h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่


     นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556     

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2556 นายประสงค์ พรโสภิณ  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยมี นายนพพร สุวรรณรุจิ ,นายเสถียร เที่ยงธรรม และนายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้ติดตามและประเมิน ทั้ง 5 กลยุทธ์  ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในการความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา( Good Governance ) เน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง/// ข่าวสพฐ.

คลิกที่นี่ http://www.obec.go.th/news/38594

 

 ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 01 กรกฎาคม 2556 เปิดอ่าน: 1056 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107