ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
2นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 3
3นายเอกชัย เลิศบัวบานสพป.ชัยภูมิ เขต 3
4ศิริพร โนนดอนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
5สุวรรณี ชนะชัยสพป.ชัยภูมิ เขต 3
6น.ส.สุดารัตน์ สีมาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
7นายสมศักดิ์ ชินขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
8ชนกนันท์ จันทะดวงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
9อาภรณ์ อ่อนวงษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
10ยุวลักษณ์ โรมบรรณสพป.ชัยภูมิ เขต 3
11ธนัญญา สูบโคกสูงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
12มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
13จริยา รัตนพิทักษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
14นิสา อินพลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
15นางสีสุดาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
16อภิโชค นเรกุลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
17นางสาวเรณู พลศรีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
18ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
19อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
20วาสินี วัฒนาสกุลลีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
21นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
22นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริสพป.ชัยภูมิ เขต 3
23ศุภิสรา ระโยธีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
24จุฬาพร ประเสริฐศรีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
25สมคิด เรือนทองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
26อนัญพร คำบุญเรืองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
27นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
28ธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
29นายสุริยา ชาตรีบ้านท่าแตง
30นางสาวยุคนธร แดงบันดิษฐ์บ้านท่าแตง
31ไพโรจน์ รุ่งนภาไพรบ้านเดื่อ
32ปรียา เหล็กมาบ้านเดื่อ
33นายธนกร แนมขุนทดบ้านเดื่อ
34น้ำเพชร เฉลิมบ้านสำโรงโคก
35ประภาพร ชาลีเครือจัตุรัสวิทยานุกูล
36นายศิขรินทร์ โชติจันทร์จัตุรัสวิทยานุกูล
37ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านมะเกลือโนนทอง
38นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
39นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
40นายถวิล บุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
41นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
42นางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
43ชญานิษฐ์ แนวสุภาพบ้านขามราษฎร์นุกูล
44ธีระศักดิ์ พลนาคูบ้านขามราษฎร์นุกูล
45กิตติภูมิ สนิทไทยบ้านโนนคร้อ
46เพลินพิศ แสงสว่างบ้านใหม่นาดี
47กิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านใหม่นาดี
48นางฉวี พรามจรบ้านนา
49รุ่งนภา เวิดสูงเนินบ้านหนองลูกช้าง
50สุจิตรา สิทธิไทยบ้านงิ้ว
51เบญจวรรณ ทรวงจะโปะบ้านงิ้ว
52อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
53อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
54บรรพต ทองเกิดบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
55วิทวัส หมวกแสงบ้านห้วยยาง
56นายบุญมี อินทจรบ้านห้วยยาง
57ฉัตรชัยบ้านดอนละนาม
58ศราวุฒิ รินลาบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
59นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
60นายดูษฎี บุญแสนแผนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
61นายวงศธร วีระณรงค์บ้านส้มป่อย
62นางสาวพัชรินทร์ ชัยศรีบ้านส้มป่อย
63ชัชวาลย์ เบ้าสมศรีบ้านโนนเชือก
64นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
65ธีราพร อ่อนชัยบ้านหนองม่วง
66นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
67นายอานันท์ บำเหน็จบ้านห้วยบง
68นางจริยา อุบลรัตน์บ้านห้วย
69นางสาวเสาวลักษณ์ ทัดสันเทียะบ้านหนองโดน
70อมรรัตน์ ชาลีเครือบ้านยางเครือ
71นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะบ้านร้านหญ้า
72ธีระวัฒน์ นาห้วยบ้านร้านหญ้า
73นางสาวชลธิชา จุลละนันทน์บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
74นายสุรศักดิ์ โง่นแก้วบ้านโนนฝาย
75จุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
76นางจุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
77นารีบ้านหนองลุมพุก
78ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
79ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
80สุกัลยา แสงชนะบ้านทามจาน
81มุทิตา ลาภเกื้อบ้านทามจาน
82นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยชุมชนบัวบานสามัคคี
83อรทัย บำรุงชุมชนบัวบานสามัคคี
84ณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านโคกโต่งโต้น
85นายคนอง ไทยประสงค์บ้านโคกโต่งโต้น
86นางสาวสุดา จรแก้วบ้านโคกโต่งโต้น
87นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
88สาธิตา​ เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
89นางสาวปภาดา เทียนกระโทกบ้านหนองบัวใหญ่
90ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
91ว่าที่ ร.ต.นัฐพล หงษ์มาลาบ้านหนองไผ่ล้อม
92บังอร พงษ์อุดมบ้านหนองไผ่ล้อม
93นายสันติ สิงหาพรมบ้านหนองไผ่ล้อม
94กังวาร สำราญรมย์บ้านเกาะมะนาว
95สุระศักดิ์ อนันตะเสนบ้านเกาะมะนาว
96นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนาจอมแก้ววิทยา
97วาสนา ประทุมวงค์โคกเพชรวิทยาคาร
98นายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
99นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
100นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรีบ้านหนองตะครอง
101ปรัชญา กาญจนวณิชย์ปากจาบวิทยา
102เจนจิรา บุตรเพชรบ้านโคกสะอาด
103ณัฐกฤตา เกิดโชคบ้านโคกสะอาด
104Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
105นายณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
106Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
107นางสาวอุไรลักษณ์ พับขุนทดโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
108พัชราวดี พรหมราษฎร์โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
109นางสาวศุภนุช ดวงหาคลังบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
110นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสบ้านหนองตะไก้
111มนสิชาชุมชนชวนวิทยา
112สามารถ ทองมาชุมชนชวนวิทยา
113บุญฐิสา นพคุณบ้านเสลาประชารัฐ
114นางสาวอำพร มณฑาบ้านเสลาประชารัฐ
115นายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านเสลาประชารัฐ
116ภัทรนันท์ สว่างเนตรหินตั้งพิทยากร
117นางสาวฐิติมา ผิวสุพนธ์หินตั้งพิทยากร
118นายจรูญ อาสาชนาบ้านห้วยทราย
119กิตติยา ปิ่นน้อยบ้านห้วยทราย
120พัชณิดา อยู่เย็นบ้านห้วยทราย
121นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
122นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
123นายไพรวัลย์ แก้วกำเนิดบ้านตาล
124นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
125นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
126เสกสรรค์ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
127สยาม ไพสันเทียะบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
128วรรณทนา มุกขุนทดบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
129วรชัย พรเพชรประไพบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
130มณีรัตน์ พงษ์พิทักษ์บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
131นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์บ้านกลอยสามัคคี
132น.ส.อังคณา ลอยฟูบ้านกลอยสามัคคี
133นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์หนองกกสามัคคี
134ณัฏฐนันท๋ สลักคำชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
135อมรเทพ ไชโยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
136นายอำพล มีครไทยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
137นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ บ้านทองคำพิงวิทยา
138นายสนธยา คำอูบ้านทองคำพิงวิทยา
139ณธกร ภาโนมัยบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
140นายภัทรพลวัฒน์ ชาลีวงษ์หัวสระวิทยา
141สุดา จรแก้วหัวสระวิทยา
142อมรรัตน์หัวสระวิทยา
143พงษ์พัฒน์ ผดุงจิตรเขาดินพิทยารักษ์
144จักรกริช พัดพานบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
145นายวุฒิพงศ์บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
146จุฑามาศ ดีน้อยบ้านหนองดง
147นายนภัสรพี ปาปะไพบ้านหนองดง
148สุธีนันต์ ศรีแก้วบ้านหนองดง
149ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
150ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
151กัลยา อุดมศิลป์บ้านโคกแสว
152วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์บ้านละหานค่าย
153นายชญาณ์เกียรติ โคตรฮุยบ้านตะลอมไผ่
154นายจตุพล ไกรใหญ่บ้านตะลอมไผ่
155อนงค์ สิงสุพันธ์บ้านหนองจาน
156รุ่งนภา ประทุ่มแสงบ้านหนองจาน
157ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
158ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
159น.ส.พชรภรณ์ รัตนวิชัยบ้านดอนกอก
160พิริยะ ศรีปัญญาบ้านวังตะเฆ่
161ถิรวรรณ พิทักษ์บ้านวังตะเฆ่
162นางสาวรัญชินา แก้ววิชัยบ้านวังกะทะ
163Phitsanuphong Pharaphaen บ้านวังกะทะ
164ธีระชัย ใจใสบ้านวังกะทะ
165นางสาวสุพรรษา นากแก้วบ้านหัวสะพาน
166นางอโนทัย งอนตะคุบ้านวังอ้ายจีด
167นายนฤดล พาดีบ้านสำนักตูมกา
168นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์บ้านท่าโป่ง
169นายจรูญ ดีสมบัติบ้านท่าโป่ง
170สุรศักดิ์ ม่วงทาบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
171นางสาวกฤษณา ปาทาบ้านท่าศิลา
172นางปริญญา เคล้าโนนคร้อบ้านหนองตานา
173นายอาทิตย์บ้านหนองตานา
174กรรณิการ์ บุตรครบุรีบ้านโสกปลาดุก
175ณัฐษธน สรสิทธิ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
176นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
177นายนพรัตน์ มุกดาบ้านหัวหนอง
178นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านหัวหนอง
179นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านปากค่ายช่องแมว
180นายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านหนองโจด
181นายเทพพร แถววิชาบ้านหนองโจด
182นายธีรพงศ์ บุญประจักษ์ชุมชนบ้านห้วยแย้
183นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำชุมชนบ้านห้วยแย้
184นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนินบ้านหนองกองแก้ว
185สตรีรัตน์ สิทธิเวชบ้านห้วยยางดี
186นางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้วบ้านแจ้งใหญ่
187นายณัฐวุฒิ ศุภมาตย์บ้านแจ้งใหญ่
188นางสุภาภรณ์ เพิ่มพรบ้านใหม่สามัคคี
189นายกฤตภาส จันณรงค์บ้านน้ำลาด
190ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานีบ้านนาประชาสัมพันธ์
191นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจบ้านนาประชาสัมพันธ์
192วุฒิชัย ใจเที่ยงบ้านวังตาท้าว
193นายนนธวัฒน์ จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
194นายนนธวัฒน์. จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
195จิราพรรณ สว่างรุ่งบ้านหัวสะพาน
196ปฐวี วงศ์คำสิงห์หินฝนวิทยาคม
197รณฤทธิ์ ศรีสองเมืองหินฝนวิทยาคม
198ธนพงศ์ ดีเลิศบ้านโคกสะอาด
199สุจิตรา ศรีช้างสารบ้านโคกสะอาด
200นางสาวกนกพรรณ อภัยออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
201นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำบ้านวังอ้ายคง
202นายรังสรรค์ งูทิพย์บ้านวังอ้ายคง
203พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
204พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
205นายภาณุพงศ์ บูรณะบ้านวังตาเทพ
206ภุชชงค์วังโพธิ์สว่างศิลป์
207นายภุชชงค์ บุกสันเทียะวังโพธิ์สว่างศิลป์
208กาญจนาวดี กองแก้มบ้านไร่พัฒนา
209สุนทรีย์ วิรุณบ้านไร่พัฒนา
210นางสาวรัชพรรณ หล้าดาบ้านโคกกระเบื้องไห
211กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์บ้านหนองใหญ่
212นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
213นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
214พลรักษ์ คู่กระสังข์บ้านโนนสวรรค์
215นรวพรบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
216pongsak phochaithoบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
217นางสาวจารุวัตร ฐานมั่นบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
218นที เลิศคอนสารบ้านสะพานหิน
219นางสาวชลธิชา ธนกิตตินันท์บ้านสะพานหิน
220ศมิษฐา ก้อนภูธรบ้านโป่งนกพิทยา
221Jabjit seesangบ้านโป่งนกพิทยา
222นางพรทิพย์ งามประเสริฐบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
223นายสิทธิศักดิ์ เกณพลบ้านสะพานยาว
224นางสาวนรกมล บุญศรีบ้านสะพานยาว
225ชุตินันท์บ้านศิลาทอง
226รุ่งอรุณ วรรณภาสบ้านศิลาทอง
227ณัฐปภัสร์ น้อยโนนทองบ้านศิลาทอง
228วิรุด กล้าขวาน้อยบ้านบุ่งเวียนวิทยา
229สุรีรัตน์บ้านไทรงาม
230นางสาวปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
231ปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
232นางสาวอรอุมา มังสาซับมงคลวิทยา
233นางสาวพจพร แก้วหนองแดงบ้านวังมน
234ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
235ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
236นางสาวจตุพร ชาขุนทดซับถาวรพัฒนา
237นายอัครเดช ทาณรงค์บ้านยางเกี่ยวแฝก
238นายธีรพล พิลาธรรมบ้านซับหมี
239วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
240วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
241นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาดบ้านดงลาน
242นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
243นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
244อ้อมใจ อุ่นอุพันธ์บ้านซับไทร
245นางอรอนงค์ จานุรัตน์บ้านซับไทร
246สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
247สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
248นางอาทิตยา ปราณีตบ้านประดู่งาม
249ธนกฤต กระจ่างศรีชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
250สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อมบ้านหนองจะบก
251นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
252นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
253นายสนธยา เจริญกุลบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
254ธัชตะวัน ถาดวิจิตรบ้านวังคมคาย
255นายปิยชาติ คำสุรีย์บ้านวังคมคาย
256นายสงกรานต์ คำภูบ้านหนองดินดำ
257พรรณชาติ ชูสอนบ้านขี้เหล็ก
258นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
259นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
260พัชราพรรณ เคนสันเทียะบ้านหนองขาม
261พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษบ้านหนองขาม
262มยุรี นรินทร์รัมย์บ้านหนองแขม
263นางสาวกัลยา อุปะสุขินบ้านโกรกกุลา
264นางสาวศิริวรรณ พาผลบ้านโกรกกุลา
265ศิรินาถบ้านสามหลักพัฒนา
266เบญจภมาภรณ์ คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
267นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
268นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
269ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
270ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
271นางอมรรัตน์ ศรีธรรมมาบ้านสามหลักพัฒนา
272เบญจมาภรณ์. คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
273พิษณุรักษ์ ปานสันเทียะตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
274นางสาวศิรินธร โคตาตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
275นางสาวธนภรณ์ ชาญศรีตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
276แพรวนภา มาโคตรตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
277นายพิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
278นางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
279Anchana Maneechotรังงามวิทยา
280นายทรงพล นันทพลบ้านหนองตอ
281ศิริพร พิลึกบ้านโสกคร้อ
282กรภัทร ชัยสงค์บ้านหนองผักชี
283อรพิน ปลื้มมะรังบ้านหนองผักชี
284นางสาววาสนา พงษ์ประเทศบ้านบะเสียว
285 แพรว ขวัญกลางบ้านบะเสียว
286ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
287ทศพรบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
288นางสาวทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
289นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสซับใหญ่วิทยาคม
290ประภาศรี สืบพันธุ์นงค์ซับใหญ่วิทยาคม
291นายปิยวัฒน์ ยศคำลือบ้านวังพง
292นางสาวผ่องรักษ์ โคจำนงค์บ้านบุฉนวน
293พัชราภรณ์ โพธิ์งามบ้านตลุกคูณพัฒนา
294เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
295เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
296นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านหนองนกเขียน
297นายจิรวัฒน์ แซ่โค้วบ้านซับใหม่
298ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
299เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังกุง
300นางสาวดวงกมล มอญจัตุรัสบ้านวังกุง
301นายไพบูลย์ คำมีบ้านวังกุง
302นางสาวพวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
303นายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐบ้านโป่งเกต
304นายอภิสิทธิ์ แสนตันบ้านวังขอนสัก
305นางสาวสุนิษาบ้านวังขอนสัก
306ว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทดบ้านวังขอนสัก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107