h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563

รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


     ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผู้ประเมิน นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม


     

ชื่อเรื่อง              การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3 

ผู้ประเมิน          นางสาวณัฐกฤตา   เกิดโชค

ตำแหน่ง            รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง

สังกัด                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2561

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3  กับเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) เป็นรูปแบบในการประเมิน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่  พ่อครูหรือแม่ครู  จำนวน 43 คน  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง  จำนวน  260  คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  ข้อมูลที่ได้นำมาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบผลการประเมินกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการศึกษา

1.  การประเมินการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3  โดยประเมินตามความคิดเห็น ของพ่อครูหรือแม่ครู ผู้ปกครองนักเรียน ใน  4  ด้าน ได้แก่  ด้านความสอดคล้องของบริบท        ด้านความเพียงพอของปัจจัยนำเข้า  ด้านความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน และ           ด้านผลผลิต  พบว่า  ความคิดเห็นของพ่อครูหรือแม่ครู และผู้ปกครองนักเรียน มีความสอดคล้องกัน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ย  4.05  ด้านความสอดคล้องของบริบท  มีค่าเฉลี่ย  3.98  ด้านความเพียงพอของปัจจัยนำเข้า มีค่าเฉลี่ย  3.97  ด้านผลผลิต  มีค่าเฉลี่ย  3.95  ตามลำดับ  และประเมินตามความคิดเห็น              ของนักเรียน ใน  3  ด้าน ได้แก่  ด้านความเพียงพอของปัจจัยนำเข้า  ด้านความเหมาะสม              ของกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต  ผลการประเมินเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  ด้านความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน  มีค่าเฉลี่ย  4.16  ด้านความเพียงพอ      ของปัจจัยนำเข้า มีค่าเฉลี่ย  3.97  ด้านผลผลิต  มีค่าเฉลี่ย  3.96  ตามลำดับ  ซึ่งผลการประเมิน       การดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3  ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2.  การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กับเกณฑ์ความสำเร็จ ที่กำหนดไว้ พบว่า ผลการเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และแตกต่างกันทุกด้าน

 ส่งข่าวโดย : ณัฐกฤตา เกิดโชค   เมื่อวันที่ : 19 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน: 396 ครั้ง ไอพี:: 223.205.234.231 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107