ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
2นางสีสุดาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
3ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
4นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
5นายเกรียงไกร วงค์ไชยาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
6นายปรัชญา จันทร์ทะเขตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
7ศิริพร โนนดอนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
8นายสมศักดิ์ ชินขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
9ยุวลักษณ์ โรมบรรณสพป.ชัยภูมิ เขต 3
10จริยา รัตนพิทักษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
11อภิโชค นเรกุลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
12อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
13นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริสพป.ชัยภูมิ เขต 3
14นางสาวสุนันท์ ทองสงฆ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15สีสุดา เหล็กกล้าสพป.ชัยภูมิ เขต 3
16นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
17สุวรรณี ชนะชัยสพป.ชัยภูมิ เขต 3
18ชนกนันท์ จันทะดวงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
19ธนัญญา สูบโคกสูงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
20นิสา อินพลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
21นางสาวเรณู พลศรีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
22วาสินี วัฒนาสกุลลีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
23มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
24นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
25นายเอกชัย เลิศบัวบานสพป.ชัยภูมิ เขต 3
26น.ส.สุดารัตน์ สีมาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
27อาภรณ์ อ่อนวงษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
28ศุภิสรา ระโยธีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
29จุฬาพร ประเสริฐศรีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
30อนัญพร คำบุญเรืองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
31สมคิด เรือนทองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
32นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
33ธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
34นายสุริยา ชาตรีบ้านท่าแตง
35นางสาวยุคนธร แดงบันดิษฐ์บ้านท่าแตง
36ปรียา เหล็กมาบ้านเดื่อ
37นายธนกร แนมขุนทดบ้านเดื่อ
38ไพโรจน์ รุ่งนภาไพรบ้านเดื่อ
39นายพงศ์สุธี หรรษาบ้านสำโรงโคก
40น้ำเพชร เฉลิมบ้านสำโรงโคก
41นางสาวศิริวิภา กุมปรุจัตุรัสวิทยานุกูล
42ประภาพร ชาลีเครือจัตุรัสวิทยานุกูล
43นายศิขรินทร์ โชติจันทร์จัตุรัสวิทยานุกูล
44ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านมะเกลือโนนทอง
45นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
46นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
47นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านสระสี่เหลี่ยม
48นายถวิล บุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
49นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านสระสี่เหลี่ยม
50ถวิล บุุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
51เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านสระสี่เหลี่ยม
52นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
53นางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
54ชญานิษฐ์ แนวสุภาพบ้านขามราษฎร์นุกูล
55ธีระศักดิ์ พลนาคูบ้านขามราษฎร์นุกูล
56กิตติภูมิ สนิทไทยบ้านโนนคร้อ
57เพลินพิศ แสงสว่างบ้านใหม่นาดี
58กิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านใหม่นาดี
59นางฉวี พรามจรบ้านนา
60รุ่งนภา เวิดสูงเนินบ้านหนองลูกช้าง
61พรธวัล เวทมนต์บ้านงิ้ว
62สุจิตรา สิทธิไทยบ้านงิ้ว
63เบญจวรรณ ทรวงจะโปะบ้านงิ้ว
64บรรพต ทองเกิดบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
65อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
66อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
67วิทวัส หมวกแสงบ้านห้วยยาง
68นายบุญมี อินทจรบ้านห้วยยาง
69นายธนพจน์ สายพวงเพชรโชติบ้านหนองหญ้าข้าวนก
70ปวริศา ปุตานันท์บ้านหนองหญ้าข้าวนก
71ฉัตรชัยบ้านดอนละนาม
72ศราวุฒิ รินลาบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
73นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
74นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
75ธีรวงศ์ จุดพิมายบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
76นายดูษฎี บุญแสนแผนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
77นางสาวพัชรินทร์ ชัยศรีบ้านส้มป่อย
78นายวงศธร วีระณรงค์บ้านส้มป่อย
79ชัชวาลย์ เบ้าสมศรีบ้านโนนเชือก
80ธีราพร อ่อนชัยบ้านหนองม่วง
81นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
82นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
83นายฆ้องชัย วงษ์แดงบ้านห้วยบง
84นายอานันท์ บำเหน็จบ้านห้วยบง
85นางจริยา อุบลรัตน์บ้านห้วย
86นางสาวเสาวลักษณ์ ทัดสันเทียะบ้านหนองโดน
87อมรรัตน์ ชาลีเครือบ้านยางเครือ
88ธีระวัฒน์ นาห้วยบ้านร้านหญ้า
89นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะบ้านร้านหญ้า
90นางสาวชลธิชา จุลละนันทน์บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
91นางสาวพาฝัน เขตสูงเนินบ้านโนนฝาย
92นายสุรศักดิ์ โง่นแก้วบ้านโนนฝาย
93จุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
94นางจุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
95นารีบ้านหนองลุมพุก
96ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
97ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
98สุกัลยา แสงชนะบ้านทามจาน
99มุทิตา ลาภเกื้อบ้านทามจาน
100นายอัครเดช ทาณรงค์ชุมชนบัวบานสามัคคี
101นายอัครเดช ทาณรงค์ชุมชนบัวบานสามัคคี
102อรทัย บำรุงชุมชนบัวบานสามัคคี
103นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยชุมชนบัวบานสามัคคี
104นายต่อพงศ์ มีสิงห์ชุมชนบัวบานสามัคคี
105ณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านโคกโต่งโต้น
106นางสาวสุดา จรแก้วบ้านโคกโต่งโต้น
107นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
108สาธิตา​ เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
109นางสาวปภาดา เทียนกระโทกบ้านหนองบัวใหญ่
110ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
111นายสันติ สิงหาพรมบ้านหนองไผ่ล้อม
112ว่าที่ ร.ต.นัฐพล หงษ์มาลาบ้านหนองไผ่ล้อม
113บังอร พงษ์อุดมบ้านหนองไผ่ล้อม
114นางสาวณัฐกานต์ ซีกพุดซาบ้านเกาะมะนาว
115กังวาร สำราญรมย์บ้านเกาะมะนาว
116สุระศักดิ์ อนันตะเสนบ้านเกาะมะนาว
117นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนาจอมแก้ววิทยา
118วาสนา ประทุมวงค์โคกเพชรวิทยาคาร
119พิมพ์ชนกโคกเพชรวิทยาคาร
120นายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
121นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
122นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรีบ้านหนองตะครอง
123นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
124ปรัชญา กาญจนวณิชย์ปากจาบวิทยา
125ลิณพัชธ์ ภักดีปากจาบวิทยา
126เจนจิรา บุตรเพชรบ้านโคกสะอาด
127Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
128นางสาวอุไรลักษณ์ พับขุนทดโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
129นายณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
130Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
131พัชราวดี พรหมราษฎร์โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
132นางสาวศุภนุช ดวงหาคลังบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
133นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสบ้านหนองตะไก้
134นายหัสนัยน์ ฝอดสูงเนินบ้านหนองตะไก้
135สามารถ ทองมาชุมชนชวนวิทยา
136อาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
137มนสิชาชุมชนชวนวิทยา
138นายอาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
139บุญฐิสา นพคุณบ้านเสลาประชารัฐ
140นางสาวอำพร มณฑาบ้านเสลาประชารัฐ
141นายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านเสลาประชารัฐ
142ภัทรนันท์ สว่างเนตรหินตั้งพิทยากร
143นายศิริไพศาล จำปาวงค์หินตั้งพิทยากร
144นางสาวฐิติมา ผิวสุพนธ์หินตั้งพิทยากร
145นางสาวมัลลิกา คำอุดหินตั้งพิทยากร
146พัชณิดา อยู่เย็นบ้านห้วยทราย
147นายจรูญ อาสาชนาบ้านห้วยทราย
148กิตติยา ปิ่นน้อยบ้านห้วยทราย
149นายวีระพลบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
150นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
151นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
152นายไพรวัลย์ แก้วกำเนิดบ้านตาล
153นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
154นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
155นายเสกสรรค์​ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
156เสกสรรค์ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
157วรชัย พรเพชรประไพบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
158สยาม ไพสันเทียะบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
159มณีรัตน์ พงษ์พิทักษ์บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
160วรรณทนา มุกขุนทดบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
161น.ส.อังคณา ลอยฟูบ้านกลอยสามัคคี
162นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์บ้านกลอยสามัคคี
163นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์หนองกกสามัคคี
164ณัฏฐนันท๋ สลักคำชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
165อมรเทพ ไชโยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
166นายอำพล มีครไทยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
167นางสาวพักตร์ศิริ ดาวสีบ้านหนองผักแว่น
168นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ บ้านทองคำพิงวิทยา
169นายสนธยา คำอูบ้านทองคำพิงวิทยา
170ณธกร ภาโนมัยบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
171นายภัทรพลวัฒน์ ชาลีวงษ์หัวสระวิทยา
172สุดา จรแก้วหัวสระวิทยา
173อมรรัตน์หัวสระวิทยา
174พงษ์พัฒน์ ผดุงจิตรเขาดินพิทยารักษ์
175นายศศิวลักษณ์ วะลัยศรีบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
176จักรกริช พัดพานบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
177นายวุฒิพงศ์บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
178สุธีนันต์ ศรีแก้วบ้านหนองดง
179จุฑามาศ ดีน้อยบ้านหนองดง
180นายนภัสรพี ปาปะไพบ้านหนองดง
181ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
182ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
183กัลยา อุดมศิลป์บ้านโคกแสว
184วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์บ้านละหานค่าย
185นายชญาณ์เกียรติ โคตรฮุยบ้านตะลอมไผ่
186นายจตุพล ไกรใหญ่บ้านตะลอมไผ่
187รุ่งนภา ประทุ่มแสงบ้านหนองจาน
188อนงค์ สิงสุพันธ์บ้านหนองจาน
189เทอดไทย ครองตาเนินโป่งขุนเพชร
190ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
191ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
192น.ส.พชรภรณ์ รัตนวิชัยบ้านดอนกอก
193นายวิฑูรย์ บำรุงบ้านดอนกอก
194พิริยะ ศรีปัญญาบ้านวังตะเฆ่
195ถิรวรรณ พิทักษ์บ้านวังตะเฆ่
196Phitsanuphong Pharaphaen บ้านวังกะทะ
197ธีระชัย ใจใสบ้านวังกะทะ
198นางสาวรัญชินา แก้ววิชัยบ้านวังกะทะ
199นายนิพนธ์ มุ่งรวยกลางบ้านหัวสะพาน
200นางอโนทัย งอนตะคุบ้านวังอ้ายจีด
201นายนฤดล พาดีบ้านสำนักตูมกา
202นายจรูญ ดีสมบัติบ้านท่าโป่ง
203นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์บ้านท่าโป่ง
204สุรศักดิ์ ม่วงทาบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
205นางสาวกฤษณา ปาทาบ้านท่าศิลา
206นางปริญญา เคล้าโนนคร้อบ้านหนองตานา
207นายอาทิตย์ โตละหานบ้านหนองตานา
208จินตนา โพธิ์ชัยบ้านหนองตานา
209กรรณิการ์ บุตรครบุรีบ้านโสกปลาดุก
210ปริญญา สีตุ้ยเลิงบ้านโสกปลาดุก
211ณัฐชา ดวงจินดาบ้านโสกปลาดุก
212นายชุฒิกร คุ้มหมู่ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
213นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
214ณัฐษธน สรสิทธิ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
215วิรันต์ บ้านหัวหนอง
216นายนพรัตน์ มุกดาบ้านหัวหนอง
217ณัฐวุฒิ ตุติบ้านหัวหนอง
218นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านหัวหนอง
219นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านปากค่ายช่องแมว
220นายเทพพร แถววิชาบ้านหนองโจด
221นายศุภวิชญ์ คำแดงชุมชนบ้านห้วยแย้
222นายธีรพงศ์ บุญประจักษ์ชุมชนบ้านห้วยแย้
223นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำชุมชนบ้านห้วยแย้
224สตรีรัตน์ สิทธิเวชบ้านห้วยยางดี
225ภัทรสุดา ไพรเขีบวบ้านห้วยยางดี
226นางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้วบ้านแจ้งใหญ่
227นายณัฐวุฒิ ศุภมาตย์บ้านแจ้งใหญ่
228นางสุภาภรณ์ เพิ่มพรบ้านใหม่สามัคคี
229นายกฤตภาส จันณรงค์บ้านน้ำลาด
230ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานีบ้านนาประชาสัมพันธ์
231นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจบ้านนาประชาสัมพันธ์
232วุฒิชัย ใจเที่ยงบ้านวังตาท้าว
233อุทัยวรรณ นิสสัยกล้าบ้านวังตาท้าว
234นายนนธวัฒน์. จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
235นายนนธวัฒน์ จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
236จิราพรรณ สว่างรุ่งบ้านหัวสะพาน
237รณฤทธิ์ ศรีสองเมืองหินฝนวิทยาคม
238ปฐวี วงศ์คำสิงห์หินฝนวิทยาคม
239เนตรนภา อาจอาษาบ้านโคกสะอาด
240ธนพงศ์ ดีเลิศบ้านโคกสะอาด
241สุจิตรา รักษากิ่งบ้านโคกสะอาด
242สุจิตรา ศรีช้างสารบ้านโคกสะอาด
243นางสาวกนกพรรณ อภัยออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
244นางวศินี อุ่นโคตรบ้านวังอ้ายคง
245นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำบ้านวังอ้ายคง
246นายรังสรรค์ งูทิพย์บ้านวังอ้ายคง
247พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
248พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
249นายภาณุพงศ์ บูรณะบ้านวังตาเทพ
250ภุชชงค์วังโพธิ์สว่างศิลป์
251นายภุชชงค์ บุกสันเทียะวังโพธิ์สว่างศิลป์
252กาญจนาวดี กองแก้มบ้านไร่พัฒนา
253สุนทรีย์ วิรุณบ้านไร่พัฒนา
254นางสาวรัชพรรณ หล้าดาบ้านโคกกระเบื้องไห
255กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์บ้านหนองใหญ่
256นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
257นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
258พลรักษ์ คู่กระสังข์บ้านโนนสวรรค์
259นรวพรบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
260นางสาวจารุวัตร ฐานมั่นบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
261pongsak phochaithoบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
262นที เลิศคอนสารบ้านสะพานหิน
263นางสาวชลธิชา ธนกิตตินันท์บ้านสะพานหิน
264ศมิษฐา ก้อนภูธรบ้านโป่งนกพิทยา
265Jabjit seesangบ้านโป่งนกพิทยา
266นายจรูญ ดีสมบัติบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
267นางสาวดวงกมล จันทะบาลบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
268นางพรทิพย์ งามประเสริฐบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
269นางสาวนรกมล บุญศรีบ้านสะพานยาว
270นายสิทธิศักดิ์ เกณพลบ้านสะพานยาว
271ณัฐปภัสร์ น้อยโนนทองบ้านศิลาทอง
272ชุตินันท์ ทาณรงค์บ้านศิลาทอง
273รุ่งอรุณ วรรณภาสบ้านศิลาทอง
274วิรุด กล้าขวาน้อยบ้านบุ่งเวียนวิทยา
275สุรีรัตน์บ้านไทรงาม
276นางสาวอรอุมา มังสาซับมงคลวิทยา
277นางสาวปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
278ปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
279ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
280นางสาวพจพร แก้วหนองแดงบ้านวังมน
281ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
282นางสาวจตุพร ชาขุนทดซับถาวรพัฒนา
283ครรชิต ปิ่นนาคบ้านยางเกี่ยวแฝก
284นายธีรพล พิลาธรรมบ้านซับหมี
285วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
286นายบุญเรือง จรัสกายบ้านห้วยเกตุ
287นางสาวปิยะนุช โทนะหงษาอนุบาลเทพสถิต
288นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาดบ้านดงลาน
289นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
290นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
291อ้อมใจ อุ่นอุพันธ์บ้านซับไทร
292นางอรอนงค์ จานุรัตน์บ้านซับไทร
293สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
294สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
295นางสาวกาญจนาวดี กองแก้มบ้านประดู่งาม
296นางอาทิตยา ปราณีตบ้านประดู่งาม
297ธนกฤต กระจ่างศรีชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
298นางสาวพลอยพัชชา ป่าโสมชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
299สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อมบ้านหนองจะบก
300นางสาวอรพิณ นกสามเมืองบ้านโนนมะกอกงาม
301นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
302นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
303นายสนธยา เจริญกุลบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
304นายปิยชาติ คำสุรีย์บ้านวังคมคาย
305ธัชตะวัน ถาดวิจิตรบ้านวังคมคาย
306นายสงกรานต์ คำภูบ้านหนองดินดำ
307วิศรุตบ้านหนองดินดำ
308นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
309พรรณชาติ ชูสอนบ้านขี้เหล็ก
310นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
311พัชราพรรณ เคนสันเทียะบ้านหนองขาม
312พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษบ้านหนองขาม
313มยุรี นรินทร์รัมย์บ้านหนองแขม
314นางสาวกัลยา อุปะสุขินบ้านโกรกกุลา
315นางสาวศิริวรรณ พาผลบ้านโกรกกุลา
316ศิรินาถบ้านสามหลักพัฒนา
317นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
318นางอมรรัตน์ ศรีธรรมมาบ้านสามหลักพัฒนา
319เบญจภมาภรณ์ คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
320ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
321เบญจมาภรณ์. คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
322นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
323ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
324นางสาวศิรินธร โคตาตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
325นางสาวธนภรณ์ ชาญศรีตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
326พิษณุรักษ์ ปานสันเทียะตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
327แพรวนภา มาโคตรตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
328นายพิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
329นางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
330Anchana Maneechotรังงามวิทยา
331นายทรงพล นันทพลบ้านหนองตอ
332ศิริพร พิลึกบ้านโสกคร้อ
333อรพิน ปลื้มมะรังบ้านหนองผักชี
334กรภัทร ชัยสงค์บ้านหนองผักชี
335นางสาววาสนา พงษ์ประเทศบ้านบะเสียว
336 แพรว ขวัญกลางบ้านบะเสียว
337ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
338ทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
339ทศพรบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
340นางสาวทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
341ประภาศรี สืบพันธุ์นงค์ซับใหญ่วิทยาคม
342นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสซับใหญ่วิทยาคม
343นายปิยวัฒน์ ยศคำลือบ้านวังพง
344นางละมัย บัวบางบ้านบุฉนวน
345นางสาวผ่องรักษ์ โคจำนงค์บ้านบุฉนวน
346เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
347พัชราภรณ์ โพธิ์งามบ้านตลุกคูณพัฒนา
348ชินกร แสนโสภาบ้านตลุกคูณพัฒนา
349เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
350นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านหนองนกเขียน
351นายจิรวัฒน์ แซ่โค้วบ้านซับใหม่
352ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
353น.ส.ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
354เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังกุง
355นางสาวดวงกมล มอญจัตุรัสบ้านวังกุง
356นายไพบูลย์ คำมีบ้านวังกุง
357นางสาวพวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
358นางสาวรจนา ดาบภูเขียวบ้านท่ากูบ
359นายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐบ้านโป่งเกต
360นายอภิสิทธิ์ แสนตันบ้านวังขอนสัก
361นางสาวลัดดา สิงห์กระโจมบ้านวังขอนสัก
362นางสาวสุนิษาบ้านวังขอนสัก
363ว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทดบ้านวังขอนสัก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107