h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

โรงเรียนบ้านห้วยทราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง


     โรงเรียนบ้านห้วยทราย มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง


     

ตำแหน่งที่รับสมัคร    

                    รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

            จำนวน  ๑ อัตรา    อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท

๑.       คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก   

๑.๑    มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗

   ๑.๒   ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ( ตามหลักสูตรประถมศึกษา        พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

   ๑.๓    ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช

   ๑.๔   ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

   ๑.๕    เพศชาย   อายุตั้งแต่  ๒๐   ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

   ๑.๖    มีความรู้ทางด้านช่างปูน  ช่างไม้  ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุงเครื่องช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

๒.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร    

                    ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่               โรงเรียนบ้านห้วยทราย  ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  ตามวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

๒.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๓.  เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ

๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ

๓.๓  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร

             พร้อมสำเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑  ฉบับ

๓.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

              และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  ๒  รูป

๓.๕ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน

              จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน

                                    ๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน               

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก     

                                การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๑๕  ตุลาคม
              ๒๕๕๘   ณ.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย   ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

           .  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

                                จะดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน  และสอบสัมภาษณ์   

๖.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก   

                                จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่   ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘   ที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย   ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ    ตามตารางการคัดเลือกดังนี้

 

            วัน  เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

วันที่ ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘

๐๙๐๐ น.  –  ๑๑.๐๐  น.๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ทดสอบการปฏิบัติงาน

สอบสัมภาษณ์

 

๖๐

๔๐

รวม

                       ๑๐๐

 

 

๗.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก

          ๗.๑   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

             ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ  ทดสอบการปฏิบัติงาน

              มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการ  สุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการ

              ที่โรงเรียนแต่งตั้ง

         ๗.๒    จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๗.๑ โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนน

              รวมสูงสุดลงมา  ภายในวันที่  ๑๗   ตุลาคม  ๒๕๕๗   พร้อมทำสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก

              การขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

                    (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

                    (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

                    (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

                ๘.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง  

๘.๑   จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงเรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง

๘.๒    การจ้างตามข้อ ๘.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่งนักการภารโรง  จัดทำสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้  ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

๘.๓    เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  แล้วจึงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไฟล์ประกอบ
รายละเอียด
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 05 ตุลาคม 2558 เปิดอ่าน: 442 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107