ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1น.ส.สุดารัตน์ สีมาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
2อาภรณ์ อ่อนวงษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
3นางวรจันทร์ แตงทิพย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
4อภิโชค นเรกุลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
5อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
6นางทัศนียานันท์ เกียรติศักดิ์ศิริสพป.ชัยภูมิ เขต 3
7นางสาวสุนันท์ ทองสงฆ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
8นางสาวดอกไม้ ชินโคตรสพป.ชัยภูมิ เขต 3
9นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
10ศิริพร โนนดอนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
11นายสมศักดิ์ ชินขุนทดสพป.ชัยภูมิ เขต 3
12ธนัญญา สูบโคกสูงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
13จริยา รัตนพิทักษ์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
14นางสาวเรณู พลศรีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
15วาสินี วัฒนาสกุลลีสพป.ชัยภูมิ เขต 3
16มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
17นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
18นางสาวศิริขวัญ ภิรมย์กิจสพป.ชัยภูมิ เขต 3
19นางวาสนา เชื้อจำรูญสพป.ชัยภูมิ เขต 3
20สุวรรณี ชนะชัยสพป.ชัยภูมิ เขต 3
21ชนกนันท์ จันทะดวงสพป.ชัยภูมิ เขต 3
22มัทรี ภักดีพุดซาสพป.ชัยภูมิ เขต 3
23นิสา อินพลสพป.ชัยภูมิ เขต 3
24ณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์สพป.ชัยภูมิ เขต 3
25นางวิไลพร วงศ์ครรชิตสพป.ชัยภูมิ เขต 3
26นางยุวภา แก้วเหมือนสพป.ชัยภูมิ เขต 3
27นางสาวอัจฉรา โหน่งวันสพป.ชัยภูมิ เขต 3
28นางสาว กุสุมา เทียนสันเทียะสพป.ชัยภูมิ เขต 3
29นายเอกชัย เลิศบัวบานสพป.ชัยภูมิ เขต 3
30ศุภิสรา ระโยธีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
31จุฬาพร ประเสริฐศรีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
32จุฬาพร ประเสริฐศรีบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
33สมคิด เรือนทองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
34อนัญพร คำบุญเรืองบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
35นางสาวนุสรา โคตรบำรุงบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
36ธนายุทธ ลานรักบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
37นายพงศ์สุรกานต์ วะลัยศรีบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
38นายสุริยา ชาตรีบ้านท่าแตง
39นางสาวยุคนธร แดงบันดิษฐ์บ้านท่าแตง
40ปรียา เหล็กมาบ้านเดื่อ
41นายธนกร แนมขุนทดบ้านเดื่อ
42ไพโรจน์ รุ่งนภาไพรบ้านเดื่อ
43นางสาวพัชรินทร์ นันทวิริยาภรณ์บ้านเดื่อ
44น้ำเพชร เฉลิมบ้านสำโรงโคก
45นายพงศ์สุธี หรรษาบ้านสำโรงโคก
46นายศิขรินทร์ โชติจันทร์จัตุรัสวิทยานุกูล
47นางสาวศิริวิภา กุมปรุจัตุรัสวิทยานุกูล
48ประภาพร ชาลีเครือจัตุรัสวิทยานุกูล
49ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านมะเกลือโนนทอง
50นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
51นางสาวชุติมา จันทะคุณบ้านหลุบงิ้ว
52ถวิล บุุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
53เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านสระสี่เหลี่ยม
54นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านสระสี่เหลี่ยม
55ว่าที่ ร.ต.ประกาย กุลวงษ์บ้านสระสี่เหลี่ยม
56นายถวิล บุญเกิดบ้านสระสี่เหลี่ยม
57นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านสระสี่เหลี่ยม
58ว่าที่ ร.ต.ประกาย กุลวงษ์บ้านสระสี่เหลี่ยม
59นางเบญจวรรณ เหตุขุนทดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
60นางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
61ธีระศักดิ์ พลนาคูบ้านขามราษฎร์นุกูล
62ชญานิษฐ์ แนวสุภาพบ้านขามราษฎร์นุกูล
63กิตติภูมิ สนิทไทยบ้านโนนคร้อ
64กิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านใหม่นาดี
65เพลินพิศ แสงสว่างบ้านใหม่นาดี
66นางฉวี พรามจรบ้านนา
67รุ่งนภา เวิดสูงเนินบ้านหนองลูกช้าง
68พรธวัล เวทมนต์บ้านงิ้ว
69นางสาวธมณภัทร เดชชัยภูมิบ้านงิ้ว
70สุจิตรา สิทธิไทยบ้านงิ้ว
71นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์บ้านงิ้ว
72เบญจวรรณ ทรวงจะโปะบ้านงิ้ว
73นางสาววันวิษา คำจันดาบ้านงิ้ว
74บรรพต ทองเกิดบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
75อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
76อนุชา วงศ์คำสิงห์บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
77วิทวัส หมวกแสงบ้านห้วยยาง
78นายบุญมี อินทจรบ้านห้วยยาง
79นายธนพจน์ สายพวงเพชรโชติบ้านหนองหญ้าข้าวนก
80ปวริศา ปุตานันท์บ้านหนองหญ้าข้าวนก
81ฉัตรชัยบ้านดอนละนาม
82ศราวุฒิ รินลาบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
83นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
84นางสาวปุณิกา จันทวงษ์บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
85ธีรวงศ์ จุดพิมายบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
86นายดูษฎี บุญแสนแผนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
87นางสาวพัชรินทร์ ชัยศรีบ้านส้มป่อย
88นายวงศธร วีระณรงค์บ้านส้มป่อย
89ชัชวาลย์ เบ้าสมศรีบ้านโนนเชือก
90ธีราพร อ่อนชัยบ้านหนองม่วง
91นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
92นางสุภิญญา กัญญาสายบ้านหนองม่วง
93นายสถิตย์ หาญรบบ้านห้วยบง
94นายอานันท์ บำเหน็จบ้านห้วยบง
95นางจริยา อุบลรัตน์บ้านห้วย
96นางสาวเสาวลักษณ์ ทัดสันเทียะบ้านหนองโดน
97พงษ์สิทธิ์ กุลพญาบ้านยางเครือ
98นางสาวสุภาพร หวายสันเทียะบ้านร้านหญ้า
99ธีระวัฒน์ นาห้วยบ้านร้านหญ้า
100นางสาวชลธิชา จุลละนันทน์บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
101นางสาวพาฝัน เขตสูงเนินบ้านโนนฝาย
102นายสุรศักดิ์ โง่นแก้วบ้านโนนฝาย
103นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดมชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
104จุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
105นางจุฑามาศ บำรุงชัยชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
106นางสาวนิราวรรณ ชาติชนะบ้านหนองลุมพุก
107นิราวรรณบ้านหนองลุมพุก
108นายภวัต สามผ่องบุญบ้านหนองลุมพุก
109นางสาวนารี ทำดีบ้านโสกรวกหนองซึก
110ณรรฐวรรณ สมพงศ์บ้านโสกรวกหนองซึก
111นารี ทำดีบ้านโสกรวกหนองซึก
112นางสาวจรีพร ถนอมศิลป์บ้านทามจาน
113สุกัลยา แสงชนะบ้านทามจาน
114มุทิตา ลาภเกื้อบ้านทามจาน
115อรทัย บำรุงชุมชนบัวบานสามัคคี
116มินทร์ตรา ผลจันทร์ชุมชนบัวบานสามัคคี
117นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยชุมชนบัวบานสามัคคี
118นายต่อพงศ์ มีสิงห์ชุมชนบัวบานสามัคคี
119นายเอกพล ภูฉายยาชุมชนบัวบานสามัคคี
120นายอัครเดช ทาณรงค์ชุมชนบัวบานสามัคคี
121นายอัครเดช ทาณรงค์ชุมชนบัวบานสามัคคี
122นางสาวจันทร์พาสม รบไพรีบ้านโคกโต่งโต้น
123พรทิพย์ เบาสูงเนินบ้านโคกโต่งโต้น
124สาธิตา​ เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
125นางสาวมาริสา พบโชคบ้านหนองบัวใหญ่
126ณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านหนองบัวใหญ่
127นางสาวปภาดา เทียนกระโทกบ้านหนองบัวใหญ่
128ณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรบ้านหนองบัวใหญ่
129นางสาวสาธิตา เขตจัตุรัสบ้านหนองบัวใหญ่
130นางสาวปภาดา เทียนกระโทกบ้านหนองบัวใหญ่
131ศราวุฒิ ศรีโสภาบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
132นายสันติ สิงหาพรมบ้านหนองไผ่ล้อม
133ว่าที่ ร.ต.นัฐพล หงษ์มาลาบ้านหนองไผ่ล้อม
134บังอร พงษ์อุดมบ้านหนองไผ่ล้อม
135รชต บริบูรณ์บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
136สุระศักดิ์ อนันตะเสนบ้านเกาะมะนาว
137คณาธิป ถาวรกายบ้านเกาะมะนาว
138กังวาร สำราญรมย์บ้านเกาะมะนาว
139นางสาวณัฐกานต์ ซีกพุดซาบ้านเกาะมะนาว
140นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนาจอมแก้ววิทยา
141วาสนา ประทุมวงค์โคกเพชรวิทยาคาร
142พิมพ์ชนกโคกเพชรวิทยาคาร
143นายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
144นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
145นางสาวพรพรหม สมบัติบ้านหนองตะครอง
146นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรีบ้านหนองตะครอง
147ปรัชญา กาญจนวณิชย์ปากจาบวิทยา
148ลิณพัชธ์ ภักดีปากจาบวิทยา
149เจนจิรา บุตรเพชรบ้านโคกสะอาด
150Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
151Phitsanuphong Pharaphaenโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
152นางสาวอุไรลักษณ์ พับขุนทดโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
153นายณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
154ณัฐธิดา ทนขุนทดโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
155พัชราวดี พรหมราษฎร์โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
156นางสาวศุภนุช ดวงหาคลังบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
157นายหัสนัยน์ ฝอดสูงเนินบ้านหนองตะไก้
158เบญจมาศ ทะกาเนนะบ้านหนองตะไก้
159นางสาวจิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัสบ้านหนองตะไก้
160สามารถ ทองมาชุมชนชวนวิทยา
161อาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
162มนสิชาชุมชนชวนวิทยา
163นายอาณุธิพงษ์ ร่มสุขชุมชนชวนวิทยา
164นายดุลยวิทย์ ภูมิมาบ้านเสลาประชารัฐ
165บุญฐิสา นพคุณบ้านเสลาประชารัฐ
166นางสาวอำพร มณฑาบ้านเสลาประชารัฐ
167นางสาวมัลลิกา คำอุดหินตั้งพิทยากร
168ภัทรนันท์ สว่างเนตรหินตั้งพิทยากร
169นายศิริไพศาล จำปาวงค์หินตั้งพิทยากร
170นางสาวฐิติมา ผิวสุพนธ์หินตั้งพิทยากร
171กิตติยา ปิ่นน้อยบ้านห้วยทราย
172นายสมัย พัฒนาบ้านห้วยทราย
173พัชณิดา อยู่เย็นบ้านห้วยทราย
174นายจรูญ อาสาชนาบ้านห้วยทราย
175นายสมัย พัฒนาบ้านห้วยทราย
176นางสาวจุฬาพร ชั้นขุนทดบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
177นายวีระพลบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
178นางสาวจุฬาพร ชั้นขุนทดบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
179นายไพรวัลย์ แก้วกำเนิดบ้านตาล
180นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
181นางสาวสุกัญญา เถื่อนสันเทียะบ้านตาล
182นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
183นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนินวังกะอาม
184เสกสรรค์ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
185นายเสกสรรค์​ เสาวคนธ์บ้านหนองอีหล่อ
186มณีรัตน์ พงษ์พิทักษ์บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
187สยาม ไพสันเทียะบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
188นางสาวอังคณา ลอยฟูบ้านกลอยสามัคคี
189นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์บ้านกลอยสามัคคี
190น.ส.อังคณา ลอยฟูบ้านกลอยสามัคคี
191สุวิมล บุญเฮ้าชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
192ณัฏฐนันท๋ สลักคำชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
193วรรณทนา มุกขุนทดชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
194อมรเทพ ไชโยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
195นายอำพล มีครไทยชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
196นางสาวพักตร์ศิริ ดาวสีบ้านหนองผักแว่น
197นายสนธยา คำอูบ้านทองคำพิงวิทยา
198นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ บ้านทองคำพิงวิทยา
199ณธกร ภาโนมัยบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
200นางสุดา ทิพยะสุศรีหัวสระวิทยา
201นางสาวสุดา ทิพยะสุขศรีหัวสระวิทยา
202สุดา จรแก้วหัวสระวิทยา
203นางสาวเญจมาศ หินให้หัวสระวิทยา
204อมรรัตน์หัวสระวิทยา
205นางสาวภัทธิรา เลียงวัฒนชัยเขาดินพิทยารักษ์
206นายวุฒิพงศ์บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
207นายศศิวลักษณ์ วะลัยศรีบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
208จักรกริช พัดพานบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
209นางสาวเสาวลักษณ์ จำเริญธรรมบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
210จุฑามาศ ดีน้อยบ้านหนองดง
211นายนภัสรพี ปาปะไพบ้านหนองดง
212สุธีนันต์ ศรีแก้วบ้านหนองดง
213ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
214ศรัญญา ผาเบ้าหนองประดู่วิทยา
215กัลยา อุดมศิลป์บ้านโคกแสว
216วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์บ้านละหานค่าย
217นายชญาณ์เกียรติ โคตรฮุยบ้านตะลอมไผ่
218นายจตุพล ไกรใหญ่บ้านตะลอมไผ่
219อนงค์ สิงสุพันธ์บ้านหนองจาน
220รุ่งนภา ประทุ่มแสงบ้านหนองจาน
221นางสาวพุทธชาติ สีดำบ้านหนองจาน
222กันตยา เพ็ชรประดับบ้านโคกสะอาด
223เทอดไทย ครองตาเนินโป่งขุนเพชร
224ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
225นางสาวปภาดา เหง่าชัยโป่งขุนเพชร
226ธวัชชัย กาพลโป่งขุนเพชร
227นายวิฑูรย์ บำรุงบ้านดอนกอก
228นางสาวพัชรา อัคจันทร์บ้านดอนกอก
229น.ส.พชรภรณ์ รัตนวิชัยบ้านดอนกอก
230พิริยะ ศรีปัญญาบ้านวังตะเฆ่
231ถิรวรรณ พิทักษ์บ้านวังตะเฆ่
232นายชัยนันท์ จันทร์โฉมบ้านวังตะเฆ่
233นางสาวรัญชินา แก้ววิชัยบ้านวังกะทะ
234Phitsanuphong Pharaphaen บ้านวังกะทะ
235ธีระชัย ใจใสบ้านวังกะทะ
236นายนิพนธ์ มุ่งรวยกลางบ้านหัวสะพาน
237ภัทราวุธ พิชาชาญชัยบ้านวังอ้ายจีด
238นางอโนทัย งอนตะคุบ้านวังอ้ายจีด
239นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านวังอ้ายจีด
240นายสดายุ แข็งสาริกรณ์บ้านสำนักตูมกา
241นายวัชระ ต่อชีวันบ้านสำนักตูมกา
242นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์บ้านท่าโป่ง
243นายจรูญ ดีสมบัติบ้านท่าโป่ง
244สุรศักดิ์ ม่วงทาบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
245นางสาวกฤษณา ปาทาบ้านท่าศิลา
246จินตนา โพธิ์ชัยบ้านหนองตานา
247นางปริญญา เคล้าโนนคร้อบ้านหนองตานา
248นางสาวสุนิตรา โทบุดดีบ้านหนองตานา
249นายอาทิตย์ โตละหานบ้านหนองตานา
250ปริญญา สีตุ้ยเลิงบ้านโสกปลาดุก
251ณัฐชา ดวงจินดาบ้านโสกปลาดุก
252กรรณิการ์ บุตรครบุรีบ้านโสกปลาดุก
253นายชุฒิกร คุ้มหมู่ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
254ณัฐษธน สรสิทธิ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
255นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
256นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านหัวหนอง
257วิรันต์ บ้านหัวหนอง
258นายนพรัตน์ มุกดาบ้านหัวหนอง
259ณัฐวุฒิ ตุติบ้านหัวหนอง
260นางสาวนาถยา สิงสุพันธ์บ้านปากค่ายช่องแมว
261นายเทพพร แถววิชาบ้านหนองโจด
262นางสาวภคมน จันณรงค์บ้านหนองโจด
263นายเทพพร แถววิชาบ้านหนองโจด
264นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำชุมชนบ้านห้วยแย้
265นายศุภวิชญ์ คำแดงชุมชนบ้านห้วยแย้
266นายธีรพงศ์ บุญประจักษ์ชุมชนบ้านห้วยแย้
267นายอดิศักดิ์ ศรีชัยบ้านหนองกองแก้ว
268สตรีรัตน์ สิทธิเวชบ้านห้วยยางดี
269ภัทรสุดา ไพรเขีบวบ้านห้วยยางดี
270นางสาวจิราวรรณ ขามสันเทียะบ้านห้วยยางดี
271นางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้วบ้านแจ้งใหญ่
272นายณัฐวุฒิ ศุภมาตย์บ้านแจ้งใหญ่
273นางสุภาภรณ์ เพิ่มพรบ้านใหม่สามัคคี
274นางสาวอ้อมสุดา วรรณโคตร์ บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
275นายกฤตภาส จันณรงค์บ้านน้ำลาด
276ว่าที่ ร.ต.พลากร สีทานีบ้านนาประชาสัมพันธ์
277นายศรายุทธ ปาปะกังบ้านนาประชาสัมพันธ์
278วุฒิชัย ใจเที่ยงบ้านวังตาท้าว
279อุทัยวรรณ นิสสัยกล้าบ้านวังตาท้าว
280นายนนธวัฒน์ จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
281นายนนธวัฒน์. จรูญชาติบ้านเสลี่ยงทอง
282นายสุพจน์ สิทธิ์ขุนทดบ้านเสลี่ยงทอง
283กาจวาที ประทุมแสงบ้านหัวสะพาน
284นายชิษณุพงศ์ บุญเงินบ้านหัวสะพาน
285จิราพรรณ สว่างรุ่งบ้านหัวสะพาน
286พรสุรางค์ หมื่นชนะบ้านหัวสะพาน
287นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อบ้านหัวสะพาน
288รณฤทธิ์ ศรีสองเมืองหินฝนวิทยาคม
289ปลายฟ้าหินฝนวิทยาคม
290ปฐวี วงศ์คำสิงห์หินฝนวิทยาคม
291สุจิตรา รักษากิ่งบ้านโคกสะอาด
292สุจิตรา ศรีช้างสารบ้านโคกสะอาด
293นายเรืองนาม นาคะประเวศน์บ้านโคกสะอาด
294เนตรนภา อาจอาษาบ้านโคกสะอาด
295ธนพงศ์ ดีเลิศบ้านโคกสะอาด
296นางสาวกนกพรรณ อภัยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้20 (สวนป่าเทพสถิต)
297นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำบ้านวังอ้ายคง
298นายรังสรรค์ งูทิพย์บ้านวังอ้ายคง
299นางวศินี อุ่นโคตรบ้านวังอ้ายคง
300พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
301ศิรกรกุล มาตา วังใหม่พัฒนา
302พงษ์สิทธิ์ กุลพญาวังใหม่พัฒนา
303นายสมภพ แสนพลดีวังใหม่พัฒนา
304นายภาณุพงศ์ บูรณะบ้านวังตาเทพ
305นายภุชชงค์ บุกสันเทียะวังโพธิ์สว่างศิลป์
306ภุชชงค์วังโพธิ์สว่างศิลป์
307นางสาวไอลดา เพชรกลัดบ้านไร่พัฒนา
308กาญจนาวดี กองแก้มบ้านไร่พัฒนา
309ชฎารัตน์ แซ่อุยบ้านไร่พัฒนา
310สุนทรีย์ วิรุณบ้านไร่พัฒนา
311นางสาวชฎารัตน์ แซ่อุยบ้านไร่พัฒนา
312นางสาวรัชพรรณ หล้าดาบ้านโคกกระเบื้องไห
313กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์บ้านหนองใหญ่
314นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
315นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลบ้านโนนสำราญ
316พลรักษ์ คู่กระสังข์บ้านโนนสวรรค์
317นรวพรบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
318pongsak phochaithoบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
319นางสาวจารุวัตร ฐานมั่นบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
320นางสาวชลธิชา ธนกิตตินันท์บ้านสะพานหิน
321นที เลิศคอนสารบ้านสะพานหิน
322ศมิษฐา ก้อนภูธรบ้านโป่งนกพิทยา
323Jabjit seesangบ้านโป่งนกพิทยา
324นางสาวดวงกมล จันทะบาลบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
325นางพรทิพย์ งามประเสริฐบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
326นายจรูญ ดีสมบัติบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
327นายสิทธิศักดิ์ เกณพลบ้านสะพานยาว
328นางสาวนรกมล บุญศรีบ้านสะพานยาว
329ชุตินันท์ ทาณรงค์บ้านศิลาทอง
330รุ่งอรุณ วรรณภาสบ้านศิลาทอง
331ณัฐปภัสร์ น้อยโนนทองบ้านศิลาทอง
332วิรุด กล้าขวาน้อยบ้านบุ่งเวียนวิทยา
333สุรีรัตน์บ้านไทรงาม
334ปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
335ธิดาพร รัตนพันธ์ซับมงคลวิทยา
336นางสาวอรอุมา มังสาซับมงคลวิทยา
337นางสาวปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
338ปริชาติ ปลอดกระโทกซับมงคลวิทยา
339ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
340นางสาวพจพร แก้วหนองแดงบ้านวังมน
341ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์บ้านวังมน
342นางสาวจตุพร ชาขุนทดซับถาวรพัฒนา
343ครรชิต ปิ่นนาคบ้านยางเกี่ยวแฝก
344นายธีรพล พิลาธรรมบ้านซับหมี
345วรัญญา นาใจตรึกบ้านห้วยเกตุ
346นายบุญเรือง จรัสกายบ้านห้วยเกตุ
347นางสาวปิยะนุช โทนะหงษาอนุบาลเทพสถิต
348นางสาวนิตยา พลดงนอกอนุบาลเทพสถิต
349นางสาวปิยะนุช โทนะหงษาอนุบาลเทพสถิต
350นายเพ็ญพัฒน์ ทองสะอาดบ้านดงลาน
351นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
352นฤมล อบมาบ้านช่องสำราญ
353อ้อมใจ อุ่นอุพันธ์บ้านซับไทร
354นางอรอนงค์ จานุรัตน์บ้านซับไทร
355สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
356สิทธิพงษ์ เสาวดีบ้านยางเตี้ยโคกรัง
357ธนรินทรณ์ บุญมากัลยาพันธ์บ้านประดู่งาม
358นางสาวกาญจนาวดี กองแก้มบ้านประดู่งาม
359นางอาทิตยา ปราณีตบ้านประดู่งาม
360นางสาวพลอยพัชชา ป่าโสมชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
361ปฏิวัติ เทียบอุ่นชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
362ธนกฤต กระจ่างศรีชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
363นางสาวจรรยาภรณ์ หีตสันเทียะบ้านหนองจะบก
364ภัทราวณี โรมบรรณบ้านหนองจะบก
365สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อมบ้านหนองจะบก
366นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
367นางสาวอรพิณ นกสามเมืองบ้านโนนมะกอกงาม
368นางสาวกาญจนสุดา สุธรรมบ้านโนนมะกอกงาม
369นายสนธยา เจริญกุลบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
370ธัชตะวัน ถาดวิจิตรบ้านวังคมคาย
371นายปิยชาติ คำสุรีย์บ้านวังคมคาย
372หฤทัย ฤทธิ์เพชรร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
373นายสงกรานต์ คำภูบ้านหนองดินดำ
374วิศรุตบ้านหนองดินดำ
375นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
376นางทิพวรรณ กังฉิมาบ้านขี้เหล็ก
377นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำบ้านขี้เหล็ก
378พรรณชาติ ชูสอนบ้านขี้เหล็ก
379นางสาวพัชราภา คำราชบ้านขี้เหล็ก
380นางสาววิภาพร วิมุลบ้านหนองขาม
381พัชราพรรณ เคนสันเทียะบ้านหนองขาม
382พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษบ้านหนองขาม
383มยุรี นรินทร์รัมย์บ้านหนองแขม
384นางสาวศิริวรรณ พาผลบ้านโกรกกุลา
385นางสาวกัลยา อุปะสุขินบ้านโกรกกุลา
386ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
387เบญจมาภรณ์. คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
388นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
389ยุพดี เอกบัวบ้านสามหลักพัฒนา
390ศิรินาถบ้านสามหลักพัฒนา
391นางราตรี โกสุมบ้านสามหลักพัฒนา
392นางอมรรัตน์ ศรีธรรมมาบ้านสามหลักพัฒนา
393เบญจภมาภรณ์ คำหาญพลบ้านสามหลักพัฒนา
394นางสาวธนภรณ์ ชาญศรีตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
395พิษณุรักษ์ ปานสันเทียะตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
396แพรวนภา มาโคตรตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
397นางสาวศิรินธร โคตาตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
398นายพิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
399นางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
400นางสาวสุพัตรา สุภาพรังงามวิทยา
401กชพรรณ พากุลรังงามวิทยา
402กชพรรณ พากุลรังงามวิทยา
403Anchana Maneechotรังงามวิทยา
404นางสาวพัชญาภา ยอดดำเนินบ้านหนองตอ
405ศิริพร พิลึกบ้านโสกคร้อ
406นางนงนาฎ เพ็งพูนบ้านโสกคร้อ
407อรพิน ปลื้มมะรังบ้านหนองผักชี
408กรภัทร ชัยสงค์บ้านหนองผักชี
409นางสาววาสนา พงษ์ประเทศบ้านบะเสียว
410 แพรว ขวัญกลางบ้านบะเสียว
411ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
412ทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
413ทศพรบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
414สุเพ็ญพักตร์ กิ่งช้างบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
415นางสาวทศพร สีเขียวบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
416ประภาศรี สืบพันธุ์นงค์ซับใหญ่วิทยาคม
417นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสซับใหญ่วิทยาคม
418นางสาวทัศนีย์ ท้าวพยุงบ้านซับเจริญสุข
419ศศิธร กัญญาสุดบ้านซับเจริญสุข
420นางสาวทัศนีย์ ท้าวพยุงบ้านซับเจริญสุข
421นายปิยวัฒน์ ยศคำลือบ้านวังพง
422นางสาวผ่องรักษ์ โคจำนงค์บ้านบุฉนวน
423นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสบ้านบุฉนวน
424นางละมัย บัวบางบ้านบุฉนวน
425นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสบ้านบุฉนวน
426เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
427พัชราภรณ์ โพธิ์งามบ้านตลุกคูณพัฒนา
428ชินกร แสนโสภาบ้านตลุกคูณพัฒนา
429เยาวลักษณ์ ปราบโจรบ้านตลุกคูณพัฒนา
430นายประทวน เรืองจาบบ้านตลุกคูณพัฒนา
431นางสาวศุภรัตน์ อนันตะเสนบ้านหนองนกเขียน
432น.ส.ขวัญใจ เสิงขุนทดบ้านซับใหม่
433นายจิรวัฒน์ แซ่โค้วบ้านซับใหม่
434นางสาวสายฝน หาญจันทร์บ้านซับใหม่
435สายฝน หาญจันทร์บ้านซับใหม่
436นางสาวดวงกมล มอญจัตุรัสบ้านวังกุง
437นายไพบูลย์ คำมีบ้านวังกุง
438เวชพิสิฐ โสพิลาบ้านวังกุง
439นางสาวรจนา ดาบภูเขียวบ้านท่ากูบ
440พวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
441นางสาวพวงพยอม สายสุดบ้านท่ากูบ
442นางสาวสร้อยสุดา โพธิ์ทองบ้านโป่งเกต
443นายธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐบ้านโป่งเกต
444ว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทดบ้านวังขอนสัก
445นายอภิสิทธิ์ แสนตันบ้านวังขอนสัก
446นางสาวลัดดา สิงห์กระโจมบ้านวังขอนสัก
447นางสาวสุนิษาบ้านวังขอนสัก
448นางสายสุนีย์ จักรชัยบ้านวังขอนสัก
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107