ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1ธนัญญา สูบโคกสูงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
2จริยา รัตนพิทักษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
3อภิโชค นเรกุลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
4อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
5นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริสพป.ชัยภูมิ เขต 3
6นางสาวสุนันท์ ทองสงฆ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
7นางสาวอัจฉรา โหน่งวันสพป.ชัยภูมิ เขต 3
8นางสาว กุสุมา เทียนสันเทียะสพป.ชัยภูมิ เขต 3
9นางวาสนา เชื้อจำรูญสพป.ชัยภูมิ เขต 3
10สุวรรณี ชนะชัยสพป.ชัยภูมิ เขต 3
11ชนกนันท์ จันทะดวงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
12มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
13นิสา อินพลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
14นางสาวเรณู พลศรีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
15วาสินี วัฒนาสกุลลีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
16มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
17นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
18นางสาวดอกไม้ ชินโคตรสพป.ชัยภูมิ เขต 3
19นายเอกชัย เลิศบัวบานสพป.ชัยภูมิ เขต 3
20น.ส.สุดารัตน์ สีมาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
21อาภรณ์ อ่อนวงษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
22นางวรจันทร์ แตงทิพย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
23นางสีสุดาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
24ณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
25นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
26นายเกรียงไกร วงค์ไชยาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
27สีสุดา เหล็กกล้าสพป.ชัยภูมิ เขต 3
28นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจสพป.ชัยภูมิ เขต 3
29นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
30ศิริพร โนนดอนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
31นายสมศักดิ์ ชินขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
32จุฬาพร ประเสริฐศรีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
33จุฬาพร ประเสริฐศรีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
34ศุภิสรา ระโยธีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
35อนัญพร คำบุญเรืองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
36สมคิด เรือนทองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
37นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
38ธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
39นายสุริยา ชาตรีบ้านท่าแตง
40นางสาวยุคนธร แดงบันดิษฐ์บ้านท่าแตง
41ปรียา เหล็กมาบ้านเดื่อ
42นายธนกร แนมขุนทดบ้านเดื่อ
43ไพโรจน์ รุ่งนภาไพรบ้านเดื่อ
44นายพงศ์สุธี หรรษาบ้านสำโรงโคก
45น้ำเพชร เฉลิมบ้านสำโรงโคก
46นางสาวศิริวิภา กุมปรุจัตุรัสวิทยานุกูล
47ประภาพร ชาลีเครือจัตุรัสวิทยานุกูล
48นายศิขรินทร์ โชติจันทร์จัตุรัสวิทยานุกูล
49ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านมะเกลือโนนทอง
50นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
51นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
52นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านสระสี่เหลี่ยม
53ว่าที่ ร.ต.ประกาย กุลวงษ์บ้านสระสี่เหลี่ยม
54นายถวิล บุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
55นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านสระสี่เหลี่ยม
56ถวิล บุุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
57เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านสระสี่เหลี่ยม
58นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
59นางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
60ชญานิษฐ์ แนวสุภาพบ้านขามราษฎร์นุกูล
61ธีระศักดิ์ พลนาคูบ้านขามราษฎร์นุกูล
62กิตติภูมิ สนิทไทยบ้านโนนคร้อ
63เพลินพิศ แสงสว่างบ้านใหม่นาดี
64กิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านใหม่นาดี
65นางฉวี พรามจรบ้านนา
66รุ่งนภา เวิดสูงเนินบ้านหนองลูกช้าง
67เบญจวรรณ ทรวงจะโปะบ้านงิ้ว
68พรธวัล เวทมนต์บ้านงิ้ว
69สุจิตรา สิทธิไทยบ้านงิ้ว
70นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์บ้านงิ้ว
71อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
72อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
73บรรพต ทองเกิดบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
74วิทวัส หมวกแสงบ้านห้วยยาง
75นายบุญมี อินทจรบ้านห้วยยาง
76ปวริศา ปุตานันท์บ้านหนองหญ้าข้าวนก
77นายธนพจน์ สายพวงเพชรโชติบ้านหนองหญ้าข้าวนก
78ฉัตรชัยบ้านดอนละนาม
79นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
80ธีรวงศ์ จุดพิมายบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
81ศราวุฒิ รินลาบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
82นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
83นายดูษฎี บุญแสนแผนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
84นายวงศธร วีระณรงค์บ้านส้มป่อย
85นางสาวพัชรินทร์ ชัยศรีบ้านส้มป่อย
86ชัชวาลย์ เบ้าสมศรีบ้านโนนเชือก
87นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
88นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
89ธีราพร อ่อนชัยบ้านหนองม่วง
90นายอานันท์ บำเหน็จบ้านห้วยบง
91นายสถิตย์ หาญรบบ้านห้วยบง
92นางจริยา อุบลรัตน์บ้านห้วย
93นางสาวเสาวลักษณ์ ทัดสันเทียะบ้านหนองโดน
94พงษ์สิทธิ์ กุลพญาบ้านยางเครือ
95นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะบ้านร้านหญ้า
96ธีระวัฒน์ นาห้วยบ้านร้านหญ้า
97นางสาวชลธิชา จุลละนันทน์บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
98นายสุรศักดิ์ โง่นแก้วบ้านโนนฝาย
99นางสาวพาฝัน เขตสูงเนินบ้านโนนฝาย
100จุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
101นางจุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
102นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดมชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
103นิราวรรณบ้านหนองลุมพุก
104นางสาวนารี ทำดีบ้านโสกรวกหนองซึก
105ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
106ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
107นางสาวจรีพร ถนอมศิลป์บ้านทามจาน
108สุกัลยา แสงชนะบ้านทามจาน
109มุทิตา ลาภเกื้อบ้านทามจาน
110อรทัย บำรุงชุมชนบัวบานสามัคคี
111นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยชุมชนบัวบานสามัคคี
112นายต่อพงศ์ มีสิงห์ชุมชนบัวบานสามัคคี
113นายอัครเดช ทาณรงค์ชุมชนบัวบานสามัคคี
114นายอัครเดช ทาณรงค์ชุมชนบัวบานสามัคคี
115ณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านโคกโต่งโต้น
116พรทิพย์ เบาสูงเนินบ้านโคกโต่งโต้น
117สาธิตา​ เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
118นางสาวมาริสา พบโชคบ้านหนองบัวใหญ่
119นางสาวปภาดา เทียนกระโทกบ้านหนองบัวใหญ่
120นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
121นางสาวปภาดา เทียนกระโทกบ้านหนองบัวใหญ่
122ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
123บังอร พงษ์อุดมบ้านหนองไผ่ล้อม
124นายสันติ สิงหาพรมบ้านหนองไผ่ล้อม
125ว่าที่ ร.ต.นัฐพล หงษ์มาลาบ้านหนองไผ่ล้อม
126รชต บริบูรณ์บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
127นางสาวณัฐกานต์ ซีกพุดซาบ้านเกาะมะนาว
128กังวาร สำราญรมย์บ้านเกาะมะนาว
129สุระศักดิ์ อนันตะเสนบ้านเกาะมะนาว
130นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนาจอมแก้ววิทยา
131พิมพ์ชนกโคกเพชรวิทยาคาร
132วาสนา ประทุมวงค์โคกเพชรวิทยาคาร
133นายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
134นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรีบ้านหนองตะครอง
135นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
136นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
137ลิณพัชธ์ ภักดีปากจาบวิทยา
138ปรัชญา กาญจนวณิชย์ปากจาบวิทยา
139เจนจิรา บุตรเพชรบ้านโคกสะอาด
140นายณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
141Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
142Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
143นางสาวอุไรลักษณ์ พับขุนทดโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
144พัชราวดี พรหมราษฎร์โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
145นางสาวศุภนุช ดวงหาคลังบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
146นายหัสนัยน์ ฝอดสูงเนินบ้านหนองตะไก้
147เบญจมาศ ทะกาเนนะบ้านหนองตะไก้
148นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสบ้านหนองตะไก้
149สามารถ ทองมาชุมชนชวนวิทยา
150อาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
151มนสิชาชุมชนชวนวิทยา
152นายอาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
153บุญฐิสา นพคุณบ้านเสลาประชารัฐ
154นางสาวอำพร มณฑาบ้านเสลาประชารัฐ
155นายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านเสลาประชารัฐ
156นางสาวมัลลิกา คำอุดหินตั้งพิทยากร
157ภัทรนันท์ สว่างเนตรหินตั้งพิทยากร
158นายศิริไพศาล จำปาวงค์หินตั้งพิทยากร
159นางสาวฐิติมา ผิวสุพนธ์หินตั้งพิทยากร
160กิตติยา ปิ่นน้อยบ้านห้วยทราย
161พัชณิดา อยู่เย็นบ้านห้วยทราย
162นายจรูญ อาสาชนาบ้านห้วยทราย
163นางสาวจุฬาพร ชั้นขุนทดบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
164นางสาวจุฬาพร ชั้นขุนทดบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
165นายวีระพลบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
166นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
167นายไพรวัลย์ แก้วกำเนิดบ้านตาล
168นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
169นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
170นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
171เสกสรรค์ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
172นายเสกสรรค์​ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
173สยาม ไพสันเทียะบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
174มณีรัตน์ พงษ์พิทักษ์บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
175วรรณทนา มุกขุนทดบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
176วรชัย พรเพชรประไพบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
177นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์บ้านกลอยสามัคคี
178น.ส.อังคณา ลอยฟูบ้านกลอยสามัคคี
179นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์หนองกกสามัคคี
180ณัฏฐนันท๋ สลักคำชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
181นายอำพล มีครไทยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
182อมรเทพ ไชโยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
183นางสาวพักตร์ศิริ ดาวสีบ้านหนองผักแว่น
184นายสนธยา คำอูบ้านทองคำพิงวิทยา
185นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ บ้านทองคำพิงวิทยา
186ณธกร ภาโนมัยบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
187อมรรัตน์หัวสระวิทยา
188นางสุดา ทิพยะสุศรีหัวสระวิทยา
189นางสาวสุดา ทิพยะสุขศรีหัวสระวิทยา
190สุดา จรแก้วหัวสระวิทยา
191นางสาวเญจมาศ หินให้หัวสระวิทยา
192พงษ์พัฒน์ ผดุงจิตรเขาดินพิทยารักษ์
193จักรกริช พัดพานบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
194นางสาวเสาวลักษณ์ จำเริญธรรมบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
195นายวุฒิพงศ์บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
196นายศศิวลักษณ์ วะลัยศรีบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
197สุธีนันต์ ศรีแก้วบ้านหนองดง
198จุฑามาศ ดีน้อยบ้านหนองดง
199นายนภัสรพี ปาปะไพบ้านหนองดง
200ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
201ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
202กัลยา อุดมศิลป์บ้านโคกแสว
203วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์บ้านละหานค่าย
204นายจตุพล ไกรใหญ่บ้านตะลอมไผ่
205นายชญาณ์เกียรติ โคตรฮุยบ้านตะลอมไผ่
206นางสาวพุทธชาติ สีดำบ้านหนองจาน
207อนงค์ สิงสุพันธ์บ้านหนองจาน
208รุ่งนภา ประทุ่มแสงบ้านหนองจาน
209กันตยา เพ็ชรประดับบ้านโคกสะอาด
210ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
211เทอดไทย ครองตาเนินโป่งขุนเพชร
212ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
213นายวิฑูรย์ บำรุงบ้านดอนกอก
214นางสาวพัชรา อัคจันทร์บ้านดอนกอก
215น.ส.พชรภรณ์ รัตนวิชัยบ้านดอนกอก
216ถิรวรรณ พิทักษ์บ้านวังตะเฆ่
217พิริยะ ศรีปัญญาบ้านวังตะเฆ่
218ธีระชัย ใจใสบ้านวังกะทะ
219นางสาวรัญชินา แก้ววิชัยบ้านวังกะทะ
220Phitsanuphong Pharaphaen บ้านวังกะทะ
221นายนิพนธ์ มุ่งรวยกลางบ้านหัวสะพาน
222นางอโนทัย งอนตะคุบ้านวังอ้ายจีด
223นายวัชระ ต่อชีวันบ้านสำนักตูมกา
224นายวัชระ ต่อชีวันบ้านสำนักตูมกา
225นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์บ้านท่าโป่ง
226นายจรูญ ดีสมบัติบ้านท่าโป่ง
227สุรศักดิ์ ม่วงทาบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
228นางสาวกฤษณา ปาทาบ้านท่าศิลา
229จินตนา โพธิ์ชัยบ้านหนองตานา
230นางปริญญา เคล้าโนนคร้อบ้านหนองตานา
231นายอาทิตย์ โตละหานบ้านหนองตานา
232ณัฐชา ดวงจินดาบ้านโสกปลาดุก
233กรรณิการ์ บุตรครบุรีบ้านโสกปลาดุก
234ปริญญา สีตุ้ยเลิงบ้านโสกปลาดุก
235นายชุฒิกร คุ้มหมู่ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
236นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
237ณัฐษธน สรสิทธิ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
238วิรันต์ บ้านหัวหนอง
239นายนพรัตน์ มุกดาบ้านหัวหนอง
240ณัฐวุฒิ ตุติบ้านหัวหนอง
241นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านหัวหนอง
242นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านปากค่ายช่องแมว
243นายเทพพร แถววิชาบ้านหนองโจด
244นายศุภวิชญ์ คำแดงชุมชนบ้านห้วยแย้
245นายธีรพงศ์ บุญประจักษ์ชุมชนบ้านห้วยแย้
246นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำชุมชนบ้านห้วยแย้
247นางสาวจิราวรรณ ขามสันเทียะบ้านห้วยยางดี
248สตรีรัตน์ สิทธิเวชบ้านห้วยยางดี
249ภัทรสุดา ไพรเขีบวบ้านห้วยยางดี
250นางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้วบ้านแจ้งใหญ่
251นายณัฐวุฒิ ศุภมาตย์บ้านแจ้งใหญ่
252นางสุภาภรณ์ เพิ่มพรบ้านใหม่สามัคคี
253นางสาวอ้อมสุดา วรรณโคตร์ บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
254นายกฤตภาส จันณรงค์บ้านน้ำลาด
255นายศรายุทธ ปาปะกังบ้านนาประชาสัมพันธ์
256ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานีบ้านนาประชาสัมพันธ์
257วุฒิชัย ใจเที่ยงบ้านวังตาท้าว
258อุทัยวรรณ นิสสัยกล้าบ้านวังตาท้าว
259นายนนธวัฒน์. จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
260นายสุพจน์ สิทธิ์ขุนทดบ้านเสลี่ยงทอง
261นายนนธวัฒน์ จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
262จิราพรรณ สว่างรุ่งบ้านหัวสะพาน
263ปฐวี วงศ์คำสิงห์หินฝนวิทยาคม
264รณฤทธิ์ ศรีสองเมืองหินฝนวิทยาคม
265ปลายฟ้าหินฝนวิทยาคม
266ธนพงศ์ ดีเลิศบ้านโคกสะอาด
267สุจิตรา รักษากิ่งบ้านโคกสะอาด
268สุจิตรา ศรีช้างสารบ้านโคกสะอาด
269เนตรนภา อาจอาษาบ้านโคกสะอาด
270นางสาวกนกพรรณ อภัยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้20 (สวนป่าเทพสถิต)
271นายรังสรรค์ งูทิพย์บ้านวังอ้ายคง
272นางวศินี อุ่นโคตรบ้านวังอ้ายคง
273นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำบ้านวังอ้ายคง
274พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
275พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
276นายภาณุพงศ์ บูรณะบ้านวังตาเทพ
277นายภุชชงค์ บุกสันเทียะวังโพธิ์สว่างศิลป์
278ภุชชงค์วังโพธิ์สว่างศิลป์
279กาญจนาวดี กองแก้มบ้านไร่พัฒนา
280สุนทรีย์ วิรุณบ้านไร่พัฒนา
281นางสาวรัชพรรณ หล้าดาบ้านโคกกระเบื้องไห
282กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์บ้านหนองใหญ่
283นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
284นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
285พลรักษ์ คู่กระสังข์บ้านโนนสวรรค์
286นรวพรบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
287pongsak phochaithoบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
288นางสาวจารุวัตร ฐานมั่นบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
289นที เลิศคอนสารบ้านสะพานหิน
290นางสาวชลธิชา ธนกิตตินันท์บ้านสะพานหิน
291Jabjit seesangบ้านโป่งนกพิทยา
292ศมิษฐา ก้อนภูธรบ้านโป่งนกพิทยา
293นางสาวดวงกมล จันทะบาลบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
294นางพรทิพย์ งามประเสริฐบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
295นายจรูญ ดีสมบัติบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
296นายสิทธิศักดิ์ เกณพลบ้านสะพานยาว
297นางสาวนรกมล บุญศรีบ้านสะพานยาว
298ชุตินันท์ ทาณรงค์บ้านศิลาทอง
299รุ่งอรุณ วรรณภาสบ้านศิลาทอง
300ณัฐปภัสร์ น้อยโนนทองบ้านศิลาทอง
301วิรุด กล้าขวาน้อยบ้านบุ่งเวียนวิทยา
302สุรีรัตน์บ้านไทรงาม
303ปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
304ธิดาพร รัตนพันธ์ซับมงคลวิทยา
305นางสาวอรอุมา มังสาซับมงคลวิทยา
306นางสาวปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
307ปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
308ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
309นางสาวพจพร แก้วหนองแดงบ้านวังมน
310ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
311นางสาวจตุพร ชาขุนทดซับถาวรพัฒนา
312ครรชิต ปิ่นนาคบ้านยางเกี่ยวแฝก
313นายธีรพล พิลาธรรมบ้านซับหมี
314วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
315นายบุญเรือง จรัสกายบ้านห้วยเกตุ
316นางสาวปิยะนุช โทนะหงษาอนุบาลเทพสถิต
317นางสาวปิยะนุช โทนะหงษาอนุบาลเทพสถิต
318นางสาวนิตยา พลดงนอกอนุบาลเทพสถิต
319นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาดบ้านดงลาน
320นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
321นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
322อ้อมใจ อุ่นอุพันธ์บ้านซับไทร
323นางอรอนงค์ จานุรัตน์บ้านซับไทร
324สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
325สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
326นางสาวกาญจนาวดี กองแก้มบ้านประดู่งาม
327นางอาทิตยา ปราณีตบ้านประดู่งาม
328ปฏิวัติ เทียบอุ่นชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
329ธนกฤต กระจ่างศรีชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
330นางสาวพลอยพัชชา ป่าโสมชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
331สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อมบ้านหนองจะบก
332นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
333นางสาวอรพิณ นกสามเมืองบ้านโนนมะกอกงาม
334นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
335นายสนธยา เจริญกุลบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
336ธัชตะวัน ถาดวิจิตรบ้านวังคมคาย
337นายปิยชาติ คำสุรีย์บ้านวังคมคาย
338วิศรุตบ้านหนองดินดำ
339นายสงกรานต์ คำภูบ้านหนองดินดำ
340นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
341พรรณชาติ ชูสอนบ้านขี้เหล็ก
342นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
343พัชราพรรณ เคนสันเทียะบ้านหนองขาม
344พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษบ้านหนองขาม
345มยุรี นรินทร์รัมย์บ้านหนองแขม
346นางสาวกัลยา อุปะสุขินบ้านโกรกกุลา
347นางสาวศิริวรรณ พาผลบ้านโกรกกุลา
348นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
349ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
350ศิรินาถบ้านสามหลักพัฒนา
351นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
352นางอมรรัตน์ ศรีธรรมมาบ้านสามหลักพัฒนา
353เบญจภมาภรณ์ คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
354ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
355เบญจมาภรณ์. คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
356พิษณุรักษ์ ปานสันเทียะตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
357แพรวนภา มาโคตรตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
358นางสาวศิรินธร โคตาตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
359นางสาวธนภรณ์ ชาญศรีตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
360นายพิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
361กชพรรณ พากุลรังงามวิทยา
362กชพรรณ พากุลรังงามวิทยา
363Anchana Maneechotรังงามวิทยา
364นางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
365นางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
366นางสาวพัชญาภา ยอดดำเนินบ้านหนองตอ
367ศิริพร พิลึกบ้านโสกคร้อ
368กรภัทร ชัยสงค์บ้านหนองผักชี
369อรพิน ปลื้มมะรังบ้านหนองผักชี
370 แพรว ขวัญกลางบ้านบะเสียว
371นางสาววาสนา พงษ์ประเทศบ้านบะเสียว
372นางสาวทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
373ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
374ทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
375ทศพรบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
376ประภาศรี สืบพันธุ์นงค์ซับใหญ่วิทยาคม
377นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสซับใหญ่วิทยาคม
378นางสาวทัศนีย์ ท้าวพยุงบ้านซับเจริญสุข
379ศศิธร กัญญาสุดบ้านซับเจริญสุข
380นางสาวทัศนีย์ ท้าวพยุงบ้านซับเจริญสุข
381นายปิยวัฒน์ ยศคำลือบ้านวังพง
382นางสาวผ่องรักษ์ โคจำนงค์บ้านบุฉนวน
383นางละมัย บัวบางบ้านบุฉนวน
384เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
385เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
386พัชราภรณ์ โพธิ์งามบ้านตลุกคูณพัฒนา
387ชินกร แสนโสภาบ้านตลุกคูณพัฒนา
388นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านหนองนกเขียน
389น.ส.ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
390นายจิรวัฒน์ แซ่โค้วบ้านซับใหม่
391นางสาวสายฝน หาญจันทร์บ้านซับใหม่
392สายฝน หาญจันทร์บ้านซับใหม่
393นางสาวดวงกมล มอญจัตุรัสบ้านวังกุง
394นายไพบูลย์ คำมีบ้านวังกุง
395เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังกุง
396นางสาวรจนา ดาบภูเขียวบ้านท่ากูบ
397พวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
398นางสาวพวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
399นายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐบ้านโป่งเกต
400นายอภิสิทธิ์ แสนตันบ้านวังขอนสัก
401นางสาวลัดดา สิงห์กระโจมบ้านวังขอนสัก
402นางสาวสุนิษาบ้านวังขอนสัก
403นางสายสุนีย์ จักรชัยบ้านวังขอนสัก
404ว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทดบ้านวังขอนสัก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107