h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564

เผยแพร่ผลงานรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม(OBEC AWARDS)ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยนางสาวศิริวิภา กุมปรุ


     เผยแพร่ผลงานรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม(OBEC AWARDS)ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยนางสาวศิริวิภา กุมปรุ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา2561     

ชื่อผลงาน :   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยโปรแกรม Paint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ

ผู้จัดทำ  :    นางสาวศิริวิภา กุมปรุ                          

                  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการสำคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติวิตส์มาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้1) สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ในส่วนของภารกิจการเรียนรู้ มีความท้าทายให้เกิดความคิดเชิงวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา หรือพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา แล้วพยายามค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อหาแนวทางในการหาคำตอบ 2) คลังความรู้ (Data Bank) เป็นแหล่งรวบรวมเนื้อหา ที่ผู้เรียนจะใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ขยายแนวคิดและศึกษาค้นคว้าจนได้แนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง 3) ร่วมมือกันแก้ปัญหา  (Collaboration)  เป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา 4) ปรึกษาคุณครู(Coaching) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนจากการถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้คอยให้คำแนะนำแนวคิดและคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 5) ฐานความช่วยเหลือ (Scaffolding) ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จด้วยตนเองและช่วยสนับสนุนผู้เรียนในการแก้ปัญหา หากผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหรือแก้ปัญหาได้

ผลจากการนำนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาใช้พบว่า

1) ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ พบว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้   

2) ความคิดเห็นของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีความเหมาะสมทั้งครอบคุลม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาในการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์

enlightenedเข้าชมผลงานได้ที่ : https://sites.google.com/site/siriwipaeporfolio/homeส่งข่าวโดย : นายศิขรินทร์ โชติจันทร์   เมื่อวันที่ : 09 เมษายน 2562 เปิดอ่าน: 2037 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107