h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564

ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน


     รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน


     

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน

ทำหน้าที่ครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกทั่วไป

*********************

ด้วย โรงเรียนบ้านร้านหญ้า  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๓  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน  ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ดังนี้

 

๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๕๐๐ บาท (-ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

               - สาขาวิชาเอก ทั่วไป                     จำนวน ๑ อัตรา

         

          ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

               ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด          หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา

               ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ       ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

              ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

                            

          ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านร้านหญ้า  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่วันที่  ๑๔ – ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๓

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

     ๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

 การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ

               ๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

     ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

               ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

               ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ

               ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

               ๔.๗  ใบรับรองแพทย์  

          ๕.  การยื่นใบสมัคร

 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

          ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์      ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน

              ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

          ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๓ ณ ห้องพักครู           โรงเรียนบ้านร้านหญ้า อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

         ๗.  วิธีการคัดเลือก

              ทำการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  และสอบปฏิบัติการสอน

 

         ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

              โรงเรียนบ้านร้านหญ้า จะดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

ในวันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านร้านหญ้า  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ     

 

         ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

             ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน       จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง              

             ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม  ๒๕๖๓ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี 

        ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

               ๑๐.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

                        -  วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๓   รายงานตัว ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน     

               ๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก               และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ            และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

               ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ             และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

               ๑๐.๔  การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

               ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า      เป็น    ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น      

         ๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

          ภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง               

                                                                                     (นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง)

                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านหญ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการคัดเลือก

------------------------------------------

ภาค ก    ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ทำการสอบข้อเขียน  ๑๐๐  คะแนน ดังนี้

          ๑.  ความรู้ความสามารถทั่วไป  ( ๕๐  คะแนน)

๑.๑  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

๑.๒  นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

๑.๓   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑.๔  วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

๑.๕  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๑.๕.๑  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๕.๒  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๕.๓  พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๕.๔  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   ( ๕ คะแนน)

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา  ในเรื่องต่อไปนี้

                   ๒.๑  หลักการศึกษา

๒.๒  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

๒.๓  การจัดกระบวนการเรียนรู้

๒.๔  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

๒.๕  สื่อและนวัตกรรมการศึกษา

๒.๖  การวัดและประเมินผลการศึกษา

                     ๒.๗  ความรู้เกี่ยวกับด้านวิชาเอกคณิตศาสตร์

          ภาค  ข   การสอบสัมภาษณ์        ๕๐   คะแนน

 

        กำหนดการสอบ

 

วัน เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐  น.

๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐  น.

๑๓.๐๐  น. เป็นต้นไป

ภาค  ก         สอบข้อเขียน

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป

๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ภาค  ข.       สอบสัมภาษณ์

 

 

๕๐

๕๐

๕๐

 

หลักสูตรการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ครูอัตราจ้างรายเดือน

ตามประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า  ลงวันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

................................................................................

 

๑๔  มกราคม  ๒๕๖๓                        ประกาศรับสมัคร

๑๔ – ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓                 รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

๒๑  มกราคม  ๒๕๖๓                        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓                        สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  และสอบปฏิบัติการสอน

๒๓  มกราคม  ๒๕๖๓                        ประกาศผลการคัดเลือก

๒๔  มกราคม  ๒๕๖๓                        รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

         

..............................................................................

 ไฟล์ประกอบ
รายละเอียด
ส่งข่าวโดย : ธีระวัฒน์ นาห้วย   เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2563 เปิดอ่าน: 948 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107