ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
2นายสิทธิพล พื้นชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 3
3นายเอกชัย เลิศบัวบานสพป.ชัยภูมิ เขต 3
4ศิริพร โนนดอนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
5สุวรรณี ชนะชัยสพป.ชัยภูมิ เขต 3
6น.ส.สุดารัตน์ สีมาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
7นายสมศักดิ์ ชินขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
8ชนกนันท์ จันทะดวงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
9อาภรณ์ อ่อนวงษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
10ยุวลักษณ์ โรมบรรณสพป.ชัยภูมิ เขต 3
11ธนัญญา สูบโคกสูงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
12มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
13จริยา รัตนพิทักษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
14นิสา อินพลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
15นางสีสุดาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
16อภิโชค นเรกุลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
17นางสาวเรณู พลศรีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
18ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
19ศุภิสรา ระโยธีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
20สมคิด เรือนทองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
21อนัญพร คำบุญเรืองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
22นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
23ธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
24นายสุริยา ชาตรีบ้านท่าแตง
25ไพโรจน์ รุ่งนภาไพรบ้านเดื่อ
26ปรียา เหล็กมาบ้านเดื่อ
27น้ำเพชร เฉลิมบ้านสำโรงโคก
28ประภาพร ชาลีเครือจัตุรัสวิทยานุกูล
29นายศิขรินทร์ โชติจันทร์จัตุรัสวิทยานุกูล
30ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านมะเกลือโนนทอง
31นายกิตติ คู่ชัยภูมิบ้านมะเกลือโนนทอง
32นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
33นายถวิล บุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
34นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
35นางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
36ชญานิษฐ์ แนวสุภาพบ้านขามราษฎร์นุกูล
37ธีระศักดิ์ พลนาคูบ้านขามราษฎร์นุกูล
38กิตติภูมิ สนิทไทยบ้านโนนคร้อ
39เพลินพิศ แสงสว่างบ้านใหม่นาดี
40กิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านใหม่นาดี
41นางฉวี พรามจรบ้านนา
42เพลินพิศ แสงสว่างบ้านนา
43รุ่งนภา เวิดสูงเนินบ้านหนองลูกช้าง
44สุจิตรา สิทธิไทยบ้านงิ้ว
45เบญจวรรณ ทรวงจะโปะบ้านงิ้ว
46อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
47อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
48บรรพต ทองเกิดบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
49วิทวัส หมวกแสงบ้านห้วยยาง
50นายบุญมี อินทจรบ้านห้วยยาง
51ฉัตรชัยบ้านดอนละนาม
52ศราวุฒิ รินลาบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
53นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
54นายดูษฎี บุญแสนแผนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
55นายวงศธร วีระณรงค์บ้านส้มป่อย
56นางสาวพัชรินทร์ ชัยศรีบ้านส้มป่อย
57ชัชวาลย์ เบ้าสมศรีบ้านโนนเชือก
58นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
59ธีราพร อ่อนชัยบ้านหนองม่วง
60นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
61นายอานันท์ บำเหน็จบ้านห้วยบง
62นางจริยา อุบลรัตน์บ้านห้วย
63นางสาวเสาวลักษณ์ ทัดสันเทียะบ้านหนองโดน
64อมรรัตน์ ชาลีเครือบ้านยางเครือ
65นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะบ้านร้านหญ้า
66ธีระวัฒน์ นาห้วยบ้านร้านหญ้า
67นางสาวชลธิชา จุลละนันทน์บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
68นายสุรศักดิ์ โง่นแก้วบ้านโนนฝาย
69จุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
70นารีบ้านหนองลุมพุก
71ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
72สุกัลยา แสงชนะบ้านทามจาน
73นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยชุมชนบัวบานสามัคคี
74อรทัย บำรุงชุมชนบัวบานสามัคคี
75ณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านโคกโต่งโต้น
76นายคนอง ไทยประสงค์บ้านโคกโต่งโต้น
77นางสาวสุดา จรแก้วบ้านโคกโต่งโต้น
78นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
79สาธิตา​ เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
80นางสาวปภาดา เทียนกระโทกบ้านหนองบัวใหญ่
81ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
82ว่าที่ ร.ต.นัฐพล หงษ์มาลาบ้านหนองไผ่ล้อม
83บังอร พงษ์อุดมบ้านหนองไผ่ล้อม
84นายสันติ สิงหาพรมบ้านหนองไผ่ล้อม
85กังวาร สำราญรมย์บ้านเกาะมะนาว
86สุระศักดิ์ อนันตะเสนบ้านเกาะมะนาว
87นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนาจอมแก้ววิทยา
88วาสนา ประทุมวงค์โคกเพชรวิทยาคาร
89นายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
90นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
91นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรีบ้านหนองตะครอง
92ปรัชญา กาญจนวณิชย์ปากจาบวิทยา
93เจนจิรา บุตรเพชรบ้านโคกสะอาด
94ณัฐกฤตา เกิดโชคบ้านโคกสะอาด
95Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
96นายณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
97Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
98นางสาวอุไรลักษณ์ พับขุนทดโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
99พัชราวดี พรหมราษฎร์โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
100นางสาวศุภนุช ดวงหาคลังบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
101นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสบ้านหนองตะไก้
102มนสิชาชุมชนชวนวิทยา
103สามารถ ทองมาชุมชนชวนวิทยา
104บุญฐิสา นพคุณบ้านเสลาประชารัฐ
105นางสาวอำพร มณฑาบ้านเสลาประชารัฐ
106ภัทรนันท์ สว่างเนตรหินตั้งพิทยากร
107นางสาวฐิติมา ผิวสุพนธ์หินตั้งพิทยากร
108นายจรูญ อาสาชนาบ้านห้วยทราย
109กิตติยา ปิ่นน้อยบ้านห้วยทราย
110พัชณิดา อยู่เย็นบ้านห้วยทราย
111นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
112นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
113นายไพรวัลย์ แก้วกำเนิดบ้านตาล
114นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
115นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
116เสกสรรค์ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
117สยาม ไพสันเทียะบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
118วรรณทนา มุกขุนทดบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
119วรชัย พรเพชรประไพบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
120มณีรัตน์ พงษ์พิทักษ์บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
121นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์บ้านกลอยสามัคคี
122น.ส.อังคณา ลอยฟูบ้านกลอยสามัคคี
123นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์หนองกกสามัคคี
124ณัฏฐนันท๋ สลักคำชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
125อมรเทพ ไชโยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
126นายอำพล มีครไทยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
127นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ บ้านทองคำพิงวิทยา
128นายสนธยา คำอูบ้านทองคำพิงวิทยา
129ณธกร ภาโนมัยบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
130นายภัทรพลวัฒน์ ชาลีวงษ์หัวสระวิทยา
131สุดา จรแก้วหัวสระวิทยา
132พงษ์พัฒน์ ผดุงจิตรเขาดินพิทยารักษ์
133จักรกริช พัดพานบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
134จุฑามาศ ดีน้อยบ้านหนองดง
135นายนภัสรพี ปาปะไพบ้านหนองดง
136สุธีนันต์ ศรีแก้วบ้านหนองดง
137ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
138ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
139วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์บ้านละหานค่าย
140นายชญาณ์เกียรติ โคตรฮุยบ้านตะลอมไผ่
141นายจตุพล ไกรใหญ่บ้านตะลอมไผ่
142อนงค์ สิงสุพันธ์บ้านหนองจาน
143รุ่งนภา ประทุ่มแสงบ้านหนองจาน
144ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
145ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
146น.ส.พชรภรณ์ รัตนวิชัยบ้านดอนกอก
147พิริยะ ศรีปัญญาบ้านวังตะเฆ่
148ถิรวรรณ พิทักษ์บ้านวังตะเฆ่
149นางสาวรัญชินา แก้ววิชัยบ้านวังกะทะ
150Phitsanuphong Pharaphaen บ้านวังกะทะ
151นางสาวสุพรรษา นากแก้วบ้านหัวสะพาน
152นายนฤดล พาดีบ้านสำนักตูมกา
153นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์บ้านท่าโป่ง
154นายจรูญ ดีสมบัติบ้านท่าโป่ง
155สุรศักดิ์ ม่วงทาบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
156นางสาวกฤษณา ปาทาบ้านท่าศิลา
157นางปริญญา เคล้าโนนคร้อบ้านหนองตานา
158นายอาทิตย์บ้านหนองตานา
159กรรณิการ์ บุตรครบุรีบ้านโสกปลาดุก
160ณัฐษธน สรสิทธิ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
161นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
162นายนพรัตน์ มุกดาบ้านหัวหนอง
163นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านหัวหนอง
164นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านปากค่ายช่องแมว
165นายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านหนองโจด
166นายเทพพร แถววิชาบ้านหนองโจด
167นายธีรพงศ์ บุญประจักษ์ชุมชนบ้านห้วยแย้
168นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำชุมชนบ้านห้วยแย้
169นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนินบ้านหนองกองแก้ว
170สตรีรัตน์ สิทธิเวชบ้านห้วยยางดี
171นางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้วบ้านแจ้งใหญ่
172นายณัฐวุฒิ ศุภมาตย์บ้านแจ้งใหญ่
173นางสุภาภรณ์ เพิ่มพรบ้านใหม่สามัคคี
174นายกฤตภาส จันณรงค์บ้านน้ำลาด
175ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานีบ้านนาประชาสัมพันธ์
176นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจบ้านนาประชาสัมพันธ์
177วุฒิชัย ใจเที่ยงบ้านวังตาท้าว
178นายนนธวัฒน์ จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
179นายนนธวัฒน์. จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
180จิราพรรณ สว่างรุ่งบ้านหัวสะพาน
181ปฐวี วงศ์คำสิงห์หินฝนวิทยาคม
182รณฤทธิ์ ศรีสองเมืองหินฝนวิทยาคม
183ธนพงศ์ ดีเลิศบ้านโคกสะอาด
184สุจิตรา ศรีช้างสารบ้านโคกสะอาด
185นางสาวกนกพรรณ อภัยออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
186นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำบ้านวังอ้ายคง
187นายรังสรรค์ งูทิพย์บ้านวังอ้ายคง
188พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
189พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
190นายภาณุพงศ์ บูรณะบ้านวังตาเทพ
191ภุชชงค์วังโพธิ์สว่างศิลป์
192นายภุชชงค์ บุกสันเทียะวังโพธิ์สว่างศิลป์
193กาญจนาวดี กองแก้มบ้านไร่พัฒนา
194สุนทรีย์ วิรุณบ้านไร่พัฒนา
195นางสาวรัชพรรณ หล้าดาบ้านโคกกระเบื้องไห
196กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์บ้านหนองใหญ่
197นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
198นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
199พลรักษ์ คู่กระสังข์บ้านโนนสวรรค์
200นรวพรบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
201pongsak phochaithoบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
202นางสาวจารุวัตร ฐานมั่นบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
203นที เลิศคอนสารบ้านสะพานหิน
204นางสาวชลธิชา ธนกิตตินันท์บ้านสะพานหิน
205ศมิษฐา ก้อนภูธรบ้านโป่งนกพิทยา
206Jabjit seesangบ้านโป่งนกพิทยา
207นางพรทิพย์ งามประเสริฐบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
208นายสิทธิศักดิ์ เกณพลบ้านสะพานยาว
209นางสาวนรกมล บุญศรีบ้านสะพานยาว
210ชุตินันท์บ้านศิลาทอง
211รุ่งอรุณ วรรณภาสบ้านศิลาทอง
212ณัฐปภัสร์ น้อยโนนทองบ้านศิลาทอง
213วิรุด กล้าขวาน้อยบ้านบุ่งเวียนวิทยา
214สุรีรัตน์บ้านไทรงาม
215นางสาวปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
216ปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
217นางสาวอรอุมา มังสาซับมงคลวิทยา
218นางสาวพจพร แก้วหนองแดงบ้านวังมน
219ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
220ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
221นางสาวจตุพร ชาขุนทดซับถาวรพัฒนา
222นายอัครเดช ทาณรงค์บ้านยางเกี่ยวแฝก
223นายธีรพล พิลาธรรมบ้านซับหมี
224วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
225วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
226นายปัณณวิชญ์ โชคโคกกรวดอนุบาลเทพสถิต
227นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาดบ้านดงลาน
228นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
229นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
230อ้อมใจ อุ่นอุพันธ์บ้านซับไทร
231นางอรอนงค์ จานุรัตน์บ้านซับไทร
232สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
233สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
234นางอาทิตยา ปราณีตบ้านประดู่งาม
235ธนกฤต กระจ่างศรีชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
236สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อมบ้านหนองจะบก
237นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
238นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
239นายสนธยา เจริญกุลบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
240ธัชตะวัน ถาดวิจิตรบ้านวังคมคาย
241นายสงกรานต์ คำภูบ้านหนองดินดำ
242พรรณชาติ ชูสอนบ้านขี้เหล็ก
243นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
244นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
245พัชราพรรณ เคนสันเทียะบ้านหนองขาม
246พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษบ้านหนองขาม
247มยุรี นรินทร์รัมย์บ้านหนองแขม
248นางสาวกัลยา อุปะสุขินบ้านโกรกกุลา
249นางสาวศิริวรรณ พาผลบ้านโกรกกุลา
250ศิรินาถบ้านสามหลักพัฒนา
251เบญจภมาภรณ์ คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
252นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
253นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
254พิษณุรักษ์ ปานสันเทียะตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
255นางสาวศิรินธร โคตาตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
256นางสาวธนภรณ์ ชาญศรีตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
257แพรวนภา มาโคตรตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
258นายพิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
259นางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
260นายทรงพล นันทพลบ้านหนองตอ
261ศิริพร พิลึกบ้านโสกคร้อ
262กรภัทร ชัยสงค์บ้านหนองผักชี
263อรพิน ปลื้มมะรังบ้านหนองผักชี
264นางสาววาสนา พงษ์ประเทศบ้านบะเสียว
265ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
266ทศพรบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
267นางสาวทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
268นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสซับใหญ่วิทยาคม
269ประภาศรี สืบพันธุ์นงค์ซับใหญ่วิทยาคม
270นายปิยวัฒน์ ยศคำลือบ้านวังพง
271นางสาวผ่องรักษ์ โคจำนงค์บ้านบุฉนวน
272พัชราภรณ์ โพธิ์งามบ้านตลุกคูณพัฒนา
273เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
274เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
275นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านหนองนกเขียน
276นายจิรวัฒน์ แซ่โค้วบ้านซับใหม่
277ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
278เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังกุง
279นางสาวดวงกมล มอญจัตุรัสบ้านวังกุง
280นายไพบูลย์ คำมีบ้านวังกุง
281นางสาวพวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
282นายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐบ้านโป่งเกต
283นายอภิสิทธิ์ แสนตันบ้านวังขอนสัก
284นางสาวสุนิษาบ้านวังขอนสัก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107