ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
2ศิริพร โนนดอนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
3นายสมศักดิ์ ชินขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
4ยุวลักษณ์ โรมบรรณสพป.ชัยภูมิ เขต 3
5จริยา รัตนพิทักษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
6อภิโชค นเรกุลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
7อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
8นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริสพป.ชัยภูมิ เขต 3
9นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 3
10สุวรรณี ชนะชัยสพป.ชัยภูมิ เขต 3
11ชนกนันท์ จันทะดวงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
12ธนัญญา สูบโคกสูงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
13นิสา อินพลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
14นางสาวเรณู พลศรีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
15วาสินี วัฒนาสกุลลีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
16มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
17นายเอกชัย เลิศบัวบานสพป.ชัยภูมิ เขต 3
18น.ส.สุดารัตน์ สีมาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
19อาภรณ์ อ่อนวงษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
20มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
21นางสีสุดาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
22ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
23นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
24ศุภิสรา ระโยธีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
25จุฬาพร ประเสริฐศรีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
26อนัญพร คำบุญเรืองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
27สมคิด เรือนทองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
28ธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
29นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
30ธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
31นายสุริยา ชาตรีบ้านท่าแตง
32นางสาวยุคนธร แดงบันดิษฐ์บ้านท่าแตง
33ไพโรจน์ รุ่งนภาไพรบ้านเดื่อ
34ปรียา เหล็กมาบ้านเดื่อ
35นายธนกร แนมขุนทดบ้านเดื่อ
36น้ำเพชร เฉลิมบ้านสำโรงโคก
37นางสาวศิริวิภา กุมปรุจัตุรัสวิทยานุกูล
38ประภาพร ชาลีเครือจัตุรัสวิทยานุกูล
39นายศิขรินทร์ โชติจันทร์จัตุรัสวิทยานุกูล
40ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านมะเกลือโนนทอง
41นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
42นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
43นายถวิล บุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
44นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
45นางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
46ธีระศักดิ์ พลนาคูบ้านขามราษฎร์นุกูล
47ชญานิษฐ์ แนวสุภาพบ้านขามราษฎร์นุกูล
48กิตติภูมิ สนิทไทยบ้านโนนคร้อ
49กิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านใหม่นาดี
50เพลินพิศ แสงสว่างบ้านใหม่นาดี
51นางฉวี พรามจรบ้านนา
52รุ่งนภา เวิดสูงเนินบ้านหนองลูกช้าง
53สุจิตรา สิทธิไทยบ้านงิ้ว
54เบญจวรรณ ทรวงจะโปะบ้านงิ้ว
55อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
56บรรพต ทองเกิดบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
57อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
58นายบุญมี อินทจรบ้านห้วยยาง
59วิทวัส หมวกแสงบ้านห้วยยาง
60ฉัตรชัยบ้านดอนละนาม
61นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
62ศราวุฒิ รินลาบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
63นายดูษฎี บุญแสนแผนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
64นางสาวพัชรินทร์ ชัยศรีบ้านส้มป่อย
65นายวงศธร วีระณรงค์บ้านส้มป่อย
66ชัชวาลย์ เบ้าสมศรีบ้านโนนเชือก
67ธีราพร อ่อนชัยบ้านหนองม่วง
68นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
69นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
70นายอานันท์ บำเหน็จบ้านห้วยบง
71นางจริยา อุบลรัตน์บ้านห้วย
72นางสาวเสาวลักษณ์ ทัดสันเทียะบ้านหนองโดน
73อมรรัตน์ ชาลีเครือบ้านยางเครือ
74นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะบ้านร้านหญ้า
75ธีระวัฒน์ นาห้วยบ้านร้านหญ้า
76นางสาวชลธิชา จุลละนันทน์บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
77นายสุรศักดิ์ โง่นแก้วบ้านโนนฝาย
78นางสาวพาฝัน เขตสูงเนินบ้านโนนฝาย
79จุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
80นางจุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
81นารีบ้านหนองลุมพุก
82ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
83ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
84มุทิตา ลาภเกื้อบ้านทามจาน
85สุกัลยา แสงชนะบ้านทามจาน
86นายต่อพงศ์ มีสิงห์ชุมชนบัวบานสามัคคี
87นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยชุมชนบัวบานสามัคคี
88อรทัย บำรุงชุมชนบัวบานสามัคคี
89นางสาวสุดา จรแก้วบ้านโคกโต่งโต้น
90ณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านโคกโต่งโต้น
91นายคนอง ไทยประสงค์บ้านโคกโต่งโต้น
92นางสาวปภาดา เทียนกระโทกบ้านหนองบัวใหญ่
93นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
94สาธิตา​ เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
95ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
96บังอร พงษ์อุดมบ้านหนองไผ่ล้อม
97นายสันติ สิงหาพรมบ้านหนองไผ่ล้อม
98ว่าที่ ร.ต.นัฐพล หงษ์มาลาบ้านหนองไผ่ล้อม
99สุระศักดิ์ อนันตะเสนบ้านเกาะมะนาว
100นางสาวณัฐกานต์ ซีกพุดซาบ้านเกาะมะนาว
101กังวาร สำราญรมย์บ้านเกาะมะนาว
102นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนาจอมแก้ววิทยา
103วาสนา ประทุมวงค์โคกเพชรวิทยาคาร
104พิมพ์ชนกโคกเพชรวิทยาคาร
105นายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
106นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
107นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรีบ้านหนองตะครอง
108ปรัชญา กาญจนวณิชย์ปากจาบวิทยา
109เจนจิรา บุตรเพชรบ้านโคกสะอาด
110ณัฐกฤตา เกิดโชคบ้านโคกสะอาด
111Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
112นางสาวอุไรลักษณ์ พับขุนทดโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
113นายณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
114Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
115พัชราวดี พรหมราษฎร์โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
116นางสาวศุภนุช ดวงหาคลังบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
117นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสบ้านหนองตะไก้
118อาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
119มนสิชาชุมชนชวนวิทยา
120นายอาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
121สามารถ ทองมาชุมชนชวนวิทยา
122นางสาวอำพร มณฑาบ้านเสลาประชารัฐ
123นายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านเสลาประชารัฐ
124บุญฐิสา นพคุณบ้านเสลาประชารัฐ
125นางสาวฐิติมา ผิวสุพนธ์หินตั้งพิทยากร
126นางสาวมัลลิกา คำอุดหินตั้งพิทยากร
127ภัทรนันท์ สว่างเนตรหินตั้งพิทยากร
128กิตติยา ปิ่นน้อยบ้านห้วยทราย
129พัชณิดา อยู่เย็นบ้านห้วยทราย
130นายจรูญ อาสาชนาบ้านห้วยทราย
131นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
132นายไพรวัลย์ แก้วกำเนิดบ้านตาล
133นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
134นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
135นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
136เสกสรรค์ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
137มณีรัตน์ พงษ์พิทักษ์บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
138วรรณทนา มุกขุนทดบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
139วรชัย พรเพชรประไพบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
140สยาม ไพสันเทียะบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
141นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์บ้านกลอยสามัคคี
142น.ส.อังคณา ลอยฟูบ้านกลอยสามัคคี
143นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์หนองกกสามัคคี
144ณัฏฐนันท๋ สลักคำชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
145นายอำพล มีครไทยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
146อมรเทพ ไชโยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
147นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ บ้านทองคำพิงวิทยา
148นายสนธยา คำอูบ้านทองคำพิงวิทยา
149ณธกร ภาโนมัยบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
150อมรรัตน์หัวสระวิทยา
151นายภัทรพลวัฒน์ ชาลีวงษ์หัวสระวิทยา
152สุดา จรแก้วหัวสระวิทยา
153พงษ์พัฒน์ ผดุงจิตรเขาดินพิทยารักษ์
154นายวุฒิพงศ์บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
155นายศศิวลักษณ์ วะลัยศรีบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
156จักรกริช พัดพานบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
157นายนภัสรพี ปาปะไพบ้านหนองดง
158สุธีนันต์ ศรีแก้วบ้านหนองดง
159จุฑามาศ ดีน้อยบ้านหนองดง
160ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
161ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
162กัลยา อุดมศิลป์บ้านโคกแสว
163วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์บ้านละหานค่าย
164นายชญาณ์เกียรติ โคตรฮุยบ้านตะลอมไผ่
165นายจตุพล ไกรใหญ่บ้านตะลอมไผ่
166รุ่งนภา ประทุ่มแสงบ้านหนองจาน
167อนงค์ สิงสุพันธ์บ้านหนองจาน
168เทอดไทย ครองตาเนินโป่งขุนเพชร
169ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
170ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
171น.ส.พชรภรณ์ รัตนวิชัยบ้านดอนกอก
172พิริยะ ศรีปัญญาบ้านวังตะเฆ่
173ถิรวรรณ พิทักษ์บ้านวังตะเฆ่
174Phitsanuphong Pharaphaen บ้านวังกะทะ
175ธีระชัย ใจใสบ้านวังกะทะ
176นางสาวรัญชินา แก้ววิชัยบ้านวังกะทะ
177นางสาวสุพรรษา นากแก้วบ้านหัวสะพาน
178นางอโนทัย งอนตะคุบ้านวังอ้ายจีด
179นายนฤดล พาดีบ้านสำนักตูมกา
180นายจรูญ ดีสมบัติบ้านท่าโป่ง
181นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์บ้านท่าโป่ง
182สุรศักดิ์ ม่วงทาบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
183นางสาวกฤษณา ปาทาบ้านท่าศิลา
184นางปริญญา เคล้าโนนคร้อบ้านหนองตานา
185นายอาทิตย์บ้านหนองตานา
186ปริญญา สีตุ้ยเลิงบ้านโสกปลาดุก
187กรรณิการ์ บุตรครบุรีบ้านโสกปลาดุก
188ณัฐษธน สรสิทธิ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
189นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
190นายนพรัตน์ มุกดาบ้านหัวหนอง
191ณัฐวุฒิ ตุติบ้านหัวหนอง
192นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านหัวหนอง
193วิรันต์ บ้านหัวหนอง
194นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านปากค่ายช่องแมว
195นายเทพพร แถววิชาบ้านหนองโจด
196นายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านหนองโจด
197นายธีรพงศ์ บุญประจักษ์ชุมชนบ้านห้วยแย้
198นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำชุมชนบ้านห้วยแย้
199นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนินบ้านหนองกองแก้ว
200สตรีรัตน์ สิทธิเวชบ้านห้วยยางดี
201ภัทรสุดา ไพรเขีบวบ้านห้วยยางดี
202นางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้วบ้านแจ้งใหญ่
203นายณัฐวุฒิ ศุภมาตย์บ้านแจ้งใหญ่
204นางสุภาภรณ์ เพิ่มพรบ้านใหม่สามัคคี
205นายกฤตภาส จันณรงค์บ้านน้ำลาด
206นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจบ้านนาประชาสัมพันธ์
207ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานีบ้านนาประชาสัมพันธ์
208วุฒิชัย ใจเที่ยงบ้านวังตาท้าว
209อุทัยวรรณ นิสสัยกล้าบ้านวังตาท้าว
210นายนนธวัฒน์ จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
211นายนนธวัฒน์. จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
212จิราพรรณ สว่างรุ่งบ้านหัวสะพาน
213ปฐวี วงศ์คำสิงห์หินฝนวิทยาคม
214รณฤทธิ์ ศรีสองเมืองหินฝนวิทยาคม
215สุจิตรา ศรีช้างสารบ้านโคกสะอาด
216เนตรนภา อาจอาษาบ้านโคกสะอาด
217ธนพงศ์ ดีเลิศบ้านโคกสะอาด
218สุจิตรา รักษากิ่งบ้านโคกสะอาด
219นางสาวกนกพรรณ อภัยออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
220นางวศินี อุ่นโคตรบ้านวังอ้ายคง
221นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำบ้านวังอ้ายคง
222นายรังสรรค์ งูทิพย์บ้านวังอ้ายคง
223พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
224พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
225นายภาณุพงศ์ บูรณะบ้านวังตาเทพ
226ภุชชงค์วังโพธิ์สว่างศิลป์
227นายภุชชงค์ บุกสันเทียะวังโพธิ์สว่างศิลป์
228กาญจนาวดี กองแก้มบ้านไร่พัฒนา
229สุนทรีย์ วิรุณบ้านไร่พัฒนา
230นางสาวรัชพรรณ หล้าดาบ้านโคกกระเบื้องไห
231กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์บ้านหนองใหญ่
232นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
233นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
234พลรักษ์ คู่กระสังข์บ้านโนนสวรรค์
235นรวพรบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
236pongsak phochaithoบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
237นางสาวจารุวัตร ฐานมั่นบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
238นางสาวชลธิชา ธนกิตตินันท์บ้านสะพานหิน
239นที เลิศคอนสารบ้านสะพานหิน
240ศมิษฐา ก้อนภูธรบ้านโป่งนกพิทยา
241Jabjit seesangบ้านโป่งนกพิทยา
242นางพรทิพย์ งามประเสริฐบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
243นายสิทธิศักดิ์ เกณพลบ้านสะพานยาว
244นางสาวนรกมล บุญศรีบ้านสะพานยาว
245ชุตินันท์บ้านศิลาทอง
246รุ่งอรุณ วรรณภาสบ้านศิลาทอง
247ณัฐปภัสร์ น้อยโนนทองบ้านศิลาทอง
248วิรุด กล้าขวาน้อยบ้านบุ่งเวียนวิทยา
249สุรีรัตน์บ้านไทรงาม
250ปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
251นางสาวอรอุมา มังสาซับมงคลวิทยา
252นางสาวปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
253ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
254ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
255นางสาวพจพร แก้วหนองแดงบ้านวังมน
256นางสาวจตุพร ชาขุนทดซับถาวรพัฒนา
257นายอัครเดช ทาณรงค์บ้านยางเกี่ยวแฝก
258นายธีรพล พิลาธรรมบ้านซับหมี
259นายบุญเรือง จรัสกายบ้านห้วยเกตุ
260วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
261นางสาวปิยะนุช โทนะหงษาอนุบาลเทพสถิต
262นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาดบ้านดงลาน
263นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
264นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
265นางอรอนงค์ จานุรัตน์บ้านซับไทร
266อ้อมใจ อุ่นอุพันธ์บ้านซับไทร
267สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
268สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
269นางอาทิตยา ปราณีตบ้านประดู่งาม
270นางสาวพลอยพัชชา ป่าโสมชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
271ธนกฤต กระจ่างศรีชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
272สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อมบ้านหนองจะบก
273นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
274นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
275นายสนธยา เจริญกุลบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
276นายปิยชาติ คำสุรีย์บ้านวังคมคาย
277ธัชตะวัน ถาดวิจิตรบ้านวังคมคาย
278นายสงกรานต์ คำภูบ้านหนองดินดำ
279นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
280นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
281พรรณชาติ ชูสอนบ้านขี้เหล็ก
282พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษบ้านหนองขาม
283พัชราพรรณ เคนสันเทียะบ้านหนองขาม
284มยุรี นรินทร์รัมย์บ้านหนองแขม
285นางสาวศิริวรรณ พาผลบ้านโกรกกุลา
286นางสาวกัลยา อุปะสุขินบ้านโกรกกุลา
287นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
288ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
289ศิรินาถบ้านสามหลักพัฒนา
290นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
291นางอมรรัตน์ ศรีธรรมมาบ้านสามหลักพัฒนา
292เบญจภมาภรณ์ คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
293ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
294เบญจมาภรณ์. คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
295พิษณุรักษ์ ปานสันเทียะตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
296แพรวนภา มาโคตรตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
297นางสาวศิรินธร โคตาตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
298นางสาวธนภรณ์ ชาญศรีตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
299นายพิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
300นางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
301Anchana Maneechotรังงามวิทยา
302นายทรงพล นันทพลบ้านหนองตอ
303ศิริพร พิลึกบ้านโสกคร้อ
304กรภัทร ชัยสงค์บ้านหนองผักชี
305อรพิน ปลื้มมะรังบ้านหนองผักชี
306นางสาววาสนา พงษ์ประเทศบ้านบะเสียว
307 แพรว ขวัญกลางบ้านบะเสียว
308ทศพรบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
309นางสาวทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
310ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
311ทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
312นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสซับใหญ่วิทยาคม
313ประภาศรี สืบพันธุ์นงค์ซับใหญ่วิทยาคม
314นายปิยวัฒน์ ยศคำลือบ้านวังพง
315นางสาวผ่องรักษ์ โคจำนงค์บ้านบุฉนวน
316เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
317พัชราภรณ์ โพธิ์งามบ้านตลุกคูณพัฒนา
318เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
319นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านหนองนกเขียน
320ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
321น.ส.ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
322นายจิรวัฒน์ แซ่โค้วบ้านซับใหม่
323นางสาวดวงกมล มอญจัตุรัสบ้านวังกุง
324นายไพบูลย์ คำมีบ้านวังกุง
325เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังกุง
326นางสาวรจนา ดาบภูเขียวบ้านท่ากูบ
327นางสาวพวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
328นายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐบ้านโป่งเกต
329นางสาวสุนิษาบ้านวังขอนสัก
330ว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทดบ้านวังขอนสัก
331นายอภิสิทธิ์ แสนตันบ้านวังขอนสัก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107