h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

รายงานการพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด2010 โดยนางสาวชลณา ทัศมาลี


     รายงานการพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด2010


     

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010      

                           สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                           และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

สถานศึกษา         โรงเรียนบ้านโนนเชือก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ปีการศึกษา 2555

ปีที่ศึกษา              พ.ศ. 2555

ชื่อผู้พัฒนา          นางสาวชลณา  ทัศมาลี

ตำแหน่ง              ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

สังกัด                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

 

บทคัดย่อ

 

                เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระการเรียนรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  ต่อ

การใช้ชีวิตในปัจจุบันของนักเรียน  ทำให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม   สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์    สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยังเป็นสาระที่เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การติดต่อสื่อสาร   การค้นหาข้อมูล   การใช้ข้อมูล

และสารสนเทศ    การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน   โดยเฉพาะโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010  เป็นโปรแกรมพื้นฐานในการสร้างงานเอกสาร เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆและเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ที่นักเรียนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ฝึกทักษะการใช้งานให้มีความชำนาญ เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  การศึกษาในครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย    1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์  80/80    2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    3)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านโนนเชือก  สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมชัยภูมิ  เขต 3  ปีการศึกษา  2555   จำนวน  14  คน  ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)   โดยที่ผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น  และสอนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย   เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด2010  จำนวน 18 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ซึ่งมีค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ระหว่าง 0.62 – 0.97  ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.19 – 0.91 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

  ผลการพัฒนาพบว่า  1)  เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด2010    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.88 / 85.36   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้     2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่    ระดับ  .05   3) ดัชนีประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด    2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ 0.672   ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ     67.20

  โดยสรุป  การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  ทำให้ได้เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010  สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้นักเรียน    มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้และเกิดความรู้ที่ยั่งยืน  และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องอื่น ๆ ต่อไปไฟล์ประกอบ
บทคัดย่อ
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 15 กรกฎาคม 2556 เปิดอ่าน: 1898 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107