ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1วาสินี วัฒนาสกุลลีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
2มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
3นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
4นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
5ศิริพร โนนดอนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
6นายสมศักดิ์ ชินขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
7ยุวลักษณ์ โรมบรรณสพป.ชัยภูมิ เขต 3
8นางวรจันทร์ แตงทิพย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
9นางสีสุดาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
10ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
11นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
12นายเกรียงไกร วงค์ไชยาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
13นายปรัชญา จันทร์ทะเขตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
14นางวาสนา เชื้อจำรูญสพป.ชัยภูมิ เขต 3
15สุวรรณี ชนะชัยสพป.ชัยภูมิ เขต 3
16ชนกนันท์ จันทะดวงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
17ธนัญญา สูบโคกสูงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
18จริยา รัตนพิทักษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
19อภิโชค นเรกุลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
20อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
21นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริสพป.ชัยภูมิ เขต 3
22นางสาวสุนันท์ ทองสงฆ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
23สีสุดา เหล็กกล้าสพป.ชัยภูมิ เขต 3
24นายเอกชัย เลิศบัวบานสพป.ชัยภูมิ เขต 3
25น.ส.สุดารัตน์ สีมาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
26อาภรณ์ อ่อนวงษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
27มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
28นิสา อินพลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
29นางสาวเรณู พลศรีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
30จุฬาพร ประเสริฐศรีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
31ศุภิสรา ระโยธีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
32จุฬาพร ประเสริฐศรีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
33สมคิด เรือนทองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
34อนัญพร คำบุญเรืองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
35นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
36ธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
37นางสาวยุคนธร แดงบันดิษฐ์บ้านท่าแตง
38นายสุริยา ชาตรีบ้านท่าแตง
39ปรียา เหล็กมาบ้านเดื่อ
40นายธนกร แนมขุนทดบ้านเดื่อ
41ไพโรจน์ รุ่งนภาไพรบ้านเดื่อ
42นายพงศ์สุธี หรรษาบ้านสำโรงโคก
43น้ำเพชร เฉลิมบ้านสำโรงโคก
44นางสาวศิริวิภา กุมปรุจัตุรัสวิทยานุกูล
45ประภาพร ชาลีเครือจัตุรัสวิทยานุกูล
46นายศิขรินทร์ โชติจันทร์จัตุรัสวิทยานุกูล
47ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านมะเกลือโนนทอง
48นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
49นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
50นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านสระสี่เหลี่ยม
51นายถวิล บุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
52นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านสระสี่เหลี่ยม
53ถวิล บุุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
54เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านสระสี่เหลี่ยม
55นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
56นางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
57ธีระศักดิ์ พลนาคูบ้านขามราษฎร์นุกูล
58ชญานิษฐ์ แนวสุภาพบ้านขามราษฎร์นุกูล
59กิตติภูมิ สนิทไทยบ้านโนนคร้อ
60กิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านใหม่นาดี
61เพลินพิศ แสงสว่างบ้านใหม่นาดี
62นางฉวี พรามจรบ้านนา
63รุ่งนภา เวิดสูงเนินบ้านหนองลูกช้าง
64สุจิตรา สิทธิไทยบ้านงิ้ว
65เบญจวรรณ ทรวงจะโปะบ้านงิ้ว
66พรธวัล เวทมนต์บ้านงิ้ว
67อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
68อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
69บรรพต ทองเกิดบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
70วิทวัส หมวกแสงบ้านห้วยยาง
71นายบุญมี อินทจรบ้านห้วยยาง
72นายธนพจน์ สายพวงเพชรโชติบ้านหนองหญ้าข้าวนก
73ปวริศา ปุตานันท์บ้านหนองหญ้าข้าวนก
74ฉัตรชัยบ้านดอนละนาม
75ศราวุฒิ รินลาบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
76นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
77นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
78ธีรวงศ์ จุดพิมายบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
79นายดูษฎี บุญแสนแผนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
80นางสาวพัชรินทร์ ชัยศรีบ้านส้มป่อย
81นายวงศธร วีระณรงค์บ้านส้มป่อย
82ชัชวาลย์ เบ้าสมศรีบ้านโนนเชือก
83ธีราพร อ่อนชัยบ้านหนองม่วง
84นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
85นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
86นายฆ้องชัย วงษ์แดงบ้านห้วยบง
87นายอานันท์ บำเหน็จบ้านห้วยบง
88นางจริยา อุบลรัตน์บ้านห้วย
89นางสาวเสาวลักษณ์ ทัดสันเทียะบ้านหนองโดน
90อมรรัตน์ ชาลีเครือบ้านยางเครือ
91นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะบ้านร้านหญ้า
92ธีระวัฒน์ นาห้วยบ้านร้านหญ้า
93นางสาวชลธิชา จุลละนันทน์บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
94นายสุรศักดิ์ โง่นแก้วบ้านโนนฝาย
95นางสาวพาฝัน เขตสูงเนินบ้านโนนฝาย
96จุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
97นางจุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
98นารีบ้านหนองลุมพุก
99ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
100ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
101มุทิตา ลาภเกื้อบ้านทามจาน
102สุกัลยา แสงชนะบ้านทามจาน
103นายอัครเดช ทาณรงค์ชุมชนบัวบานสามัคคี
104นายอัครเดช ทาณรงค์ชุมชนบัวบานสามัคคี
105อรทัย บำรุงชุมชนบัวบานสามัคคี
106นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยชุมชนบัวบานสามัคคี
107นายต่อพงศ์ มีสิงห์ชุมชนบัวบานสามัคคี
108ณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านโคกโต่งโต้น
109นางสาวสุดา จรแก้วบ้านโคกโต่งโต้น
110นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
111สาธิตา​ เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
112นางสาวปภาดา เทียนกระโทกบ้านหนองบัวใหญ่
113ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
114นายสันติ สิงหาพรมบ้านหนองไผ่ล้อม
115ว่าที่ ร.ต.นัฐพล หงษ์มาลาบ้านหนองไผ่ล้อม
116บังอร พงษ์อุดมบ้านหนองไผ่ล้อม
117รชต บริบูรณ์บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
118สุระศักดิ์ อนันตะเสนบ้านเกาะมะนาว
119นางสาวณัฐกานต์ ซีกพุดซาบ้านเกาะมะนาว
120กังวาร สำราญรมย์บ้านเกาะมะนาว
121นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนาจอมแก้ววิทยา
122วาสนา ประทุมวงค์โคกเพชรวิทยาคาร
123พิมพ์ชนกโคกเพชรวิทยาคาร
124นายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
125นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
126นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรีบ้านหนองตะครอง
127นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
128ปรัชญา กาญจนวณิชย์ปากจาบวิทยา
129ลิณพัชธ์ ภักดีปากจาบวิทยา
130เจนจิรา บุตรเพชรบ้านโคกสะอาด
131Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
132นางสาวอุไรลักษณ์ พับขุนทดโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
133นายณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
134Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
135พัชราวดี พรหมราษฎร์โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
136นางสาวศุภนุช ดวงหาคลังบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
137นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสบ้านหนองตะไก้
138นายหัสนัยน์ ฝอดสูงเนินบ้านหนองตะไก้
139มนสิชาชุมชนชวนวิทยา
140นายอาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
141สามารถ ทองมาชุมชนชวนวิทยา
142อาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
143นายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านเสลาประชารัฐ
144บุญฐิสา นพคุณบ้านเสลาประชารัฐ
145นางสาวอำพร มณฑาบ้านเสลาประชารัฐ
146นางสาวมัลลิกา คำอุดหินตั้งพิทยากร
147ภัทรนันท์ สว่างเนตรหินตั้งพิทยากร
148นายศิริไพศาล จำปาวงค์หินตั้งพิทยากร
149นางสาวฐิติมา ผิวสุพนธ์หินตั้งพิทยากร
150กิตติยา ปิ่นน้อยบ้านห้วยทราย
151พัชณิดา อยู่เย็นบ้านห้วยทราย
152นายจรูญ อาสาชนาบ้านห้วยทราย
153นายวีระพลบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
154นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
155นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
156นายไพรวัลย์ แก้วกำเนิดบ้านตาล
157นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
158นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
159นายเสกสรรค์​ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
160เสกสรรค์ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
161วรชัย พรเพชรประไพบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
162สยาม ไพสันเทียะบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
163มณีรัตน์ พงษ์พิทักษ์บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
164วรรณทนา มุกขุนทดบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
165น.ส.อังคณา ลอยฟูบ้านกลอยสามัคคี
166นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์บ้านกลอยสามัคคี
167นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์หนองกกสามัคคี
168ณัฏฐนันท๋ สลักคำชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
169อมรเทพ ไชโยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
170นายอำพล มีครไทยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
171นางสาวพักตร์ศิริ ดาวสีบ้านหนองผักแว่น
172นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ บ้านทองคำพิงวิทยา
173นายสนธยา คำอูบ้านทองคำพิงวิทยา
174ณธกร ภาโนมัยบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
175อมรรัตน์หัวสระวิทยา
176นายภัทรพลวัฒน์ ชาลีวงษ์หัวสระวิทยา
177สุดา จรแก้วหัวสระวิทยา
178พงษ์พัฒน์ ผดุงจิตรเขาดินพิทยารักษ์
179นายวุฒิพงศ์บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
180นายศศิวลักษณ์ วะลัยศรีบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
181จักรกริช พัดพานบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
182นายนภัสรพี ปาปะไพบ้านหนองดง
183สุธีนันต์ ศรีแก้วบ้านหนองดง
184จุฑามาศ ดีน้อยบ้านหนองดง
185ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
186ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
187กัลยา อุดมศิลป์บ้านโคกแสว
188วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์บ้านละหานค่าย
189นายชญาณ์เกียรติ โคตรฮุยบ้านตะลอมไผ่
190นายจตุพล ไกรใหญ่บ้านตะลอมไผ่
191รุ่งนภา ประทุ่มแสงบ้านหนองจาน
192อนงค์ สิงสุพันธ์บ้านหนองจาน
193เทอดไทย ครองตาเนินโป่งขุนเพชร
194ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
195ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
196น.ส.พชรภรณ์ รัตนวิชัยบ้านดอนกอก
197นายวิฑูรย์ บำรุงบ้านดอนกอก
198พิริยะ ศรีปัญญาบ้านวังตะเฆ่
199ถิรวรรณ พิทักษ์บ้านวังตะเฆ่
200นางสาวรัญชินา แก้ววิชัยบ้านวังกะทะ
201Phitsanuphong Pharaphaen บ้านวังกะทะ
202ธีระชัย ใจใสบ้านวังกะทะ
203นายนิพนธ์ มุ่งรวยกลางบ้านหัวสะพาน
204นางอโนทัย งอนตะคุบ้านวังอ้ายจีด
205นายนฤดล พาดีบ้านสำนักตูมกา
206นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์บ้านท่าโป่ง
207นายจรูญ ดีสมบัติบ้านท่าโป่ง
208สุรศักดิ์ ม่วงทาบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
209นางสาวกฤษณา ปาทาบ้านท่าศิลา
210จินตนา โพธิ์ชัยบ้านหนองตานา
211นางปริญญา เคล้าโนนคร้อบ้านหนองตานา
212นายอาทิตย์ โตละหานบ้านหนองตานา
213ณัฐชา ดวงจินดาบ้านโสกปลาดุก
214กรรณิการ์ บุตรครบุรีบ้านโสกปลาดุก
215ปริญญา สีตุ้ยเลิงบ้านโสกปลาดุก
216นายชุฒิกร คุ้มหมู่ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
217นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
218ณัฐษธน สรสิทธิ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
219วิรันต์ บ้านหัวหนอง
220นายนพรัตน์ มุกดาบ้านหัวหนอง
221ณัฐวุฒิ ตุติบ้านหัวหนอง
222นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านหัวหนอง
223นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านปากค่ายช่องแมว
224นายเทพพร แถววิชาบ้านหนองโจด
225นายศุภวิชญ์ คำแดงชุมชนบ้านห้วยแย้
226นายธีรพงศ์ บุญประจักษ์ชุมชนบ้านห้วยแย้
227นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำชุมชนบ้านห้วยแย้
228สตรีรัตน์ สิทธิเวชบ้านห้วยยางดี
229ภัทรสุดา ไพรเขีบวบ้านห้วยยางดี
230นางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้วบ้านแจ้งใหญ่
231นายณัฐวุฒิ ศุภมาตย์บ้านแจ้งใหญ่
232นางสุภาภรณ์ เพิ่มพรบ้านใหม่สามัคคี
233นายกฤตภาส จันณรงค์บ้านน้ำลาด
234นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจบ้านนาประชาสัมพันธ์
235ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานีบ้านนาประชาสัมพันธ์
236วุฒิชัย ใจเที่ยงบ้านวังตาท้าว
237อุทัยวรรณ นิสสัยกล้าบ้านวังตาท้าว
238นายนนธวัฒน์ จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
239นายนนธวัฒน์. จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
240จิราพรรณ สว่างรุ่งบ้านหัวสะพาน
241ปฐวี วงศ์คำสิงห์หินฝนวิทยาคม
242รณฤทธิ์ ศรีสองเมืองหินฝนวิทยาคม
243สุจิตรา ศรีช้างสารบ้านโคกสะอาด
244เนตรนภา อาจอาษาบ้านโคกสะอาด
245ธนพงศ์ ดีเลิศบ้านโคกสะอาด
246สุจิตรา รักษากิ่งบ้านโคกสะอาด
247นางสาวกนกพรรณ อภัยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้20 (สวนป่าเทพสถิต)
248นางวศินี อุ่นโคตรบ้านวังอ้ายคง
249นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำบ้านวังอ้ายคง
250นายรังสรรค์ งูทิพย์บ้านวังอ้ายคง
251พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
252พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
253นายภาณุพงศ์ บูรณะบ้านวังตาเทพ
254ภุชชงค์วังโพธิ์สว่างศิลป์
255นายภุชชงค์ บุกสันเทียะวังโพธิ์สว่างศิลป์
256กาญจนาวดี กองแก้มบ้านไร่พัฒนา
257สุนทรีย์ วิรุณบ้านไร่พัฒนา
258นางสาวรัชพรรณ หล้าดาบ้านโคกกระเบื้องไห
259กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์บ้านหนองใหญ่
260นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
261นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
262พลรักษ์ คู่กระสังข์บ้านโนนสวรรค์
263นรวพรบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
264pongsak phochaithoบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
265นางสาวจารุวัตร ฐานมั่นบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
266นางสาวชลธิชา ธนกิตตินันท์บ้านสะพานหิน
267นที เลิศคอนสารบ้านสะพานหิน
268ศมิษฐา ก้อนภูธรบ้านโป่งนกพิทยา
269Jabjit seesangบ้านโป่งนกพิทยา
270นางพรทิพย์ งามประเสริฐบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
271นายจรูญ ดีสมบัติบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
272นางสาวดวงกมล จันทะบาลบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
273นายสิทธิศักดิ์ เกณพลบ้านสะพานยาว
274นางสาวนรกมล บุญศรีบ้านสะพานยาว
275รุ่งอรุณ วรรณภาสบ้านศิลาทอง
276ณัฐปภัสร์ น้อยโนนทองบ้านศิลาทอง
277ชุตินันท์ ทาณรงค์บ้านศิลาทอง
278วิรุด กล้าขวาน้อยบ้านบุ่งเวียนวิทยา
279สุรีรัตน์บ้านไทรงาม
280นางสาวอรอุมา มังสาซับมงคลวิทยา
281นางสาวปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
282ปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
283ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
284นางสาวพจพร แก้วหนองแดงบ้านวังมน
285ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
286นางสาวจตุพร ชาขุนทดซับถาวรพัฒนา
287ครรชิต ปิ่นนาคบ้านยางเกี่ยวแฝก
288นายธีรพล พิลาธรรมบ้านซับหมี
289วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
290นายบุญเรือง จรัสกายบ้านห้วยเกตุ
291นางสาวปิยะนุช โทนะหงษาอนุบาลเทพสถิต
292นางสาวปิยะนุช โทนะหงษาอนุบาลเทพสถิต
293นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาดบ้านดงลาน
294นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
295นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
296อ้อมใจ อุ่นอุพันธ์บ้านซับไทร
297นางอรอนงค์ จานุรัตน์บ้านซับไทร
298สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
299สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
300นางอาทิตยา ปราณีตบ้านประดู่งาม
301นางสาวกาญจนาวดี กองแก้มบ้านประดู่งาม
302ธนกฤต กระจ่างศรีชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
303นางสาวพลอยพัชชา ป่าโสมชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
304สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อมบ้านหนองจะบก
305นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
306นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
307นางสาวอรพิณ นกสามเมืองบ้านโนนมะกอกงาม
308นายสนธยา เจริญกุลบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
309ธัชตะวัน ถาดวิจิตรบ้านวังคมคาย
310นายปิยชาติ คำสุรีย์บ้านวังคมคาย
311นายสงกรานต์ คำภูบ้านหนองดินดำ
312วิศรุตบ้านหนองดินดำ
313นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
314นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
315พรรณชาติ ชูสอนบ้านขี้เหล็ก
316พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษบ้านหนองขาม
317พัชราพรรณ เคนสันเทียะบ้านหนองขาม
318มยุรี นรินทร์รัมย์บ้านหนองแขม
319นางสาวศิริวรรณ พาผลบ้านโกรกกุลา
320นางสาวกัลยา อุปะสุขินบ้านโกรกกุลา
321เบญจมาภรณ์. คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
322นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
323ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
324ศิรินาถบ้านสามหลักพัฒนา
325นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
326นางอมรรัตน์ ศรีธรรมมาบ้านสามหลักพัฒนา
327เบญจภมาภรณ์ คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
328ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
329นางสาวธนภรณ์ ชาญศรีตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
330พิษณุรักษ์ ปานสันเทียะตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
331แพรวนภา มาโคตรตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
332นางสาวศิรินธร โคตาตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
333นายพิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
334นางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
335Anchana Maneechotรังงามวิทยา
336นายทรงพล นันทพลบ้านหนองตอ
337ศิริพร พิลึกบ้านโสกคร้อ
338กรภัทร ชัยสงค์บ้านหนองผักชี
339อรพิน ปลื้มมะรังบ้านหนองผักชี
340นางสาววาสนา พงษ์ประเทศบ้านบะเสียว
341 แพรว ขวัญกลางบ้านบะเสียว
342ทศพรบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
343นางสาวทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
344ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
345ทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
346นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสซับใหญ่วิทยาคม
347ประภาศรี สืบพันธุ์นงค์ซับใหญ่วิทยาคม
348นางสาวทัศนีย์ ท้าวพยุงบ้านซับเจริญสุข
349ศศิธร กัญญาสุดบ้านซับเจริญสุข
350นายปิยวัฒน์ ยศคำลือบ้านวังพง
351นางละมัย บัวบางบ้านบุฉนวน
352นางสาวผ่องรักษ์ โคจำนงค์บ้านบุฉนวน
353เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
354พัชราภรณ์ โพธิ์งามบ้านตลุกคูณพัฒนา
355ชินกร แสนโสภาบ้านตลุกคูณพัฒนา
356เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
357นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านหนองนกเขียน
358น.ส.ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
359นายจิรวัฒน์ แซ่โค้วบ้านซับใหม่
360นางสาวสายฝน หาญจันทร์บ้านซับใหม่
361ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
362นางสาวดวงกมล มอญจัตุรัสบ้านวังกุง
363นายไพบูลย์ คำมีบ้านวังกุง
364เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังกุง
365นางสาวรจนา ดาบภูเขียวบ้านท่ากูบ
366นางสาวพวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
367นายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐบ้านโป่งเกต
368นางสาวสุนิษาบ้านวังขอนสัก
369ว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทดบ้านวังขอนสัก
370นายอภิสิทธิ์ แสนตันบ้านวังขอนสัก
371นางสาวลัดดา สิงห์กระโจมบ้านวังขอนสัก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107