h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.6,ม.3


     เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ เปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555     

 

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556  เวลา.09.00 น.เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ โดยนายสุเทพ สื่อกลาง ประธานเครือข่าย นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 21- 25 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาที่เป็นกลุ่มสาระหลัก ๕ กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาและวัฒนธรรม  จึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอซับใหญ่ จำนวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านซับใหม่ โรงเรียนบ้านบุฉนวนโรงเรียนบ้านท่ากูบ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ โรงเรียนบ้านวังกุง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น โรงเรียนบ้านท่าชวน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา โรงเรียนบ้านวังพง และโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซึ่งเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ เห็นสมควรว่านโยบายดังกล่าว มีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคของการปฏิรูปทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการความพร้อม และขีดความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสามารถนำไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2556 เปิดอ่าน: 3214 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107