h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เพิ่มเติม


          

          ด้วยปัจจุบันพบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)            มีผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศยังคงอยู่ในอัตราที่สูงและยังพบการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนและกระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน (Cluster) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในสถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา โดยจังหวัดชัยภูมิได้ออกคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๕๒๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง         ปิดโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิดังกล่าว โรงเรียนบ้านห้วยยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  จึงปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในสถานศึกษาโดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ปฏิบัติดังนี้

          ๑. ระดับชั้นอนุบาล ให้หยุดเรียนตามรูปแบบมาเรียนที่โรงเรียน (On Site ) เพิ่มเติม ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ            ที่ ๕๒๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านโดยใช้แบบเรียนตามรูปแบบที่เรียนที่บ้าน (On Hand) เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ทราบในภายหลัง

          ๒. ครูประจำชั้นหรือครูผู้สอน จัดทำใบความรู้ แบบฝึกหัด ใบงาน หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม        วางแผนการรับและส่งเอกสาร ตลอดจนการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับนักเรียน

          ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติที่โรงเรียนโดยปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัดและงดการเดินทางไปยังจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่มีเหตุจำเป็น          

                   ทั้งนี้ขอให้ ผู้ปกครอง นักเรียน ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศผ่านทางเพจประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและช่องทาง ออนไลน์ทุกช่องทาง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์          ๐๘๕-๗๖๔๔๓๓๖

             ส่งข่าวโดย : นายบุญมี อินทจร   เมื่อวันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน: 192 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107