h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายการัน สังข์หน่วง


     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


     

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  ชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม ชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 จำนวนนักเรียน  41 คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  7  เล่ม   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ และ  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการเรียนด้วย เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  จำนวน  10  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูล  1)  การหาค่าประสิทธิภาพ ของเอกสารประกอบการเรียน  ชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตามเกณฑ์  80/80  คำนวณจากสูตร  E1 / E2  2)  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า  t-test  (Dependent Samples)  3)  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และ 4)  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก  (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น  (rcc)  

          ผลการศึกษาพบว่า 

                    1.  เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม  กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ  85.99/84.00 

                    2.  นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

                    3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  ชุด ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวม  อยู่ในระดับ  มาก ( = 4.37, S.D. = 0.64)

 ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ส่งข่าวโดย : กาญจนาวดี กองแก้ม   เมื่อวันที่ : 15 เมษายน 2559 เปิดอ่าน: 1147 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107