h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกเรื่องสั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โดยนางสาวพรพิศ โคตรแก้ว


     การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกเรื่อง สั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล     
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่อง   การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบฝึกเรื่อง
สั้น  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  วัตถุประสงค์ในการวิจัย  คือ  (1)  เพื่อ
พัฒนาแบบฝึกเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   75/75
(2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านออกเสียงก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้แบบฝึกเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย  โดยประชากร  ได้แก่   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียน
จัตุรัสวิทยานุกูล  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ    ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560    สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  3 จำนวน  90 
คน    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    5/1  ภาคเรียนที่    2    ปีการศึกษา  
2560   โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล    อำเภอจัตุรัส    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม  ศึกษาชัยภูมิ     เขต  3
จำนวน 43  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (custer  Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบฝึกอ่านเรื่องสั้น สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ซึ่งผลการวิจัยสรุปการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  ด้วยแบบฝึกเรื่องสั้น  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  ได้ดังนี้   (1)  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    5   โดยใช้แบบฝึกการอ่านเรื่องสั้น      ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ  77.76  /77.33   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้    (2)  และมีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษก่อนเรียน 21.74 และหลังเรียน 77.33 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
 


ไฟล์ประกอบ
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางสาวพรพิศ โคตรแก้ว
ส่งข่าวโดย : นายศิขรินทร์ โชติจันทร์   เมื่อวันที่ : 14 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน: 1087 ครั้ง ไอพี:: 223.24.148.70 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107