h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านทามจานประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.)


     ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยาการประเมิน ได้ประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.)ณ โรงเรียนบ้านทามจาน นำโดย ผู้บริหารโรงเรียนบ้านทามจาน นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาในตำบลหนองบัวโคก ได้ให้การต้อนร     เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2557 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยาการประเมิน ได้ประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.)ณ โรงเรียนบ้านทามจาน นำโดย ผู้บริหารโรงเรียนบ้านทามจาน นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาในตำบลหนองบัวโคก อาทิ นายณัฐวุฒิ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน นายสมพร พรมชินวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) มาให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯ โดยนายจินดา กุบแก้ว ประธาน และนางรจนา กระโทกนอก กรรมการการประเมิน เป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้รับความรู้ แนวทางในการประเมินอย่างถ่องแท้ โรงเรียนขอขอบคุณบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่าน ที่ทำให้การประเมินสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 14.40 หลังจากโรงเรียนได้รับการสรุปประเมินภายนอกรอบ 3 เรียบร้อยแล้ว นายประสงค์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้เดินทางมาตรวจราชการ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านทามจาน โดยได้ฝากนโยบายดังนี้ ๑. ให้ใส่ใจพัฒนาทักษะการอ่าน – การเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป. ๑ – ๖ ๒. พัฒนาทักษะด้านการคิดพื้นฐานและการคำนวณ การวัดประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๓. พัฒนาและติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งตลอดปี ๔. นำผล O – NET , NT , LAS ไปวิเคราะห์ผลการสอบ แล้วนำข้อมูลไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ๕. พิจารณาดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมาย “เบญจลักษณ์” โดยใช้นวัตกรรม “การใส่ใจ” คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทามจาน มีความยินดีและปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน ผอ.เขต ๓ ได้มาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพวกเรา พวกเราสัญญาว่าจะนำนโยบายของท่านที่มอบให้นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลต่อนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณท่าน ผอ.สพป.ชย.๓ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดอ่าน: 488 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107