h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน


     ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา     

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

***********************

          ด้วย โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ตำบล  หนองบัวบาน  อำเภอ จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

      ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จำนวน  1  อัตรา

2.  ขอบเขตของงานที่จ้าง/ระยะเวลาการจ้าง และสถานที่ปฏิบัติงาน

        2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียน และหนังสือราชการต่างๆ ทั้งระบบ

 e-office  การทำลายเอกสาร

        2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

        2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล จัดทำรายงานข้อมูล จัดส่ง และรับข้อมูลในระบบ ICT

        2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

        2.5 งานอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมาย

2.6 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  ณ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก

       3.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      3.1.1 คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป  (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท)

      3.1.2 อัตราค่าจ้าง : ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน

3.2  คุณสมบัติทั่วไป

      3.2.1 มีสัญชาติไทย

      3.2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

      3.2.3 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

      3.2.4 ความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพ
และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

      3.2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคตามกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

      3.2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือเคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

      3.2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

      3.2.8 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

      3.2.9 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเป็นอย่างดี

      3.2.10 สามารถขับขี่รถยนต์ได้เป็นอย่างดีและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หากเป็นเพศชายต้อง

 ผ่านการเกณฑ์ทหาร

      3.2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

    3.1.12 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

        ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น อำเภอ จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งแต่วันที่ 2  มกราคม  2563 – 8 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก

        5.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด  จำนวน  1  ฉบับ

5.2 สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา เช่น หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา

และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่รับสมัคร  ฉบับจริงและสำเนา  จำนวน  1  ชุด

5.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร จำนวน 3 รูป   

5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ)      จำนวน   1    ฉบับ

5.6 หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  

5.7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม

ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)

5.8 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1  ฉบับ

    ***(เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)***

6. เงื่อนไขการสมัครและการยื่นใบสมัคร

6.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสมรรถนะและเข้ารับการ

คัดเลือกในวันจันทร์ที่  10  มกราคม 2563  ณ  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น อำเภอ จัตุรัส  จังหวัด ชัยภูมิ

เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

6.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และกรอกรายละเอียดใน ใบสมัคร ให้ถูกต้อง

ครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้อง  พร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก

6.3 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน

ใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน

8.  หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน      ณ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและรับการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

1) การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                         คะแนนเต็ม  50  คะแนน

    (ความรู้ด้านงานสารบรรณ ด้านคอมพิวเตอร์ พัสดุ การเงิน ตามขอบเขตของงานที่จ้าง)

2) ประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  50  คะแนน

   (ประวัติส่วนตัว การศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์)

ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก

           (1) พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา              (10 คะแนน)

           (2) พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงที วาจา                     (10 คะแนน)

           (3) พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์      (10 คะแนน)

           (4) พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ                     (10 คะแนน)

           (5) พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์                         (10 คะแนน)

3) ตารางการประเมิน

วัน เดือน ปี

เวลา

รายละเอียดการประเมิน

คะแนนเต็ม

ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

13  มกราคม 2563

09.00 – 12.00 น.

การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

50

13.30 -  15.30 น.

ประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

50

รวม

100

หมายเหตุ  เวลาในการทดสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

9. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจัดเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ หากได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนในภาค การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ที่สูงกว่าเป็นผู้ผ่าน  การประเมินในลำดับก่อน ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนในภาคประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งสูงกว่า เป็นผู้ผ่านประเมิน เพื่อจัดลำดับและขึ้นบัญชีไว้ต่อไป

10. การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

        โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จะประกาศผลรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563         ณ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น โดยจะประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด มาตามลำดับ และ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

11. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก

บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

11.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด

11.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง

11.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง

11.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

11.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

12. การสั่งจ้าง

ผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการ มารายงาตัวเพื่อได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น  ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ในวันที่ 20  มกราคม  2563 ณ  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น  ทั้งนี้ ในวันที่จัดทำใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใด ๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทำใบสั่งจ้างตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการทำใบสั่งจ้าง โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกลำดับที่ถัดไปเพื่อทำใบสั่งจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้

 

 

                    ประกาศ ณ วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563

 

 

     (นายคนอง ไทยประสงค์)

       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น

         

 ไฟล์ประกอบ
ประกาศ
ส่งข่าวโดย : ณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตร   เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน: 506 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107