h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

การประเมินโครงการอนุรักษ์พันูกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองแขม


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อประเมินบริบทด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองแขม 2. เพื่อประเมินความเ


     

ผลการศึกษาพบว่า

           สรุปผลการประเมิน

               1.  ด้านบริบท พบว่า ผู้บริหาร และครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ของโรงเรียนบ้านหนองแขม มีความสอดคล้องกับ

 

นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนบ้านหนองแขม  ในระดับมากที่สุด

               2.  ด้านปัจจัยนำเข้า เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ของโรงเรียนบ้านหนองแขม ว่ามีความพร้อมในการดำเนินงานของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความสามารถในการดำเนินโครงการ บุคลากรในการดำเนินโครงการมีความเพียงพอ บุคลากรในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ มีคู่มือดำเนินโครงการ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมมีเพียงพอ  และระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม

               3.  ด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมและ ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ของโรงเรียนบ้านหนองแขม  ว่ามีความพร้อมและความเหมาะสมเกี่ยวกับการมีการวางแผนดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง การดำเนินโครงการเป็นไปตามโครงการที่กำหนด มีการติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการกำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ขณะดำเนินงานตามโครงการมีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการเมื่อพบว่าบกพร่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการตาม ความเหมาะสม ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและโรงเรียนมี การขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมลงสู่ชุมชน /เผยแพร่ อยู่ในระดับมากทุกข้อ

               4.  ด้านผลผลิต มีการประเมินนักเรียนใน 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ความรู้เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนประเมินตนเอง 2) การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) ความพึงพอใจต่อโครงการโดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้ประเมิน และเมื่อพิจารณา ในแต่ละด้าน สรุปผลได้ดังนี้

                   4.1  การประเมินผลผลิตด้านผลสัมฤทธิ์ความรู้เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของนักเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน หลังเข้าร่วมโครงการ  สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าเมื่อมีการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ของโรงเรียนบ้านหนองแขมแล้ว ทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนดีขึ้นกว่าก่อนดำเนินโครงการ

                   4.2  การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับนักเรียน   กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง การศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                   4.3  การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ของโรงเรียนบ้านหนองแขม  พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวม   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ของโรงเรียนบ้านหนองแขม   อยู่ในระดับมากที่สุด

          5.  การประเมินผลกระทบที่มีต่อโครงการ พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง  และนักเรียน  มีความคิดเห็นมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน: 638 ครั้ง ไอพี:: 223.205.232.141 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107