h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

ผนงานวิชาการระดับปฐมวัย นายจรรยา นามบุญ


     เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดชั้นอนุบาลปีที่ 2


     

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์  เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูด  ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2  ระหว่างผลการประเมินทักษะการฟังและการพูดก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์    เพื่อพัฒนาทักษะ การฟังและการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2  และ 3)  ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล  ปีที่ 2   ที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์  เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  ชั้นอนุบาลปีที่ 2

          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนบ้านหนองตอ  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3    ปีการศึกษา  2558   จำนวน 6 คน  และครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนในเขตอำเภอ เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  จำนวน  40  แผน  หนังสือเสริมประสบการณ์  เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด   จำนวน  8  เล่ม  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และแบบวัดทักษะ      การฟังและการพูด 

          การวิเคราะห์ข้อมูล  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์  เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  คำนวณจากสูตร  E1 / E2  การเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า  T-test   (Dependent)  การศึกษา ความคิดเห็นของครูผู้สอน  ชั้นอนุบาล  ปีที่ 2   ที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์  เพื่อพัฒนาการฟังและการพูด  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  (P)   ค่าเฉลี่ย  ()  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)    

ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า

   1.  ประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์  เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 88.96/89.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 

   2.  เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  โดยใช้หนังสือ    เสริมประสบการณ์  เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

    3.  ครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนในเขตอำเภอเนินสง่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3  จำนวน 5 คน  มีความคิดเห็นต่อหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการฟังและการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสม    มากที่สุด                               

 

 

 

 

 

 ไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ปก
ส่วนหน้า
เนื้อเรื่อง
แบบฝึก
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 เมษายน 2560 เปิดอ่าน: 513 ครั้ง ไอพี:: 223.205.232.195 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107