32.5 (S.D.=3.4) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบการพัฒนาการทักษะทางด้านร่างกาย พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 10 สิงหาคม 2558 เปิดอ่าน: 3284 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107