h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยคุณครูปิยวรรณ อิ่มจิตต์


     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ประกอบหนังสือสำหรับค้นคว้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     

 

ชื่อเรื่อง               การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ประกอบหนังสือสำหรับ

                       ค้นคว้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ผู้รายงาน            ปิยวรรณ  อิ่มจิตต์

ปีที่ทำการศึกษา     2555                                                                   

บทคัดย่อ

           การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องอาศัยวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่หลากหลาย  และมีความเหมาะสมกับผู้เรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน

เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการเรียนที่ซ้ำ ย้ำทวน ให้เกิดการเรียนรู้และจำได้แม่นยำ

ด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น กลุ่มร่วมมือ แผนผังความคิด เกม  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และ

เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ประกอบหนังสือสำหรับค้นคว้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

ประกอบหนังสือสำหรับค้นคว้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  3) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่เรียนด้วย

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และเรื่อง แรงและ

การเคลื่อนที่  ประกอบหนังสือสำหรับค้นคว้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  4) เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่เรียนด้วย

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และเรื่อง แรงและ

การเคลื่อนที่  ประกอบหนังสือสำหรับค้นคว้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5) เพื่อเปรียบเทียบ

เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่เรียนด้วย

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และเรื่อง แรงและ

การเคลื่อนที่  ประกอบหนังสือสำหรับค้นคว้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนบ้านหนองตานา  จำนวน  14  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  คือ  1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และเรื่อง แรงและ

การเคลื่อนที่ ประกอบหนังสือสำหรับค้นคว้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา

ปีที่  3 จำนวน  10  แผน  2) หนังสือสำหรับค้นคว้า จำนวน 2 เรื่อง  ได้แก่  วัสดุรอบตัวเรา  แรงและ

การเคลื่อนที่  3)  แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา จำนวน  30  ข้อ

ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.76 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.80 และแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จำนวน  20  ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกราย

ข้อ (B) ตั้งแต่ 0.2จ ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.91 4)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะห์  จำนวน  20 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่  0.29  ถึง 0.76 และมีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ

(r) ตั้งแต่  0.22 ถึง 0.71  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.73 และ 5) แบบวัดเจตคติต่อการเรียน

วิทยาศาสตร์  จำนวน  15  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (rxy)  ตั้งแต่  0.29 ถึง 0.77  ค่าความเชื่อมั่น (α)

ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Singed-

Rank Test)

           ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน  เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ประกอบหนังสือสำหรับค้นคว้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.48/81.57  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

               2.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน

เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถม

ศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.6475  แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ

64.75 

               3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ได้เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสมองเป็นฐาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ประกอบหนังสือสำหรับ

ค้นคว้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ได้เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และเรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่ ประกอบหนังสือ

สำหรับค้นคว้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

               5.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ได้เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ  .01       

                   โดยสรุป นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง

เป็นฐาน  เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ประกอบหนังสือสำหรับค้นคว้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านหนองตานา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน 

และมีความก้าวหน้าในการเรียนมากขึ้น  ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดอ่าน: 1563 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107