h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร


     ด้วยโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง


     

     ด้วยโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓  เรื่องการจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                           

      ๑.ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน  ๑  อัตรา 
 

      .ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงา

๒.๑  งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้งระบบ E-Office

๒.๒  งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๒.๓  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

๒.๔  งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

๒.๕  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศรับสมัครไฟล์ประกอบ
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
ส่งข่าวโดย : นายนฤเบศ ฦๅชา   เมื่อวันที่ : 03 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 169 ครั้ง ไอพี:: 183.89.71.50 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107