ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
2ศิริพร โนนดอนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
3นายสมศักดิ์ ชินขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
4ยุวลักษณ์ โรมบรรณสพป.ชัยภูมิ เขต 3
5จริยา รัตนพิทักษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
6อภิโชค นเรกุลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
7อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
8นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริสพป.ชัยภูมิ เขต 3
9นางสาวสุนันท์ ทองสงฆ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
10นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 3
11สุวรรณี ชนะชัยสพป.ชัยภูมิ เขต 3
12ชนกนันท์ จันทะดวงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
13ธนัญญา สูบโคกสูงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
14นิสา อินพลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
15นางสาวเรณู พลศรีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
16วาสินี วัฒนาสกุลลีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
17มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
18นายเอกชัย เลิศบัวบานสพป.ชัยภูมิ เขต 3
19น.ส.สุดารัตน์ สีมาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
20อาภรณ์ อ่อนวงษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
21มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
22นางสีสุดาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
23ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
24นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
25นายเกรียงไกร วงค์ไชยาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
26จุฬาพร ประเสริฐศรีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
27ศุภิสรา ระโยธีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
28สมคิด เรือนทองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
29อนัญพร คำบุญเรืองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
30นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
31ธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
32ธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
33นายสุริยา ชาตรีบ้านท่าแตง
34นางสาวยุคนธร แดงบันดิษฐ์บ้านท่าแตง
35ปรียา เหล็กมาบ้านเดื่อ
36นายธนกร แนมขุนทดบ้านเดื่อ
37ไพโรจน์ รุ่งนภาไพรบ้านเดื่อ
38น้ำเพชร เฉลิมบ้านสำโรงโคก
39นางสาวศิริวิภา กุมปรุจัตุรัสวิทยานุกูล
40ประภาพร ชาลีเครือจัตุรัสวิทยานุกูล
41นายศิขรินทร์ โชติจันทร์จัตุรัสวิทยานุกูล
42ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านมะเกลือโนนทอง
43นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
44นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
45นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านสระสี่เหลี่ยม
46นายถวิล บุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
47นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านสระสี่เหลี่ยม
48ถวิล บุุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
49เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านสระสี่เหลี่ยม
50นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
51นางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
52ธีระศักดิ์ พลนาคูบ้านขามราษฎร์นุกูล
53ชญานิษฐ์ แนวสุภาพบ้านขามราษฎร์นุกูล
54กิตติภูมิ สนิทไทยบ้านโนนคร้อ
55กิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านใหม่นาดี
56เพลินพิศ แสงสว่างบ้านใหม่นาดี
57นางฉวี พรามจรบ้านนา
58รุ่งนภา เวิดสูงเนินบ้านหนองลูกช้าง
59สุจิตรา สิทธิไทยบ้านงิ้ว
60เบญจวรรณ ทรวงจะโปะบ้านงิ้ว
61พรธวัล เวทมนต์บ้านงิ้ว
62อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
63อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
64บรรพต ทองเกิดบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
65วิทวัส หมวกแสงบ้านห้วยยาง
66นายบุญมี อินทจรบ้านห้วยยาง
67นายธนพจน์ สายพวงเพชรโชติบ้านหนองหญ้าข้าวนก
68ฉัตรชัยบ้านดอนละนาม
69นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
70ธีรวงศ์ จุดพิมายบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
71ศราวุฒิ รินลาบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
72นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
73นายดูษฎี บุญแสนแผนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
74นายวงศธร วีระณรงค์บ้านส้มป่อย
75นางสาวพัชรินทร์ ชัยศรีบ้านส้มป่อย
76ชัชวาลย์ เบ้าสมศรีบ้านโนนเชือก
77นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
78นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
79ธีราพร อ่อนชัยบ้านหนองม่วง
80นายอานันท์ บำเหน็จบ้านห้วยบง
81นายฆ้องชัย วงษ์แดงบ้านห้วยบง
82นางจริยา อุบลรัตน์บ้านห้วย
83นางสาวเสาวลักษณ์ ทัดสันเทียะบ้านหนองโดน
84อมรรัตน์ ชาลีเครือบ้านยางเครือ
85นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะบ้านร้านหญ้า
86ธีระวัฒน์ นาห้วยบ้านร้านหญ้า
87นางสาวชลธิชา จุลละนันทน์บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
88นายสุรศักดิ์ โง่นแก้วบ้านโนนฝาย
89นางสาวพาฝัน เขตสูงเนินบ้านโนนฝาย
90นางจุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
91จุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
92นารีบ้านหนองลุมพุก
93ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
94ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
95สุกัลยา แสงชนะบ้านทามจาน
96มุทิตา ลาภเกื้อบ้านทามจาน
97นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยชุมชนบัวบานสามัคคี
98นายอัครเดช ทาณรงค์ชุมชนบัวบานสามัคคี
99อรทัย บำรุงชุมชนบัวบานสามัคคี
100นายต่อพงศ์ มีสิงห์ชุมชนบัวบานสามัคคี
101นายคนอง ไทยประสงค์บ้านโคกโต่งโต้น
102นางสาวสุดา จรแก้วบ้านโคกโต่งโต้น
103ณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านโคกโต่งโต้น
104สาธิตา​ เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
105นางสาวปภาดา เทียนกระโทกบ้านหนองบัวใหญ่
106นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
107ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
108ว่าที่ ร.ต.นัฐพล หงษ์มาลาบ้านหนองไผ่ล้อม
109บังอร พงษ์อุดมบ้านหนองไผ่ล้อม
110นายสันติ สิงหาพรมบ้านหนองไผ่ล้อม
111กังวาร สำราญรมย์บ้านเกาะมะนาว
112สุระศักดิ์ อนันตะเสนบ้านเกาะมะนาว
113นางสาวณัฐกานต์ ซีกพุดซาบ้านเกาะมะนาว
114นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนาจอมแก้ววิทยา
115วาสนา ประทุมวงค์โคกเพชรวิทยาคาร
116พิมพ์ชนกโคกเพชรวิทยาคาร
117นายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
118นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
119นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
120นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรีบ้านหนองตะครอง
121ปรัชญา กาญจนวณิชย์ปากจาบวิทยา
122ลิณพัชธ์ ภักดีปากจาบวิทยา
123เจนจิรา บุตรเพชรบ้านโคกสะอาด
124ณัฐกฤตา เกิดโชคบ้านโคกสะอาด
125นายณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
126Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
127Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
128นางสาวอุไรลักษณ์ พับขุนทดโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
129พัชราวดี พรหมราษฎร์โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
130นางสาวศุภนุช ดวงหาคลังบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
131นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสบ้านหนองตะไก้
132อาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
133มนสิชาชุมชนชวนวิทยา
134นายอาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
135สามารถ ทองมาชุมชนชวนวิทยา
136นางสาวอำพร มณฑาบ้านเสลาประชารัฐ
137นายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านเสลาประชารัฐ
138บุญฐิสา นพคุณบ้านเสลาประชารัฐ
139นางสาวฐิติมา ผิวสุพนธ์หินตั้งพิทยากร
140นางสาวมัลลิกา คำอุดหินตั้งพิทยากร
141ภัทรนันท์ สว่างเนตรหินตั้งพิทยากร
142กิตติยา ปิ่นน้อยบ้านห้วยทราย
143พัชณิดา อยู่เย็นบ้านห้วยทราย
144นายจรูญ อาสาชนาบ้านห้วยทราย
145นายวีระพลบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
146นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
147นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
148นายไพรวัลย์ แก้วกำเนิดบ้านตาล
149นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
150นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
151เสกสรรค์ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
152สยาม ไพสันเทียะบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
153มณีรัตน์ พงษ์พิทักษ์บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
154วรรณทนา มุกขุนทดบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
155วรชัย พรเพชรประไพบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
156นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์บ้านกลอยสามัคคี
157น.ส.อังคณา ลอยฟูบ้านกลอยสามัคคี
158นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์หนองกกสามัคคี
159ณัฏฐนันท๋ สลักคำชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
160นายอำพล มีครไทยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
161อมรเทพ ไชโยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
162นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ บ้านทองคำพิงวิทยา
163นายสนธยา คำอูบ้านทองคำพิงวิทยา
164ณธกร ภาโนมัยบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
165สุดา จรแก้วหัวสระวิทยา
166อมรรัตน์หัวสระวิทยา
167นายภัทรพลวัฒน์ ชาลีวงษ์หัวสระวิทยา
168พงษ์พัฒน์ ผดุงจิตรเขาดินพิทยารักษ์
169จักรกริช พัดพานบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
170นายวุฒิพงศ์บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
171นายศศิวลักษณ์ วะลัยศรีบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
172จุฑามาศ ดีน้อยบ้านหนองดง
173นายนภัสรพี ปาปะไพบ้านหนองดง
174สุธีนันต์ ศรีแก้วบ้านหนองดง
175ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
176ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
177กัลยา อุดมศิลป์บ้านโคกแสว
178วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์บ้านละหานค่าย
179นายชญาณ์เกียรติ โคตรฮุยบ้านตะลอมไผ่
180นายจตุพล ไกรใหญ่บ้านตะลอมไผ่
181อนงค์ สิงสุพันธ์บ้านหนองจาน
182รุ่งนภา ประทุ่มแสงบ้านหนองจาน
183ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
184เทอดไทย ครองตาเนินโป่งขุนเพชร
185ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
186น.ส.พชรภรณ์ รัตนวิชัยบ้านดอนกอก
187พิริยะ ศรีปัญญาบ้านวังตะเฆ่
188ถิรวรรณ พิทักษ์บ้านวังตะเฆ่
189Phitsanuphong Pharaphaen บ้านวังกะทะ
190ธีระชัย ใจใสบ้านวังกะทะ
191นางสาวรัญชินา แก้ววิชัยบ้านวังกะทะ
192นายนิพนธ์ มุ่งรวยกลางบ้านหัวสะพาน
193นางอโนทัย งอนตะคุบ้านวังอ้ายจีด
194นายนฤดล พาดีบ้านสำนักตูมกา
195นายจรูญ ดีสมบัติบ้านท่าโป่ง
196นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์บ้านท่าโป่ง
197สุรศักดิ์ ม่วงทาบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
198นางสาวกฤษณา ปาทาบ้านท่าศิลา
199จินตนา โพธิ์ชัยบ้านหนองตานา
200นางปริญญา เคล้าโนนคร้อบ้านหนองตานา
201นายอาทิตย์บ้านหนองตานา
202ณัฐชา ดวงจินดาบ้านโสกปลาดุก
203กรรณิการ์ บุตรครบุรีบ้านโสกปลาดุก
204ปริญญา สีตุ้ยเลิงบ้านโสกปลาดุก
205นายชุฒิกร คุ้มหมู่ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
206นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
207ณัฐษธน สรสิทธิ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
208วิรันต์ บ้านหัวหนอง
209นายนพรัตน์ มุกดาบ้านหัวหนอง
210ณัฐวุฒิ ตุติบ้านหัวหนอง
211นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านหัวหนอง
212นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านปากค่ายช่องแมว
213นายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านหนองโจด
214นายเทพพร แถววิชาบ้านหนองโจด
215นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำชุมชนบ้านห้วยแย้
216นายศุภวิชญ์ คำแดงชุมชนบ้านห้วยแย้
217นายธีรพงศ์ บุญประจักษ์ชุมชนบ้านห้วยแย้
218นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนินบ้านหนองกองแก้ว
219สตรีรัตน์ สิทธิเวชบ้านห้วยยางดี
220ภัทรสุดา ไพรเขีบวบ้านห้วยยางดี
221นายณัฐวุฒิ ศุภมาตย์บ้านแจ้งใหญ่
222นางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้วบ้านแจ้งใหญ่
223นางสุภาภรณ์ เพิ่มพรบ้านใหม่สามัคคี
224นายกฤตภาส จันณรงค์บ้านน้ำลาด
225ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานีบ้านนาประชาสัมพันธ์
226นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจบ้านนาประชาสัมพันธ์
227อุทัยวรรณ นิสสัยกล้าบ้านวังตาท้าว
228วุฒิชัย ใจเที่ยงบ้านวังตาท้าว
229นายนนธวัฒน์. จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
230นายนนธวัฒน์ จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
231จิราพรรณ สว่างรุ่งบ้านหัวสะพาน
232รณฤทธิ์ ศรีสองเมืองหินฝนวิทยาคม
233ปฐวี วงศ์คำสิงห์หินฝนวิทยาคม
234เนตรนภา อาจอาษาบ้านโคกสะอาด
235ธนพงศ์ ดีเลิศบ้านโคกสะอาด
236สุจิตรา รักษากิ่งบ้านโคกสะอาด
237สุจิตรา ศรีช้างสารบ้านโคกสะอาด
238นางสาวกนกพรรณ อภัยออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
239นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำบ้านวังอ้ายคง
240นายรังสรรค์ งูทิพย์บ้านวังอ้ายคง
241นางวศินี อุ่นโคตรบ้านวังอ้ายคง
242พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
243พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
244นายภาณุพงศ์ บูรณะบ้านวังตาเทพ
245ภุชชงค์วังโพธิ์สว่างศิลป์
246นายภุชชงค์ บุกสันเทียะวังโพธิ์สว่างศิลป์
247สุนทรีย์ วิรุณบ้านไร่พัฒนา
248กาญจนาวดี กองแก้มบ้านไร่พัฒนา
249นางสาวรัชพรรณ หล้าดาบ้านโคกกระเบื้องไห
250กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์บ้านหนองใหญ่
251นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
252นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
253พลรักษ์ คู่กระสังข์บ้านโนนสวรรค์
254นรวพรบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
255pongsak phochaithoบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
256นางสาวจารุวัตร ฐานมั่นบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
257นที เลิศคอนสารบ้านสะพานหิน
258นางสาวชลธิชา ธนกิตตินันท์บ้านสะพานหิน
259Jabjit seesangบ้านโป่งนกพิทยา
260ศมิษฐา ก้อนภูธรบ้านโป่งนกพิทยา
261นางสาวดวงกมล จันทะบาลบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
262นางพรทิพย์ งามประเสริฐบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
263นายสิทธิศักดิ์ เกณพลบ้านสะพานยาว
264นางสาวนรกมล บุญศรีบ้านสะพานยาว
265ชุตินันท์บ้านศิลาทอง
266รุ่งอรุณ วรรณภาสบ้านศิลาทอง
267ณัฐปภัสร์ น้อยโนนทองบ้านศิลาทอง
268วิรุด กล้าขวาน้อยบ้านบุ่งเวียนวิทยา
269สุรีรัตน์บ้านไทรงาม
270ปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
271นางสาวอรอุมา มังสาซับมงคลวิทยา
272นางสาวปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
273ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
274ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
275นางสาวพจพร แก้วหนองแดงบ้านวังมน
276นางสาวจตุพร ชาขุนทดซับถาวรพัฒนา
277นายอัครเดช ทาณรงค์บ้านยางเกี่ยวแฝก
278ครรชิต ปิ่นนาคบ้านยางเกี่ยวแฝก
279นายธีรพล พิลาธรรมบ้านซับหมี
280วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
281นายบุญเรือง จรัสกายบ้านห้วยเกตุ
282นางสาวปิยะนุช โทนะหงษาอนุบาลเทพสถิต
283นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาดบ้านดงลาน
284นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
285นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
286อ้อมใจ อุ่นอุพันธ์บ้านซับไทร
287นางอรอนงค์ จานุรัตน์บ้านซับไทร
288สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
289สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
290นางอาทิตยา ปราณีตบ้านประดู่งาม
291นางสาวกาญจนาวดี กองแก้มบ้านประดู่งาม
292ธนกฤต กระจ่างศรีชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
293นางสาวพลอยพัชชา ป่าโสมชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
294สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อมบ้านหนองจะบก
295นางสาวอรพิณ นกสามเมืองบ้านโนนมะกอกงาม
296นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
297นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
298นายสนธยา เจริญกุลบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
299นายปิยชาติ คำสุรีย์บ้านวังคมคาย
300ธัชตะวัน ถาดวิจิตรบ้านวังคมคาย
301นายสงกรานต์ คำภูบ้านหนองดินดำ
302วิศรุตบ้านหนองดินดำ
303พรรณชาติ ชูสอนบ้านขี้เหล็ก
304นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
305นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
306พัชราพรรณ เคนสันเทียะบ้านหนองขาม
307พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษบ้านหนองขาม
308มยุรี นรินทร์รัมย์บ้านหนองแขม
309นางสาวกัลยา อุปะสุขินบ้านโกรกกุลา
310นางสาวศิริวรรณ พาผลบ้านโกรกกุลา
311เบญจภมาภรณ์ คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
312ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
313เบญจมาภรณ์. คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
314นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
315ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
316ศิรินาถบ้านสามหลักพัฒนา
317นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
318นางอมรรัตน์ ศรีธรรมมาบ้านสามหลักพัฒนา
319นางสาวธนภรณ์ ชาญศรีตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
320พิษณุรักษ์ ปานสันเทียะตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
321แพรวนภา มาโคตรตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
322นางสาวศิรินธร โคตาตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
323นายพิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
324นางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
325Anchana Maneechotรังงามวิทยา
326นายทรงพล นันทพลบ้านหนองตอ
327ศิริพร พิลึกบ้านโสกคร้อ
328อรพิน ปลื้มมะรังบ้านหนองผักชี
329กรภัทร ชัยสงค์บ้านหนองผักชี
330นางสาววาสนา พงษ์ประเทศบ้านบะเสียว
331 แพรว ขวัญกลางบ้านบะเสียว
332ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
333ทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
334ทศพรบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
335นางสาวทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
336นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสซับใหญ่วิทยาคม
337ประภาศรี สืบพันธุ์นงค์ซับใหญ่วิทยาคม
338นายปิยวัฒน์ ยศคำลือบ้านวังพง
339นางสาวผ่องรักษ์ โคจำนงค์บ้านบุฉนวน
340เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
341เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
342พัชราภรณ์ โพธิ์งามบ้านตลุกคูณพัฒนา
343ชินกร แสนโสภาบ้านตลุกคูณพัฒนา
344นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านหนองนกเขียน
345น.ส.ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
346นายจิรวัฒน์ แซ่โค้วบ้านซับใหม่
347ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
348นายไพบูลย์ คำมีบ้านวังกุง
349เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังกุง
350นางสาวดวงกมล มอญจัตุรัสบ้านวังกุง
351นางสาวพวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
352นางสาวรจนา ดาบภูเขียวบ้านท่ากูบ
353นายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐบ้านโป่งเกต
354ว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทดบ้านวังขอนสัก
355นายอภิสิทธิ์ แสนตันบ้านวังขอนสัก
356นางสาวลัดดา สิงห์กระโจมบ้านวังขอนสัก
357นางสาวสุนิษาบ้านวังขอนสัก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107