h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผลงานทางวิชาการและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ


     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผลงานทางวิชาการและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ


     

ชื่อผลงานทางวิชาการ     การพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                                    และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ

                                    อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

ผู้จัดทำ                          นายวิทูล  พลศักดิ์

การศึกษา                       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.บ.) การบริหารการศึกษา 

สถานที่                          โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

ปีการศึกษา                     2561

 

บทคัดย่อ

 

              การพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ที่ผ่านมาพบว่า  บุคลากรยังขาดความรู้และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  ของโรงเรียนเป็นไปอย่างไม่ดีเท่าที่ควร

              การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร  ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 3ด้านคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและด้านการประหยัด  โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งมี  4  ขั้นตอน  ได้แก่  การวางแผน  การปฏิบัติ  การสังเกต  และการสะท้อนผล  โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนา  คือ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการนิเทศภายใน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  และแบบบันทึก

การนิเทศภายใน กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัย  ประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมวิจัย  จำนวน 8 คน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน  2  คน และกลุ่มเป้าหมาย  คือนักเรียนโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐทุกคน

              ผลการวิจัยพบว่า 

              ก่อนการดำเนินการวิจัย  กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ทำการศึกษาหาข้อมูลสภาพปัญหา  พบว่า  นักเรียนในโรงเรียนขาดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  คือนักเรียนขาดความรับผิดชอบ  ขาดความซื่อสัตย์สุจริต  ขาดการใช้จ่ายอย่างประหยัด  ตลอดจนครูและบุคลากร ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะพัฒนานักเรียน  ดังนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงระดมความคิด เรื่องคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้น  ประกอบด้วย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์สุจริต  และการประหยัด   และร่วมกันพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการประชุม

เชิงปฏิบัติการ  ในวงรอบที่  1 และการนิเทศภายใน ในวงรอบที่ 2

              จากการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  ในเรื่อง ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์สุจริต และการประหยัด

ในวงรอบที่ 1 โดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผลการดำเนินการพบว่า ผู้ร่วมวิจัย  จำนวน 

7  คน  มีความรู้ และเข้าใจในแนวทางการจัดกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ ได้ทั้ง 3 กิจกรรม  แต่มีบางกิจกรรมที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  คือกิจกรรมการประหยัด นักเรียนยังมีพฤติกรรม

ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย  ไม่รู้จักประหยัดและอดออม ซื้อสิ่งของและใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางครอบครัว  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงนำปัญหาดังกล่าวเข้าสู่การพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยการนิเทศภายใน จากการนิเทศภายในในวงรอบที่ 2  ผู้ร่วมวิจัยทั้ง 7 คน มีความรู้ ความเข้าใจ  ทั้ง 3 กิจกรรมและยังสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งข่าวโดย : นางสาวอำพร มณฑา   เมื่อวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดอ่าน: 297 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107