ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1จริยา รัตนพิทักษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
2อภิโชค นเรกุลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
3อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
4นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริสพป.ชัยภูมิ เขต 3
5นางสาวสุนันท์ ทองสงฆ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
6สีสุดา เหล็กกล้าสพป.ชัยภูมิ เขต 3
7นายเอกชัย เลิศบัวบานสพป.ชัยภูมิ เขต 3
8น.ส.สุดารัตน์ สีมาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
9อาภรณ์ อ่อนวงษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
10มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
11นิสา อินพลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
12นางสาวเรณู พลศรีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
13วาสินี วัฒนาสกุลลีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
14มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
15นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
16นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
17ศิริพร โนนดอนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
18นายสมศักดิ์ ชินขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
19ยุวลักษณ์ โรมบรรณสพป.ชัยภูมิ เขต 3
20นางวรจันทร์ แตงทิพย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
21นางสีสุดาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
22ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
23นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
24นายเกรียงไกร วงค์ไชยาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
25นายปรัชญา จันทร์ทะเขตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
26นางวาสนา เชื้อจำรูญสพป.ชัยภูมิ เขต 3
27สุวรรณี ชนะชัยสพป.ชัยภูมิ เขต 3
28ชนกนันท์ จันทะดวงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
29ธนัญญา สูบโคกสูงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
30ศุภิสรา ระโยธีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
31จุฬาพร ประเสริฐศรีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
32จุฬาพร ประเสริฐศรีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
33สมคิด เรือนทองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
34อนัญพร คำบุญเรืองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
35ธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
36นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
37นางสาวยุคนธร แดงบันดิษฐ์บ้านท่าแตง
38นายสุริยา ชาตรีบ้านท่าแตง
39นายธนกร แนมขุนทดบ้านเดื่อ
40ไพโรจน์ รุ่งนภาไพรบ้านเดื่อ
41ปรียา เหล็กมาบ้านเดื่อ
42น้ำเพชร เฉลิมบ้านสำโรงโคก
43นายพงศ์สุธี หรรษาบ้านสำโรงโคก
44ประภาพร ชาลีเครือจัตุรัสวิทยานุกูล
45นายศิขรินทร์ โชติจันทร์จัตุรัสวิทยานุกูล
46นางสาวศิริวิภา กุมปรุจัตุรัสวิทยานุกูล
47ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านมะเกลือโนนทอง
48นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
49นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
50นายถวิล บุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
51นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านสระสี่เหลี่ยม
52ถวิล บุุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
53เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านสระสี่เหลี่ยม
54นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านสระสี่เหลี่ยม
55นางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
56นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
57ชญานิษฐ์ แนวสุภาพบ้านขามราษฎร์นุกูล
58ธีระศักดิ์ พลนาคูบ้านขามราษฎร์นุกูล
59กิตติภูมิ สนิทไทยบ้านโนนคร้อ
60เพลินพิศ แสงสว่างบ้านใหม่นาดี
61กิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านใหม่นาดี
62นางฉวี พรามจรบ้านนา
63รุ่งนภา เวิดสูงเนินบ้านหนองลูกช้าง
64เบญจวรรณ ทรวงจะโปะบ้านงิ้ว
65พรธวัล เวทมนต์บ้านงิ้ว
66สุจิตรา สิทธิไทยบ้านงิ้ว
67อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
68บรรพต ทองเกิดบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
69อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
70วิทวัส หมวกแสงบ้านห้วยยาง
71นายบุญมี อินทจรบ้านห้วยยาง
72ปวริศา ปุตานันท์บ้านหนองหญ้าข้าวนก
73นายธนพจน์ สายพวงเพชรโชติบ้านหนองหญ้าข้าวนก
74ฉัตรชัยบ้านดอนละนาม
75นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
76ธีรวงศ์ จุดพิมายบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
77ศราวุฒิ รินลาบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
78นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
79นายดูษฎี บุญแสนแผนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
80นายวงศธร วีระณรงค์บ้านส้มป่อย
81นางสาวพัชรินทร์ ชัยศรีบ้านส้มป่อย
82ชัชวาลย์ เบ้าสมศรีบ้านโนนเชือก
83นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
84นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
85ธีราพร อ่อนชัยบ้านหนองม่วง
86นายอานันท์ บำเหน็จบ้านห้วยบง
87นายฆ้องชัย วงษ์แดงบ้านห้วยบง
88นางจริยา อุบลรัตน์บ้านห้วย
89นางสาวเสาวลักษณ์ ทัดสันเทียะบ้านหนองโดน
90อมรรัตน์ ชาลีเครือบ้านยางเครือ
91นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะบ้านร้านหญ้า
92ธีระวัฒน์ นาห้วยบ้านร้านหญ้า
93นางสาวชลธิชา จุลละนันทน์บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
94นายสุรศักดิ์ โง่นแก้วบ้านโนนฝาย
95นางสาวพาฝัน เขตสูงเนินบ้านโนนฝาย
96นางจุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
97นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดมชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
98จุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
99นารีบ้านหนองลุมพุก
100ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
101ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
102สุกัลยา แสงชนะบ้านทามจาน
103มุทิตา ลาภเกื้อบ้านทามจาน
104นายอัครเดช ทาณรงค์ชุมชนบัวบานสามัคคี
105นายอัครเดช ทาณรงค์ชุมชนบัวบานสามัคคี
106อรทัย บำรุงชุมชนบัวบานสามัคคี
107นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยชุมชนบัวบานสามัคคี
108นายต่อพงศ์ มีสิงห์ชุมชนบัวบานสามัคคี
109ณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านโคกโต่งโต้น
110นางสาวสุดา จรแก้วบ้านโคกโต่งโต้น
111นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
112สาธิตา​ เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
113นางสาวปภาดา เทียนกระโทกบ้านหนองบัวใหญ่
114ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
115นายสันติ สิงหาพรมบ้านหนองไผ่ล้อม
116ว่าที่ ร.ต.นัฐพล หงษ์มาลาบ้านหนองไผ่ล้อม
117บังอร พงษ์อุดมบ้านหนองไผ่ล้อม
118รชต บริบูรณ์บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
119สุระศักดิ์ อนันตะเสนบ้านเกาะมะนาว
120นางสาวณัฐกานต์ ซีกพุดซาบ้านเกาะมะนาว
121กังวาร สำราญรมย์บ้านเกาะมะนาว
122นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนาจอมแก้ววิทยา
123วาสนา ประทุมวงค์โคกเพชรวิทยาคาร
124พิมพ์ชนกโคกเพชรวิทยาคาร
125นายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
126นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
127นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรีบ้านหนองตะครอง
128นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
129ปรัชญา กาญจนวณิชย์ปากจาบวิทยา
130ลิณพัชธ์ ภักดีปากจาบวิทยา
131เจนจิรา บุตรเพชรบ้านโคกสะอาด
132Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
133Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
134นางสาวอุไรลักษณ์ พับขุนทดโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
135นายณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
136พัชราวดี พรหมราษฎร์โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
137นางสาวศุภนุช ดวงหาคลังบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
138นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสบ้านหนองตะไก้
139นายหัสนัยน์ ฝอดสูงเนินบ้านหนองตะไก้
140มนสิชาชุมชนชวนวิทยา
141นายอาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
142สามารถ ทองมาชุมชนชวนวิทยา
143อาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
144นายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านเสลาประชารัฐ
145บุญฐิสา นพคุณบ้านเสลาประชารัฐ
146นางสาวอำพร มณฑาบ้านเสลาประชารัฐ
147นางสาวมัลลิกา คำอุดหินตั้งพิทยากร
148ภัทรนันท์ สว่างเนตรหินตั้งพิทยากร
149นายศิริไพศาล จำปาวงค์หินตั้งพิทยากร
150นางสาวฐิติมา ผิวสุพนธ์หินตั้งพิทยากร
151กิตติยา ปิ่นน้อยบ้านห้วยทราย
152พัชณิดา อยู่เย็นบ้านห้วยทราย
153นายจรูญ อาสาชนาบ้านห้วยทราย
154นายวีระพลบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
155นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
156นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
157นายไพรวัลย์ แก้วกำเนิดบ้านตาล
158นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
159นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
160นายเสกสรรค์​ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
161เสกสรรค์ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
162วรชัย พรเพชรประไพบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
163สยาม ไพสันเทียะบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
164มณีรัตน์ พงษ์พิทักษ์บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
165วรรณทนา มุกขุนทดบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
166นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์บ้านกลอยสามัคคี
167น.ส.อังคณา ลอยฟูบ้านกลอยสามัคคี
168นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์หนองกกสามัคคี
169ณัฏฐนันท๋ สลักคำชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
170อมรเทพ ไชโยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
171นายอำพล มีครไทยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
172นางสาวพักตร์ศิริ ดาวสีบ้านหนองผักแว่น
173นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ บ้านทองคำพิงวิทยา
174นายสนธยา คำอูบ้านทองคำพิงวิทยา
175ณธกร ภาโนมัยบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
176อมรรัตน์หัวสระวิทยา
177นายภัทรพลวัฒน์ ชาลีวงษ์หัวสระวิทยา
178สุดา จรแก้วหัวสระวิทยา
179พงษ์พัฒน์ ผดุงจิตรเขาดินพิทยารักษ์
180นายวุฒิพงศ์บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
181นายศศิวลักษณ์ วะลัยศรีบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
182จักรกริช พัดพานบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
183นางสาวเสาวลักษณ์ จำเริญธรรมบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
184จุฑามาศ ดีน้อยบ้านหนองดง
185นายนภัสรพี ปาปะไพบ้านหนองดง
186สุธีนันต์ ศรีแก้วบ้านหนองดง
187ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
188ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
189กัลยา อุดมศิลป์บ้านโคกแสว
190วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์บ้านละหานค่าย
191นายชญาณ์เกียรติ โคตรฮุยบ้านตะลอมไผ่
192นายจตุพล ไกรใหญ่บ้านตะลอมไผ่
193อนงค์ สิงสุพันธ์บ้านหนองจาน
194รุ่งนภา ประทุ่มแสงบ้านหนองจาน
195ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
196เทอดไทย ครองตาเนินโป่งขุนเพชร
197ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
198น.ส.พชรภรณ์ รัตนวิชัยบ้านดอนกอก
199นายวิฑูรย์ บำรุงบ้านดอนกอก
200ถิรวรรณ พิทักษ์บ้านวังตะเฆ่
201พิริยะ ศรีปัญญาบ้านวังตะเฆ่
202ธีระชัย ใจใสบ้านวังกะทะ
203นางสาวรัญชินา แก้ววิชัยบ้านวังกะทะ
204Phitsanuphong Pharaphaen บ้านวังกะทะ
205นายนิพนธ์ มุ่งรวยกลางบ้านหัวสะพาน
206นางอโนทัย งอนตะคุบ้านวังอ้ายจีด
207นายนฤดล พาดีบ้านสำนักตูมกา
208นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์บ้านท่าโป่ง
209นายจรูญ ดีสมบัติบ้านท่าโป่ง
210สุรศักดิ์ ม่วงทาบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
211นางสาวกฤษณา ปาทาบ้านท่าศิลา
212นายอาทิตย์ โตละหานบ้านหนองตานา
213จินตนา โพธิ์ชัยบ้านหนองตานา
214นางปริญญา เคล้าโนนคร้อบ้านหนองตานา
215ปริญญา สีตุ้ยเลิงบ้านโสกปลาดุก
216ณัฐชา ดวงจินดาบ้านโสกปลาดุก
217กรรณิการ์ บุตรครบุรีบ้านโสกปลาดุก
218นายชุฒิกร คุ้มหมู่ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
219ณัฐษธน สรสิทธิ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
220นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
221นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านหัวหนอง
222วิรันต์ บ้านหัวหนอง
223นายนพรัตน์ มุกดาบ้านหัวหนอง
224ณัฐวุฒิ ตุติบ้านหัวหนอง
225นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านปากค่ายช่องแมว
226นายเทพพร แถววิชาบ้านหนองโจด
227นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำชุมชนบ้านห้วยแย้
228นายศุภวิชญ์ คำแดงชุมชนบ้านห้วยแย้
229นายธีรพงศ์ บุญประจักษ์ชุมชนบ้านห้วยแย้
230สตรีรัตน์ สิทธิเวชบ้านห้วยยางดี
231ภัทรสุดา ไพรเขีบวบ้านห้วยยางดี
232นายณัฐวุฒิ ศุภมาตย์บ้านแจ้งใหญ่
233นางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้วบ้านแจ้งใหญ่
234นางสุภาภรณ์ เพิ่มพรบ้านใหม่สามัคคี
235นายกฤตภาส จันณรงค์บ้านน้ำลาด
236ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานีบ้านนาประชาสัมพันธ์
237นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจบ้านนาประชาสัมพันธ์
238อุทัยวรรณ นิสสัยกล้าบ้านวังตาท้าว
239วุฒิชัย ใจเที่ยงบ้านวังตาท้าว
240นายนนธวัฒน์ จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
241นายนนธวัฒน์. จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
242จิราพรรณ สว่างรุ่งบ้านหัวสะพาน
243ปฐวี วงศ์คำสิงห์หินฝนวิทยาคม
244รณฤทธิ์ ศรีสองเมืองหินฝนวิทยาคม
245ธนพงศ์ ดีเลิศบ้านโคกสะอาด
246สุจิตรา รักษากิ่งบ้านโคกสะอาด
247สุจิตรา ศรีช้างสารบ้านโคกสะอาด
248เนตรนภา อาจอาษาบ้านโคกสะอาด
249นางสาวกนกพรรณ อภัยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้20 (สวนป่าเทพสถิต)
250นายรังสรรค์ งูทิพย์บ้านวังอ้ายคง
251นางวศินี อุ่นโคตรบ้านวังอ้ายคง
252นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำบ้านวังอ้ายคง
253พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
254พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
255นายภาณุพงศ์ บูรณะบ้านวังตาเทพ
256นายภุชชงค์ บุกสันเทียะวังโพธิ์สว่างศิลป์
257ภุชชงค์วังโพธิ์สว่างศิลป์
258กาญจนาวดี กองแก้มบ้านไร่พัฒนา
259สุนทรีย์ วิรุณบ้านไร่พัฒนา
260นางสาวรัชพรรณ หล้าดาบ้านโคกกระเบื้องไห
261กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์บ้านหนองใหญ่
262นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
263นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
264พลรักษ์ คู่กระสังข์บ้านโนนสวรรค์
265นรวพรบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
266pongsak phochaithoบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
267นางสาวจารุวัตร ฐานมั่นบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
268นที เลิศคอนสารบ้านสะพานหิน
269นางสาวชลธิชา ธนกิตตินันท์บ้านสะพานหิน
270Jabjit seesangบ้านโป่งนกพิทยา
271ศมิษฐา ก้อนภูธรบ้านโป่งนกพิทยา
272นางสาวดวงกมล จันทะบาลบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
273นางพรทิพย์ งามประเสริฐบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
274นายจรูญ ดีสมบัติบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
275นายสิทธิศักดิ์ เกณพลบ้านสะพานยาว
276นางสาวนรกมล บุญศรีบ้านสะพานยาว
277ชุตินันท์ ทาณรงค์บ้านศิลาทอง
278รุ่งอรุณ วรรณภาสบ้านศิลาทอง
279ณัฐปภัสร์ น้อยโนนทองบ้านศิลาทอง
280วิรุด กล้าขวาน้อยบ้านบุ่งเวียนวิทยา
281สุรีรัตน์บ้านไทรงาม
282ปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
283นางสาวอรอุมา มังสาซับมงคลวิทยา
284นางสาวปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
285ปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
286นางสาวพจพร แก้วหนองแดงบ้านวังมน
287ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
288ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
289นางสาวจตุพร ชาขุนทดซับถาวรพัฒนา
290ครรชิต ปิ่นนาคบ้านยางเกี่ยวแฝก
291นายธีรพล พิลาธรรมบ้านซับหมี
292วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
293นายบุญเรือง จรัสกายบ้านห้วยเกตุ
294นางสาวปิยะนุช โทนะหงษาอนุบาลเทพสถิต
295นางสาวปิยะนุช โทนะหงษาอนุบาลเทพสถิต
296นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาดบ้านดงลาน
297นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
298นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
299นางอรอนงค์ จานุรัตน์บ้านซับไทร
300อ้อมใจ อุ่นอุพันธ์บ้านซับไทร
301สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
302สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
303นางอาทิตยา ปราณีตบ้านประดู่งาม
304นางสาวกาญจนาวดี กองแก้มบ้านประดู่งาม
305นางสาวพลอยพัชชา ป่าโสมชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
306ธนกฤต กระจ่างศรีชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
307สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อมบ้านหนองจะบก
308นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
309นางสาวอรพิณ นกสามเมืองบ้านโนนมะกอกงาม
310นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
311นายสนธยา เจริญกุลบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
312ธัชตะวัน ถาดวิจิตรบ้านวังคมคาย
313นายปิยชาติ คำสุรีย์บ้านวังคมคาย
314วิศรุตบ้านหนองดินดำ
315นายสงกรานต์ คำภูบ้านหนองดินดำ
316นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
317พรรณชาติ ชูสอนบ้านขี้เหล็ก
318นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
319พัชราพรรณ เคนสันเทียะบ้านหนองขาม
320พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษบ้านหนองขาม
321มยุรี นรินทร์รัมย์บ้านหนองแขม
322นางสาวกัลยา อุปะสุขินบ้านโกรกกุลา
323นางสาวศิริวรรณ พาผลบ้านโกรกกุลา
324นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
325ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
326ศิรินาถบ้านสามหลักพัฒนา
327นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
328นางอมรรัตน์ ศรีธรรมมาบ้านสามหลักพัฒนา
329เบญจภมาภรณ์ คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
330ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
331เบญจมาภรณ์. คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
332พิษณุรักษ์ ปานสันเทียะตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
333แพรวนภา มาโคตรตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
334นางสาวศิรินธร โคตาตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
335นางสาวธนภรณ์ ชาญศรีตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
336นายพิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
337Anchana Maneechotรังงามวิทยา
338นางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
339นางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
340กชพรรณ พากุลรังงามวิทยา
341นายทรงพล นันทพลบ้านหนองตอ
342ศิริพร พิลึกบ้านโสกคร้อ
343อรพิน ปลื้มมะรังบ้านหนองผักชี
344กรภัทร ชัยสงค์บ้านหนองผักชี
345นางสาววาสนา พงษ์ประเทศบ้านบะเสียว
346 แพรว ขวัญกลางบ้านบะเสียว
347ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
348ทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
349ทศพรบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
350นางสาวทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
351นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสซับใหญ่วิทยาคม
352ประภาศรี สืบพันธุ์นงค์ซับใหญ่วิทยาคม
353ศศิธร กัญญาสุดบ้านซับเจริญสุข
354นางสาวทัศนีย์ ท้าวพยุงบ้านซับเจริญสุข
355นายปิยวัฒน์ ยศคำลือบ้านวังพง
356นางสาวผ่องรักษ์ โคจำนงค์บ้านบุฉนวน
357นางละมัย บัวบางบ้านบุฉนวน
358พัชราภรณ์ โพธิ์งามบ้านตลุกคูณพัฒนา
359ชินกร แสนโสภาบ้านตลุกคูณพัฒนา
360เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
361เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
362นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านหนองนกเขียน
363ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
364น.ส.ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
365นายจิรวัฒน์ แซ่โค้วบ้านซับใหม่
366นางสาวสายฝน หาญจันทร์บ้านซับใหม่
367เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังกุง
368นางสาวดวงกมล มอญจัตุรัสบ้านวังกุง
369นายไพบูลย์ คำมีบ้านวังกุง
370นางสาวพวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
371นางสาวรจนา ดาบภูเขียวบ้านท่ากูบ
372นายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐบ้านโป่งเกต
373นายอภิสิทธิ์ แสนตันบ้านวังขอนสัก
374นางสาวลัดดา สิงห์กระโจมบ้านวังขอนสัก
375นางสาวสุนิษาบ้านวังขอนสัก
376ว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทดบ้านวังขอนสัก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107