h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562


     ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562     

 

 

ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2562

...................................................

ด้วยโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 มีความประสงค์จะรับบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่ 16 เมษายน 2553 เพื่อมอบอำนาจปฏิบัติราชการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับบุคคลชาวต่างชาติเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่จัดจ้างด้วยงบประมาณของโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (IEP) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างตาม โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (IEP)

1.1. ชื่อตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)  จำนวน 1 อัตรา

1.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 อัตราค่าจ้างครูที่เป็นเจ้าของภาษา จะได้รับค่าจ้าง 20,000 บาท/เดือน

1.4 ระยะเวลาในการจ้าง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562   ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 • หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปี
 • เป็นเจ้าของภาษา (English Native Speaker) คือ ชาวอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรีย

และนิวซีแลนด์ หรือชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ต้องมีผลการสอบวัดความรู้

ทางภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบทางภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้

 • มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาการสอนหรือเกี่ยวกับด้านการศึกษา และ/หรือมีประสบการณ์สอนในการสอนวิชาภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับชาวต่างชาติ) ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและจัดระบบงานให้เป็นปัจจุบันผู้มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2559
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและเครื่องใช้สำนักงานได้
 • ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ในตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.

                    3.2 เขียนแผนการจัดการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียน การวัดผลประเมินผล ใบงาน ใบความรู้และข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในกรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรม นิทรรศการ ค่ายวิชาการและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
 • กิจกรรมในแต่สัปดาห์ อาทิ เวรหน้าประตู เสียงตามสายช่วงพักเที่ยง และกิจกรรมภาษายามเช้า (สามารถเลือกกิจกรรมและวันได้)
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งเอกสารอื่นๆ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หรือ เอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มายัง เลขที่ 98  หมู่ 1 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 หรือส่งสำเนาไฟล์เอกสารดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มาที่  
.go.th"EHYPERLINK "mailto:E-mail-36030008@chaiyaphum3.go.th"-HYPERLINK "mailto:E-mail-36030008@chaiyaphum3.go.th"mailHYPERLINK "mailto:E-mail-36030008@chaiyaphum3.go.th"-HYPERLINK "mailto:E-mail-36030008@chaiyaphum3.go.th"36030008@chaiyaphum3HYPERLINK "mailto:E-mail-36030008@chaiyaphum3.go.th".HYPERLINK "mailto:E-mail-36030008@chaiyaphum3.go.th"goHYPERLINK "mailto:E-mail-36030008@chaiyaphum3.go.th".HYPERLINK "mailto:E-mail-36030008@chaiyaphum3.go.th"th ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม – 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 • หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

5.1 ประวัติและประสบการณ์การทำงานโดยย่อ (Resume)

                     5.2 หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว

 • หลักฐานวุฒิการศึกษาที่จบการศึกษาและหลักฐานทีแสดงถึงความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้ (TOEIC, TOEFL or IELTS)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • หนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หนังสือรับรองการทำงานประสบการณ์สอนในสถานศึกษา (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

 

 

 

 

 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามประกาศฯจะได้/2การประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ โดยการสอบสัมภาษณ์ ดูประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพและการทดสอบการสอนและมีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์   ร้อยละ 70 โดยมีเกณฑ์ทดสอบคะแนน 100 คะแนนดังนี้

 

6. 1   ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์สอนจำนวนคะแนน            25          คะแนน

6.2    การสอบสัมภาษณ์                     จำนวนคะแนน             25          คะแนน

 •    ทักษะการสอน                         จำนวนคะแนน             50     คะแนน

           รวม               100     คะแนน

7.  การประกาศผลสอบคัดเลือก

7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ วันที่ 22 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.jtr.chaiyaphum3.go.th/

 • ดำเนินการทดสอบสมรรถนะ ทักษะการสอนและสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการการ

คัดเลือก ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่  23 เมษายน 2562

 

 • การประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบการคัดเลือก ในวันที่ 25 เมษายน 2562 หน้าห้องสำนักงานโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หรือทางเว็บไซต์ www.jtr.chaiyaphum3.go.th/

           หรือโทรศัพท์สอบถาม 082-0409391

 • การทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่  1   โดยมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 30  เมษายน 2562 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

 

                    ประกาศ ณ วันที่  23  มกราคม   พ.ศ. 2562

                             

 

 

                                                            (นายทินกร  ตรีรัตน์)

                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

 

 

 

 

 

****หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปฏิทินดำเนินการรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

----------------------------------------------------------

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

รายละเอียด

สถานที่/ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

วันที่ 4 มีนาคม 2562

 • 19 เมษายน 2562

เวลา 09.00 น. -15.30 น.

ประกาศรับสมัครและ

รับสมัครการคัดเลือก

ห้องธุรการ

www. jtr.chaiyaphum3.go.th/

E-mail-36030008@chaiyaphum3.go.th

Adress:98 หมู่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

 

 

 

 

2

วันที่ 22 เมษายน 2562

เวลา 15.30 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะ

ห้องธุรการ

www.jtr.chaiyaphum3.go.th/

Tel.044-851318/090-082-0409391

 

3

วันที่ 23 เมษายน 2562

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประเมินการทดสอบสมรรถนะ

-ประวัติโดยสังเขป

-สอบสัมภาษณ์

-ทักษะการสอน

 

ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

โดยคณะกรรมการประเมินฯ

 

4

วันที่ 25 เมษายน 2562

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ห้องธุรการ

www. . jtr.chaiyaphum3.go.th/

Tel.044-851318/090-082-0409391

 

5

วันที่ 30 เมษายน 2562

รายงานตัว

และทำสัญญาจ้าง

ห้องธุรการ

 

 

6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เริ่มปฏิบัติหน้าที่

ห้องธุรการ

ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

 

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0415/3311 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่องการใช้เงินนอกงบประมาณในการจ้างครูชาวต่างประเทศ
 • หนังสือกระทรวงคลัง ที่ กค 0415/ว41 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
 • หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/1039 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่องการมอบอำนาจในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการขอ/ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว53 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้าง

 ส่งข่าวโดย : นายศิขรินทร์ โชติจันทร์   เมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดอ่าน: 1095 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107