สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
กลับหน้าหลัก
ลำดับ
หน่วยงาน/โรงเรียน
สถิติการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
รวมทั้งหมด
1
บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
93
0
93
2
บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
3
0
3
3
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
1
0
1
4
บ้านร่วมมิตร
4
0
4
5
บ้านท่าแตง
38
0
38
6
บ้านเดื่อ
43
0
43
7
บ้านสำโรงโคก
32
1
33
8
จัตุรัสวิทยานุกูล
204
0
204
9
บ้านมะเกลือโนนทอง
83
0
83
11
บ้านหลุบงิ้ว
1
0
1
12
บ้านสระสี่เหลี่ยม
18
0
18
13
บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
3
0
3
14
บ้านขามราษฎร์นุกูล
4
0
4
15
บ้านโนนคร้อ
64
0
64
16
บ้านใหม่นาดี
45
1
46
18
บ้านนา
0
0
0
19
บ้านหนองลูกช้าง
0
0
0
20
บ้านงิ้ว
74
0
74
21
บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
292
1
293
22
บ้านห้วยยาง
114
0
114
23
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
23
0
23
24
บ้านดอนละนาม
1
1
2
25
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
240
0
240
26
กันกงบ้านลี่สามัคคี
18
0
18
27
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
36
0
36
28
บ้านส้มป่อย
138
0
138
29
บ้านโนนเชือก
15
0
15
30
บ้านหนองม่วง
35
0
35
31
บ้านห้วยบง
78
1
79
32
บ้านห้วย
7
0
7
33
บ้านหนองโดน
21
0
21
34
บ้านยางเครือ
8
0
8
35
บ้านร้านหญ้า
17
0
17
36
บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
1
0
1
37
บ้านโนนฝาย
0
0
0
39
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
65
0
65
40
บ้านหนองลุมพุก
25
0
25
41
บ้านโสกรวกหนองซึก
30
0
30
42
บ้านหนองโสน
0
0
0
43
บ้านทามจาน
10
0
10
44
ชุมชนบัวบานสามัคคี
114
1
115
45
บ้านโคกโต่งโต้น
83
0
83
47
บ้านหนองบัวใหญ่
98
0
98
48
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
0
0
0
49
บ้านหนองไผ่ล้อม
92
0
92
50
บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
0
0
0
51
บ้านเกาะมะนาว
78
0
78
52
จอมแก้ววิทยา
71
0
71
53
โคกเพชรวิทยาคาร
49
0
49
54
โคกสำราญราษฎร์อำนวย
0
0
0
55
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
1
0
1
56
บ้านซับยาง
6
0
6
57
บ้านหนองตะครอง
3
0
3
58
ปากจาบวิทยา
21
0
21
59
บ้านโคกสะอาด
27
0
27
60
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
65
0
65
61
บ้านโปร่งมีชัย
0
0
0
62
บ้านกุดตาลาด
0
0
0
63
โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
55
0
55
64
บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
219
1
220
65
บ้านหนองตะไก้
108
0
108
66
ชุมชนชวนวิทยา
163
0
163
67
บ้านเสลาประชารัฐ
69
0
69
68
หินตั้งพิทยากร
20
0
20
69
บ้านห้วยทราย
152
0
152
71
บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
53
0
53
72
บ้านตาล
28
0
28
73
วังกะอาม
45
0
45
75
บ้านหนองอีหล่อ
55
0
55
76
บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
52
1
53
77
บ้านกลอยสามัคคี
3
0
3
78
หนองกกสามัคคี
10
0
10
79
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
53
0
53
80
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
161
0
161
81
บ้านหนองผักแว่น
0
0
0
82
บ้านทองคำพิงวิทยา
35
1
36
83
บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
4
0
4
84
หัวสระวิทยา
55
0
55
85
เขาดินพิทยารักษ์
29
0
29
86
บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
79
6
85
87
บ้านหนองดง
24
0
24
88
หนองประดู่วิทยา
19
0
19
89
บ้านโคกแสว
4
0
4
90
บ้านละหานค่าย
103
0
103
91
บ้านตะลอมไผ่
7
0
7
92
บ้านหนองจาน
0
0
0
93
บ้านโคกสะอาด
47
0
47
95
โป่งขุนเพชร
88
0
88
96
บ้านดอนกอก
35
0
35
98
บ้านวังตะเฆ่
226
1
227
99
บ้านวังกะทะ
105
1
106
100
บ้านหัวสะพาน
67
0
67
101
บ้านวังอ้ายจีด
71
0
71
102
บ้านสำนักตูมกา
98
0
98
103
บ้านท่าโป่ง
151
0
151
104
บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
0
0
0
105
บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
0
0
0
106
บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
3
0
3
107
บ้านท่าศิลา
8
0
8
108
บ้านหนองตานา
66
0
66
109
บ้านโสกปลาดุก
11
0
11
110
ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
155
0
155
111
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
74
0
74
112
บ้านหัวหนอง
27
0
27
113
บ้านปากค่ายช่องแมว
1
0
1
114
บ้านหนองโจด
48
0
48
115
ชุมชนบ้านห้วยแย้
100
0
100
116
บ้านหนองกองแก้ว
26
0
26
117
บ้านห้วยยางดี
2
0
2
118
บ้านห้วยไฮ
1
0
1
119
บ้านแจ้งใหญ่
1
0
1
120
บ้านใหม่สามัคคี
1
0
1
121
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
0
0
0
122
บ้านน้ำลาด
0
0
0
123
บ้านนาประชาสัมพันธ์
105
2
107
124
บ้านวังตาท้าว
46
0
46
125
บ้านเสลี่ยงทอง
5
0
5
126
บ้านหัวสะพาน
12
0
12
127
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
0
0
0
128
หินฝนวิทยาคม
45
0
45
129
บ้านโคกสะอาด
3
0
3
130
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้20 (สวนป่าเทพสถิต)
96
0
96
131
บ้านวังอ้ายคง
11
0
11
132
วังใหม่พัฒนา
192
0
192
133
บ้านวังตาเทพ
0
0
0
134
วังโพธิ์สว่างศิลป์
8
0
8
135
บ้านไร่พัฒนา
137
0
137
136
บ้านโคกกระเบื้องไห
31
0
31
137
บ้านหนองใหญ่
17
0
17
138
บ้านโนนสำราญ
183
0
183
139
บ้านโนนสวรรค์
15
0
15
140
บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
0
0
0
141
บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
0
0
0
142
บ้านสะพานหิน
29
0
29
143
บ้านโป่งนกพิทยา
64
0
64
144
บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
11
0
11
145
บ้านสะพานยาว
50
0
50
146
บ้านศิลาทอง
20
0
20
147
บ้านบุ่งเวียนวิทยา
1
0
1
148
บ้านไทรงาม
4
0
4
149
ซับมงคลวิทยา
27
0
27
150
บ้านวังมน
45
0
45
151
ซับถาวรพัฒนา
0
0
0
152
บ้านโคกไค
24
0
24
153
บ้านยางเกี่ยวแฝก
68
0
68
155
บ้านซับหมี
37
0
37
157
บ้านห้วยเกตุ
16
0
16
158
บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
0
0
0
159
อนุบาลเทพสถิต
83
0
83
161
บ้านดงลาน
70
0
70
162
บ้านช่องสำราญ
0
0
0
163
บ้านซับไทร
1
0
1
164
บ้านยางเตี้ยโคกรัง
19
0
19
165
บ้านประดู่งาม
66
0
66
166
ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
146
1
147
167
บ้านหนองจะบก
56
0
56
168
บ้านโนนมะกอกงาม
15
0
15
169
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
177
1
178
171
บ้านวังคมคาย
166
0
166
172
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
4
0
4
174
บ้านหนองดินดำ
17
0
17
175
บ้านขี้เหล็ก
22
0
22
176
บ้านหนองขาม
2
0
2
177
บ้านหนองแขม
25
0
25
178
บ้านโกรกกุลา
1
0
1
179
บ้านสามหลักพัฒนา
38
0
38
180
ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
131
0
131
181
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
6
0
6
182
รังงามวิทยา
50
0
50
183
บ้านหนองตอ
31
0
31
184
ดอนเปล้าศึกษา
0
0
0
185
บ้านโสกคร้อ
0
0
0
186
บ้านหนองผักชี
90
0
90
187
บ้านบะเสียว
2
0
2
188
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
96
0
96
189
ซับใหญ่วิทยาคม
52
0
52
191
บ้านซับเจริญสุข
25
0
25
192
บ้านวังพง
20
0
20
193
บ้านบุฉนวน
26
0
26
194
บ้านโนนสะอาด
0
0
0
195
บ้านตลุกคูณพัฒนา
18
0
18
197
บ้านเขื่อนลั่น
2
0
2
198
บ้านหนองนกเขียน
1
0
1
199
บ้านซับใหม่
41
0
41
200
บ้านวังกุง
23
0
23
202
บ้านท่ากูบ
8
0
8
203
บ้านโป่งเกต
21
0
21
204
บ้านวังขอนสัก
128
0
128
206
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
5069
1
5070