h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2555 เพื่อชี้แจงนโยบายแนวคิดหลักในการพัฒนาสถานศึกษาและแนวทางการบริหารงาน


     นายจิมมี่ ทองพิมพิ์ ผอ.รร.ซับใหญ่วิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2555 เพื่อชี้แจงนโยบายแนวคิดหลักในการพัฒนาสถานศึกษาและแนวทางการบริหารงาน พร้อมทั้งแนวปฏิบัติของผู้เรียนในการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ     

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา.08.30 น. โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2555 ณ หอประชุมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยมีนายจิมมี่ ทองพิมพิ์ ผู้อำนวยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายแนวคิดหลักในการพัฒนาสถานศึกษาและแนวทางการบริหารงานให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติของผู้เรียนในการที่จะพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย เรื่องการแต่งกาย มีระเบียบวินัยและการมาเรียนของนักเรียน มารยาทการดำเนินชีวิตในสังคม ทางด้านจิตใจ อยากเห็นนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันความมีน้ำใจ ประพฤติปฏิบัติตน ในการช่วยเหลือตัวเองและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับผู้เรียน การเพิ่มเติมครูพลศึกษา และสื่ออุปกรณ์กีฬาให้หลากชนิดกีฬา การประชุมผู้ปกครอง ป.1 Tablet ในการชี้แจงทำความเข้าใจในการนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาล  การอบรมจราจรการใช้หมวกนิรภัย 100 % ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและการนำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และในวันที่ 6-9 ธันวาคม เดือนหน้านี้ จังหวัดชัยภูมิจะได้เป็นเจ้าภาพ งานมหกรรมวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนของโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 กิจกรรม และจะได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการจำนวน 100 คน ก็จะขออนุญาตผู้ปกครองในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ก็จะมีนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน ขอใช้โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ในการเข้าพักก็ขอฝากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อพปร. ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีช่วยแวะเวียนมาดูแลให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกให้กับแขกและอาคันตุกะที่มาเยือนในครั้งนี้ จากนั้นได้มอบให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนจากฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้พูดคุยชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็น จำนวน 500 คน จากนั้นจึงให้ผู้ปกครองไปพบครูที่ปรึกษาตามห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียนและสภาพปัญหาต่างๆ ของห้องเรียน บรรยายกาศการประชุมดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและเรียบร้อย นอกจากนี้แล้วยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครองของแต่ละห้องเรียน เพื่อไว้ช่วยในการดูแลจัดการศึกษา และร่วมแก้ปัญหาทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอีกด้วยส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน: 1616 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107