h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET)


     นายสุเทพ สื่อกลาง ประธานเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ เป็นประธานการเปิดโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ จำนวน ๑๔ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๒๗๗ คน ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม     

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา.๐๙.๐๐ น. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอซับใหญ่ และนายสุเทพ สื่อกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหม่ ในนามประธานเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ เป็นประธานการเปิดโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ ทุกโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ ๔ โดยมีนางสาวจิตติวรรณ อินทรผล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งในการทดสอบ(O-NET)วิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดสรรงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติวิชาภาษาอังกฤษ (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ของนักเรียนให้สูงขึ้น และเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ให้สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามสถานการณ์ นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ รู้จักคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น และผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน ๑๔ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๒๗๗ คน ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2556 เปิดอ่าน: 1635 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107