h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า 2019 (โควิด -19)


          

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (โควิด-19)

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (โควิด -19) มีผู้ติดเชื้อใน

จังหวัดชัยภูมิ สายพันธุ์โอไมครอน สะสม ๔๓ ราย ตามที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โควิด - 19 แจ้ง

การปิดสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดชัยภูมิ ทางโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ตระหนัก ถึงความ

ปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรคและส่งผลต่อความเดือดร้อนอย่างยิ่ง โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จึงกำหนดมาตรการการ

ป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (โควิด -19) นสถานศึกษาและเป็นการปฏิบัติอาศัยอำนาจ

ตามความในข้อ ๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑. เปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site เรียนที่โรงเรียน เป็นรูปแบบ On-Air, On-Line,

on- hand, on-Demand เรียนที่บ้านหรือในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมตามบริบทของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ - มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑ㆍ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเวลา ๗ วัน

หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

๒. ให้ครูผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร ใบงาน และตารางเรียนให้นักเรียน อำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครอง

และนักเรียนขณะเรียนอยู่ที่บ้าน พร้อมกับจ่ายค่าอาหารกลางวันตามจำนวนนักเรียนและจำนวนวันที่เปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ On-Air, On-Line, On hand, On-Demand หรือในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมและในการปฏิบัติหน้าที่

จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศของจังหวัดชัยภูมิอย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวัง

กลุ่มเสี่ยงสัมผัสติดเชื้อหากพบ หรือสงสัยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และกักตัวเพื่อสังเกตอาการทันที

๔. ขอความร่วมมือ นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนจาน

(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) งดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (โควิด-19)

และให้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียน

ประกาศจากทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)ส่งข่าวโดย : ธีรวงศ์ จุดพิมาย   เมื่อวันที่ : 03 มกราคม 2565 เปิดอ่าน: 67 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107