ข่าวโรงเรียนในสังกัด
ร่วมปลูกป่า
     ร่วมปลูกป่ากับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ..... [8]
ตรวจเยี่ยมประเมินระบบดูแล
     ตรวจเยี่ยมประเมินประเมินระบบดูแล..... [7]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการทดสอบความสามารถ การอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
     โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖..... [11]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำปัญญา สร้างเด็กดีสู่สังคม
     โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำปัญญา สร้างเด็กดีสู่สังคม..... [20]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     โรงเรียนบ้านวังคมคาย รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน..... [29]
อ่านข่าวทั้งหมด