h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564

เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตะครอง


     ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน บ้านหนองตะครอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผู้วิจัย นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี โรงเรียน บ้านหนองตะครอง ปี พ.ศ. 2562 บทคัดย่อ การวิจัย


     

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน

         บ้านหนองตะครอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ผู้วิจัย             นายสุนันท์  กอโพธิ์ศรี

โรงเรียน บ้านหนองตะครอง

ปี พ.ศ.           2562

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตะครอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตะครอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตะครอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 (4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตะครอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบชิปป์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม และคนอื่นๆ (Stuftebeam,et al, 1971 : 128)

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 40 ข้อ ได้ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.742 - 0.906 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.990 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการประเมินพบว่า

          1. การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตะครอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตามความคิดเห็นของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก

          2. การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตะครอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน รายด้าน ดังนี้

                    2.1 ด้านสภาวะแวดล้อม ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่าอยู่ใน ระดับมาก

                    2.2 ปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนพบว่าอยู่ในระดับมาก

 

 

                   2.3 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนพบว่าอยู่ในระดับมาก

                   2.4 ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนพบว่าอยู่ในระดับมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่งข่าวโดย : นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี   เมื่อวันที่ : 02 เมษายน 2562 เปิดอ่าน: 274 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107