h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนประกอบสื่อวีดีทัศน์ (DVD) ช่วยสอน เรื่องเด็กดีมีมรรยาทงาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สำนักงานเขตพื้น


     การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนประกอบสื่อวีดีทัศน์ (DVD)ช่วยสอน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) 80/80 มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ไม่ต่ำกว่า 0.50 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง เด็กดีมีมรรยาทงาม     

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนประกอบสื่อวีดีทัศน์ (DVD)          ช่วยสอน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) 80/80 มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ไม่ต่ำกว่า 0.50 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง เด็กดีมีมรรยาทงาม  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 23 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบ       ก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือพัฒนา คือ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอนประกอบสื่อวีดีทัศน์ (DVD) ช่วยสอน เรื่อง เด็กดีมีมรรยาทงาม จำนวน 15 เรื่อง ใช้เวลา 26 ชั่วโมง และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย (p)อยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 0.90     มีค่าอำนาจจำแนก(r)  0.20 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.823 และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ                                     และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  t – test (Dependent Sample t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

                1. เอกสารประกอบการสอนประกอบสื่อวีดีทัศน์ (DVD) ช่วยสอน เรื่อง เด็กดีมีมรรยาทงาม ที่สร้างจำนวน 15 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) เป็น 88.06/98.04

                2. เอกสารประกอบการสอนประกอบสื่อวีดีทัศน์ (DVD) ช่วยสอน เรื่อง เด็กดีมีมรรยาทงาม ที่สร้างจำนวน 15 ชุด มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.94657 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.66

                3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เด็กดีมีมรรยาทงาม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลต่างหรือความก้าวหน้าของผู้เรียนจากการเปรียบเทียบคะแนน  ก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 10.09 โดยค่าความก้าวหน้าอยู่ระหว่าง 4 ถึง 17 คะแนน   จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน

                4. ความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนประกอบสื่อวีดีทัศน์ (DVD) ช่วยสอน เรื่อง เด็กดีมีมรรยาทงาม ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถามพบว่า ทั้ง 25 ข้อ มีระดับความพึงพอใจเป็นมากที่สุดส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 22 เมษายน 2556 เปิดอ่าน: 2480 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107