ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.หนองบัวระเหว โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.หนองบัวระเหว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563 โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล สร้างภูมิคุ้มกันด้วยกีฬาร่วมใจฟันฝ่าโควิด-19 โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล สร้างภูมิคุ้มกันด้วยกีฬาร่วมใจฟันฝ่าโควิด-19
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระ โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 2248 รายการ
กิจกรรมในโรงเรียน
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถา โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
งานเกษียณอายุราชการครูนฤมล หาญณรงค์ โดย: [25 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
"โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน " โดย: [21 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
"โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน" โดย: [21 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสา จากนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา โดย: [21 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
คุณครูทรงเกียรติ ร่วมงาน "เกษียณสุขเกษมศรี" โดย: [20 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษา (อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) โดย: [20 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ โดย: [19 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
กีฬาภายใน โดย: [18 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
คุรุมุทิตา วันอำลาที่าคภูมิ ปี 2563 โดย: [18 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 35 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 4608 รายการ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แจ้งการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 โดย: [26 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยยางดี โดย: [21 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 51 ครั้ง
การเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 โดย: [19 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน DLTV โดย: [18 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
การเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV โดย: [18 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ โดย: [15 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 โดย: [15 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน โดย: [15 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน โดย: [15 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดย: [09 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 52 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1435 รายการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่านรายชื่อสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Programmer: Sumphan Phanphim
Developer : Supasit Pitayasak
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107