h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวปรานันท์ วันสา


     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคำและประโยค ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


     

บทคัดย่อ

                  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI  เป็นกระบวนการเรียนที่มีคุณภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในบทเรียน มีเหตุผล มีความสามารถด้านการคิด รู้วิธีแก้ปัญหาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณค่า ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้   (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคำและประโยค  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  75/75  (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคำและประโยค  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน  26  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive   Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 3 ชนิด ได้แก่ (1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคำและประโยค ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 แผน จำนวน 20  ชั่วโมง (2)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคำและประโยค ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  9  ชุด   (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6  จำนวน 20 ข้อ  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4  โดยมีค่าความยากง่าย (P)  ตั้งแต่ตั้งแต่  0.45  ถึง 0.85  มีค่าอำนาจจำแนก มีค่า (B) ตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.71 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.71 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน ใช้ t-test (Dependent Samples)

 

                ผลการศึกษาปรากฎดังนี้

                  1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคำและประโยค ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  84.23/83.08  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้

                  2. ดัชนีประสิทธิผลของ  แบบฝึกทักษะ ชนิดของคำและประโยค ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเท่ากับ 0.6679 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 66.79

                  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคำและประโยค ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

             โดยสรุป การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคำและประโยค ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสามารถเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาและระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนได้ส่งข่าวโดย : กาญจนาวดี กองแก้ม   เมื่อวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดอ่าน: 559 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107