h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555


     นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555     

เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน  2555 เวลา  13.00  น.  นายประสงค์  พรโสภิณ  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประจำ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555  ซึ่งก่อนการประชุมได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 25 โรงเรียน ต่อจากนั้นได้ประชุมตามระเบียบวาระพร้อมได้แจ้งนโยบายของ ดร.ธวัช ชลารักษ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ 8 ( นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ) และจุดเน้นของ สพฐ.ซึ่งมีจุดเน้น 10 ประการ ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 (Student achievement)
2. เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)
3. นักเรียน ป.3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียนป.6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy & Numeracy)
4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency & Public Mind)
5. เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ (Excel to excellence)
6. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ (Alternative Access)
7. นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพสอดคล้องอัตลักษณ์ (Southern-Border Provinces)
8. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (Quality Schools)
10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Effective Service Areas)   ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน: 1004 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107