h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทาไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562


      โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ร่่วมกับโรงเรียนในเครือบ้านขาม-หนองโดน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทาไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562     

         เมื่อวันที่ ๖ – ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  นายกิตติพงศ์  วิเศษคร้อ และคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่นาดี  ได้นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี   กับโรงเรียนในเครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ตำบลบ้านขาม                 อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ           

          เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง  ให้กับผู้เรียนและ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน  

มีความอดทน  ความสามัคคี  ความเสียสละ  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย  เพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่งข่าวโดย : เพลินพิศ แสงสว่าง   เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดอ่าน: 52 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107